ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

construe

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -construe-, *construe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construe(vt) ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
construe(vi) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe(vt) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe as(phrv) ทำให้อนุมานว่า, See also: ทำให้เข้าใจว่า, ทำให้ตีความได้ว่า
construe with(phrv) ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น), Syn. collocate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
construe(คันสทรู') { construed, construing, construes } v., n. (การ) อธิบาย, ชี้แจง, ตีความอนุมาน, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค.
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด, แปลผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
construe(n) การตีความ, การวิเคราะห์ประโยค, การอนุมาน, การอธิบาย
construe(vt) แปลความ, บรรยาย, อธิบาย, ขยายความ, ชี้แจง, ตีความ, วิเคราะห์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด, แปลความผิด, วินิจฉัยผิด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
construe
construed

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construe
construed
construes

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Construe \Con*strue\ (?; Archaic ?), v. t. [imp. & p. p.
     {Construed}; p. pr. & vb. n. {Construing}.] [L. construere:
     cf. F. construire. See {Construct}.]
     1. To apply the rules of syntax to (a sentence or clause) so
        as to exhibit the structure, arrangement, or connection
        of, or to discover the sense; to explain the construction
        of; to interpret; to translate.
        [1913 Webster]
  
     2. To put a construction upon; to explain the sense or
        intention of; to interpret; to understand.
        [1913 Webster]
  
              Thus we are put to construe and paraphrase our own
              words to free ourselves either from the ignorance or
              malice of our enemies.                --Bp.
                                                    Stilingfleet.
        [1913 Webster]
  
              And to be dull was construed to be good. --Pope.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  construe
      v 1: make sense of; assign a meaning to; "What message do you
           see in this letter?"; "How do you interpret his behavior?"
           [syn: {interpret}, {construe}, {see}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top