Search result for

reminder

(36 entries)
(0.9582 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reminder-, *reminder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reminder[N] สิ่งช่วยเตือนความจำ, Syn. warning, notice, note, memo

English-Thai: Nontri Dictionary
reminder(n) เครื่องเตือนความจำ,เครื่องเตือนใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From this day forward it will serve as a great reminder of my huge humility.จากนี้เป็นต้นไป จะเป็นเครื่องเตือนใจ ด้วยความนอบน้อมจากข้า. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
A reminder that we made it through this time together-เป็นเครื่องเตือนว่าเราเขียนมันขึ้น ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน Nights in Rodanthe (2008)
All the things you probably hate about travelling - the recycled air, the artificial lighting, the digital juice dispensers, the cheap sushi - are warm reminders that I'm home.มีหลายสิ่งที่คุณอาจจะเกลียดเกี่ยวกับการเดินทาง อากาศรีไซเคิล แสงไฟปลอมๆ เครื่องจำหน่ายน้ำผลไม้ดิจิตอล ซูชิถูกๆ เหล่านี้คือสิ่งที่ย้ำเตือนว่านี่คือบ้าน Up in the Air (2009)
Why she wants dozens of reminders of all the places she hasn't been is beyond me.ทำไมเธออยากได้รูปภาพเป็นโหลๆ ของสถานที่ ที่เธอไม่เคยไปกับผมเลยนะ Up in the Air (2009)
I've been using it a lot as a medication reminder to, well, remind me to take my medication.เอ่อ เตือนให้ผม ต้องทานยาของหมอ และที่มันแปลกก็คือ Down (2009)
Just a reminder, we do have a payment plan available, should you be interested.แค่การเเจ้งให้ทราบค่ะ เราได้ทำแผนทางการชำระเงินที่ง่ายๆ คุณน่าจะสนใจ Breakage (2009)
The pain is my only reminder that he was real, that you all were.ความเจ็บปวดมันช่วยย้ำ ว่าเขามีตัวตนจริง พวกเธอมีตัวตน The Twilight Saga: New Moon (2009)
It's a reminder that on the upper east side,มันเป็นสิ่งเตือนว่านี่อัพเปอร์อีสไซด์ The Grandfather (2009)
Left you with a little reminder you'd never forget.รอยแผลเป็นบนใบหน้าด้านซ้ายของนาย เป็นสิ่งคอยย้ำเตือนเล็กๆ ที่นายไม่เคยลืมมัน Balm (2009)
Only as a reminder to wear sunblock.แค่ช่วยเตือนให้ ทาครีมกันแดดเท่านั้นแหละ Remains to Be Seen (2009)
I don't need another reminder of you.ฉันไม่อยากได้ของอะไรไว้เตือนใจเกี่ยวกับคุณอีก Nice Is Different Than Good (2009)
It's just a friendly reminder.มันแค่เป็นการย้ำเตือน อย่างเป็นมิตรแค่นั้น Gimme Some Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reminderShould you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเตือน[n. exp.] (bai teūoen) EN: reminder   
จดหมายเตือน[n. exp.] (jotmāi teūoen) EN: reminder   FR: rappel [m]
หนังสือแจ้งหนี้[n. exp.] (nangseū jaēng nī) EN: letter requesting payment ; dunning letter ; reminder   
ทวง[v.] (thūang) EN: ask for payment of ; ask for the return of ; demand payment ; send a reminder ; demand ; press for ; ask for   FR: redemander ; réclamer
ทวงค่าเช่าบ้าน[v. exp.] (thūang khāchao bān) EN: send a reminder for the rent   FR: réclamer le loyer ; réclamer le paiement du loyer

CMU English Pronouncing Dictionary
REMINDER    R IY0 M AY1 N D ER0
REMINDERS    R IY0 M AY1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reminder    (n) (r i1 m ai1 n d @ r)
reminders    (n) (r i1 m ai1 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erinnerung {f} | Erinnerungen {pl}reminder | reminders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リマインダー;リマインダ[, rimainda-; rimainda] (n) reminder [Add to Longdo]
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento [Add to Longdo]
心覚えに[こころおぼえに, kokorooboeni] (adv) as a reminder [Add to Longdo]
注意喚起[ちゅういかんき, chuuikanki] (n,vs,adj-f) reminder; call for attention; alert; heads-up [Add to Longdo]
念押し[ねんおし, nen'oshi] (n,vs) reminder [Add to Longdo]
備忘[びぼう, bibou] (n) reminder [Add to Longdo]
要督促[ようとくそく, youtokusoku] (n) necessary reminder [Add to Longdo]
彷彿;髣髴[ほうふつ, houfutsu] (n,vs,adj-t,adv-to) close resemblance; vivid reminder (e.g. of the past) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提醒物[tí xǐng wù, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˇ ˋ, ] reminder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reminder \Re*mind"er\ (-?r), n.
   One who, or that which, reminds; that which serves to awaken
   remembrance.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reminder
   n 1: a message that helps you remember something; "he ignored
      his wife's reminders"
   2: an experience that causes you to remember something
   3: someone who gives a warning so that a mistake can be avoided
     [syn: {admonisher}, {monitor}, {reminder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top