ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

construes

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -construes-, *construes*, construe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
construes
construe
construct
construed
constructs
construing
constructed
constructor
misconstrue
reconstruct
constructing
construction
constructive
constructors
misconstrued
misconstrues
reconstructs
constructions
misconstruing
reconstructed
constructional
constructively
reconstructing
reconstruction
unconstructive
misconstruction
reconstructions
misconstructions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
construe(vt) ตีความ, See also: มีความหมายว่า, Syn. interpret
construe(vi) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construe(vt) วิเคราะห์ (ประโยคหรือข้อความ)
construct(vt) ผูกเรื่อง, See also: ผูกประโยค, สร้างประโยค
construct(vt) สร้าง, See also: ก่อ, Syn. build, make
constructor(n) ผู้สร้าง
construe as(phrv) ทำให้อนุมานว่า, See also: ทำให้เข้าใจว่า, ทำให้ตีความได้ว่า
misconstrue(vt) เข้าใจความหมายผิด, See also: แปลผิด, ตีความหมายผิด, Syn. misinterpret, misconceive, misread, Ant. understand, perceive, apprehend
reconstruct(vt) สร้างใหม่
construct of(phrv) สร้างจาก, See also: สร้างด้วย, Syn. construct out of
construction(n) การก่อสร้าง, See also: การปลูกสร้าง, Syn. building
construction(n) การคิดค้น
construction(n) การตีความ, Syn. interpretation
construction(n) คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. expression, grammatical construction
construction(n) โครงสร้าง, Syn. structure
construction(n) สิ่งปลูกสร้าง
constructive(adj) ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง
constructive(adj) ที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น, See also: ที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์, Syn. formative, positive
construe with(phrv) ใช้คำร่วมกับ (คำอื่น), Syn. collocate with
construct from(phrv) สร้างจาก, See also: สร้างด้วย
reconstruction(n) การสร้างใหม่, Syn. rebuilding, remodeling, reorganization
reconstructive(adj) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่
misconstruction(n) การแปลความหมายผิด, See also: การเข้าใจผิด, Syn. distortion, misunderstanding
construct out of(phrv) สร้างจาก, See also: สร้างด้วย, Syn. construct of
reconstruct from(phrv) สร้างใหม่ (ให้เหมือน), See also: สร้างจาก
under construction(idm) กำลังซ่อมแซม, See also: กำลังสร้าง
put a construction on(idm) ตีความ, See also: แปลความ, Syn. place on
place a construction on(idm) ตัดสินความหมายของ, Syn. put on
grammatical construction(n) โครงสร้างไวยากรณ์, Syn. structure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
construct(คันสทรัคทฺ') { constructed, constructing, constructs } vt. สร้าง, ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง, ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor, constructer n. constructible adj., Syn. build, Ant. destroy
construction(คันสทรัค'เชิน) n. การก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, การผูกประโยคหรือคำ, คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, Syn. formation, Ant. destruciton
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล, ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์, เกี่ยวกับการก่อสร้าง, เกี่ยวกับการตีความ, เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
construe(คันสทรู') { construed, construing, construes } v., n. (การ) อธิบาย, ชี้แจง, ตีความอนุมาน, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค.
