ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevision

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevision-, *prevision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevision[N] การคาดการณ์, See also: การทำนาย, Syn. foresight

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพยากรณ์[n.] (kān phayākøn) EN: forecast ; forecasting   FR: prévision [f]
การพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (kān phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: prévisions météorologiques [fpl]
การพยากรณ์การขาย[n. exp.] (kān phayākøn kān khāi) EN: sales forecast   FR: prévision des ventes [f]
การพยากรณ์ในระยะยาว[n. exp.] (kān phayākøn nai raya yāo) EN: long-rang forecasting   FR: prévision à long terme [f]
ข่าวพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (khāo phayākøn ākāt) EN: weather forecast   FR: bulletin météorologique [m] ; prévisions météorologiques [fpl]
นักพยากรณ์อากาศ[n. exp.] (nakphayākøn ākāt) EN: weather forecaster   FR: prévisionniste [m] {météo}

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevision (n) prˌiːvˈɪʒn (p r ii2 v i1 zh n)
previsions (n) prˌiːvˈɪʒnz (p r ii2 v i1 zh n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevision \Pre*vi"sion\, n. [Cf. F. pr['e]vision.]
   Foresight; foreknowledge; prescience. --H. Spencer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevision
   n 1: a prophetic vision (as in a dream)
   2: the power to foresee the future [syn: {prescience},
     {prevision}]
   3: seeing ahead; knowing in advance; foreseeing [syn:
     {prevision}, {foresight}, {farsightedness}, {prospicience}]
   4: the act of predicting (as by reasoning about the future)
     [syn: {prediction}, {anticipation}, {prevision}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top