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด, แปลผิด
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่, ก่อสร้างใหม่, ประกอบใหม่, ประกอบเรื่องจากข้อมูล, ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel

English-Thai: Nontri Dictionary
construct(vt) สร้าง, ตั้ง, ทำ, ก่อ, ก่อสร้าง, ผูกเรื่อง
construction(n) การสร้าง, การก่อ, การตั้ง, การทำ, สิ่งก่อสร้าง
constructive(adj) เกี่ยวกับการสร้าง, เกี่ยวกับการทำ, เกี่ยวกับการก่อสร้าง
construe(n) การตีความ, การวิเคราะห์ประโยค, การอนุมาน, การอธิบาย
construe(vt) แปลความ, บรรยาย, อธิบาย, ขยายความ, ชี้แจง, ตีความ, วิเคราะห์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด, แปลความผิด, วินิจฉัยผิด
reconstruct(vt) ประกอบใหม่, สร้างใหม่, ปะติดปะต่อใหม่
reconstruction(n) การประกอบใหม่, การสร้างใหม่, การฟื้นฟู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic and reconstructive surgeryศัลยกรรมตกแต่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
literal construction; literal methodวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal method; literal constructionวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rural reconstruction; reconstruction, ruralการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการบูรณะ, การปฏิสังขรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconstruction of companyการโอนสินทรัพย์ไปบริษัทใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reconstruction, rural; rural reconstructionการบูรณะชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการประกอบให้คืนสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconstructionการบูรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard constructionสิ่งปลูกสร้างมาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutes, construction ofการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surgery, plastic and reconstructiveศัลยกรรมตกแต่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strict constructionการตีความอย่างเคร่งครัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strict constructionการตีความโดยเคร่งครัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard of constructionมาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monocoque; integral construction; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive engagementปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructive evictionการขับไล่ผู้เช่าโดยทางอ้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive fraudการกระทำที่ถือเป็นการฉ้อฉล [ ดู legal fraud ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive interferenceการแทรกสอดเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constructive possessionสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive total lossความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructivismลัทธิเค้าโครง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructorตัวสร้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction๑. การสร้าง๒. บทสร้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
construction of documentการตีความเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
construction of statutesการตีความบทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive๑. โดยนัยแห่งกฎหมาย๒. ซึ่งเป็นผลแห่งการตีความกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive contractสัญญาที่เกิดขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive deliveryการส่งมอบโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive desertionการละทิ้งร้างคู่สมรสโดยนัยแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constructive dilemmaทวิบถสร้างเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
data reconstructionการสร้างข้อมูลขึ้นใหม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan class of constructionชั้นสร้างพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
integral construction; monocoque; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-standard constructionสิ่งปลูกสร้างไม่ได้มาตรฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitary construction; integral construction; monocoque; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitized body; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitized construction; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized bodyตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic reconstructionการบูรณะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Constructionการก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Construction interestดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Constructed wetlandsบึงประดิษฐ์, Example: ระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นเลียนแบบบึงธรรมชาติมีระดับน้ำไม่ลึกนัก และปลูกพืชน้ำ เช่น กก แฝก บัว ธูปฤาษี และจอก แหน ไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Concrete constructionงานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Constructionการประกอบ [TU Subject Heading]
Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]
Construction contractsสัญญาการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipmentอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Construction workersคนงานก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Constructivism (Architecture)ทฤษฎีแนวคิด (สถาปัตยกรรม) [TU Subject Heading]
Constructivism (Art)ทฤษฎีแนวคิด (ศิลปะ) [TU Subject Heading]
Constructivism (Education)ทฤษฎีแนวคิด (การศึกษา) [TU Subject Heading]
Constructivism (Philosophy)ทฤษฎีแนวคิด (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Constructivism (Psychology)ทฤษฎีแนวคิด (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Convention Relation to Registration of Rights in Respect of Vessels under Construction, 1967อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนซึ่งสิทธิบางประการของเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ (ค.ศ. 1967) [TU Subject Heading]
Design and constructionการออกแบบและการสร้าง [TU Subject Heading]
Glass constructionงานกระจก [TU Subject Heading]
House constructionการสร้างบ้าน [TU Subject Heading]
Interpretation and constructionการตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]
Precast concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรุป [TU Subject Heading]
Prestressed concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Reinforced concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
Repair and reconstructionการซ่อมแซมและการสร้างใหม่ [TU Subject Heading]
Road construction contractsสัญญาการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Road construction industryอุตสาหกรรมการก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Road construction workersคนงานก่อสร้างทาง [TU Subject Heading]
Sandwich constructionการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบ [TU Subject Heading]
Underground constructionการก่อสร้างใต้ดิน [TU Subject Heading]
Other Construction Mineralsกลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, Example: กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ - หินไนส์ พบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - หินแกรนิต พบในจังหวัดนครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี สุพรรณบุรี - หินอ่อน พบทั่วไปในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ที่จังหวัดยะลา [สิ่งแวดล้อม]
Construction Wasteของเสีย (จาก) สิ่งก่อสร้าง, Example: ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น อิฐ ไม้ เหล็ก [สิ่งแวดล้อม]
Construction Workerคนงานก่อสร้าง, Example: ผู้ซึ่งตกลงทำงานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ ว่าจ้าง เพื่อรับจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงบุคคลในครอบครัวของคนงานก่อสร้างด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Constructionงานก่อสร้าง, Example: การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Construction Popertyวัสดุก่อสร้างและสิ่งของ, Example: วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอน รวมทั้งสิ่งของ ที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน [สิ่งแวดล้อม]
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
constructive interventionการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
International Bank for Reconstruction and Developmentธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ธนาคารโลก (World Bank) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เพื่อส่งเสริมให้เงินทุนมีการไหลเวียนระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านการให้กู้ในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา [การทูต]
Breast Reconstructionการสร้างเต้านม [การแพทย์]
Constructionการก่อสร้าง [การแพทย์]
Ear Reconstructionการสร้างใบหู [การแพทย์]
Facial Surgery, Reconstructive and Cosmeticการผ่าตัดเสริมสร้างหรือเพื่อเสริมความงามใบหน้า [การแพทย์]
construction drawingconstruction drawing, แบบก่อสร้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
construction jointconstruction joint, รอยต่อก่อสร้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Image Reconstructionการสร้างภาพ [การแพทย์]
Interference, Constructiveการสอดแทรกแบบเสริมกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
construal(n) การตีความ, การแปลความหมาย
constructionism[คันสทรัค'เชินนิซึม] (n) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอ "ความรู้ไม่ ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by doing) นอกจากนั้นมองลึกลงไปถึงการพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะมี มากกว่าการได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น "
constructivisimconstruction of social reality
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, who's got something constructive to say?ตอนนี้ที่มีบางสิ่งบางอย่างที่สร้างสรรค์ที่จะพูด? 12 Angry Men (1957)
Why don't you offer some constructive criticism?ทำไมคุณไม่เสนอบทวิจารณ์ที่ช่วยให้พัฒนาบางอย่างขึ้น The Blues Brothers (1980)
The prime minister said the talks were both constructive and frank.ท่านนายกฯกล่าวว่าการพูดคุย เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ Gandhi (1982)
And a constructive program is the only nonviolent solution to India's agony.และโครงการที่ได้ผลก็คือ การแก้ปัญหาอย่างอหิงสา Gandhi (1982)
This is initial voice-Iogic reconstruction test number one.นี่คือการเริ่มต้นการฟื้นฟูเสียง ตรรกะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
You could do analytic deconstruction, Neo-Geo, hard-edge.คุณอาจทำด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ภูมิศาสตร์แบบใหม่ แบบล้ำยุค *batteries not included (1987)
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา Akira (1988)
He's heading for the facility below the Olympic construction site.เขาเป็นผู้นำสำหรับโรงงานภายใต้ ที่ตั้งโครงสร้างโอลิมปิกสเตเดียม Akira (1988)
He's heading for the Olympic construction site!เขามุ่งหน้าไปยัง สถานที่ก่อสร้างโอลิมปิค! Akira (1988)
That's about2 km south of the Olympics construction site in the old city.ประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศใต้ของ ที่ตั้งการก่อสร้างโอลิมปิกในเมืองเก่า Akira (1988)
Construction engineer. - Computer operator? Read that one.บางทีก็ใส่ขีดสั้นบางทีก็ไม่ใส่ Big (1988)
Reconstruction. Openness.ฟื้นฟู การเปิดกว้าง The Russia House (1990)
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน The Russia House (1990)
- What? - What do you do? - I'm in construction.คุณทำงานอะไร ผมเป็นหุ้นส่วน Goodfellas (1990)
They don't feel like you're in construction.พวกเขาดูไม่เหมือนว่าคุณเป็นหุ้นส่วน Goodfellas (1990)
Wasn't it Nietzsche's work itself, which through deconstructive and post-structuralist readings induced the death of psychobiography?ผลงานของเนเช่ ซึ่ง... ...ผ่านจิตวิทยาการวิจารณ์และ นักโครงสร้างการอ่าน... ...โน้มน้าวไปสู่ความตาย แห่งความวิกลจริตไม่ใช่เหรอ? Basic Instinct (1992)
Their construction should be exceedingly simple, I think.มันจะต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายและมากมาย ฉันคิดว่างั้น The Nightmare Before Christmas (1993)
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ Schindler's List (1993)
But, sir, she's foreman of construction.แต่เธอเป็นคนคุมงานอยู่ Schindler's List (1993)
Launch pad is being constructed.การปฏิบัติการปล่อยกระสวย กำลังติดตั้ง Toy Story (1995)
Uh, Mission Control, is the launch pad construction complete? Uh, roger.อ่า มิชชั่น คอลโทรล การติดตั้งกระสวย เป็นไงบ้าง Toy Story (1995)
Every time they detect a new civilization they fax construction plans from space.ทุกครั้งที่ตรวจพบอารยธรรมใหม่ พวกเขาแฟกซ์แผนการ ก่อสร้างจากอวกาศ Contact (1997)
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง Contact (1997)
I've been takin' all these jobs interviews and stuff, so I'm not gonna be just a construction worker.ผมจะไปสัมภาษณ์แล้วทำงานเลย จะได้ไม่ต้องเป็นกรรมกรอยู่อย่างนี้ Good Will Hunting (1997)
But in 20 years if you're still livin' here, comin' over to my house to watch the Patriots games, still workin' construction, I'll fuckin' kill ya.ถ้าอีก 20 ปี เรายังอยู่ที่นี่ นายเข้ามาดูเกมที่บ้านชั้นแล้ว ยังเป็นกรรมกรเหมือนเดิม ชั้นจะฆ่านาย Good Will Hunting (1997)
Do you know there's another sentence construction aside from the question?พระองค์รู้ไหมว่ามีคำพูดแบบอื่น ที่ไม่ใช่ประโยคคำถามด้วยนะ Seven Years in Tibet (1997)
From Sea haven, enclosed in the largest studio ever constructed. -นำเสนอท่านจากเกาะซีเฮฟเว่น ในสตูดิโอขนาดใหญ่โตที่สุด The Truman Show (1998)
He works with me over at the site. Construction work.เขาทำงานที่เดียวกับฉัน / งานก่อสร้างหนะ City of Angels (1998)
You have very delicate hands for a construction worker. I'm not a construction worker.คุณมีมือที่บอบบาง / เกินกว่าจะทำงานก่อสร้างนะ City of Angels (1998)
Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so on.Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so on. Anna and the King (1999)
Why a construction site?นี่ มาที่ก่อสร้างทำไม? Il Mare (2000)
Fool, who the hell lives on a construction site?บ้าเหรอ... ใครกันจะมาอาศัยอยู่ที่เขตก่อสร้างกันล่ะ? Il Mare (2000)
You're an architect not a construction worker.นายเป็นสถาปนิกนะ ไม่ใช่คนงานก่อสร้าง Il Mare (2000)
No, I'm here for the construction.- เปล่าค่ะ ฉันแค่มาคุมงานก่อสร้างน่ะค่ะ - ว่าแต่... Il Mare (2000)
He had a construction job in Poughkeepsie.พ่อติดงานก่อสร้างที่พิกคีพซี่. Maid in Manhattan (2002)
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย The Matrix Revolutions (2003)
(Woman on radio) ..construction on the ramp coming from southbound 240 at Summer.(Woman on radio) ..construction on the ramp coming from southbound 240 at Summer. 21 Grams (2003)
Anyway, construction was done long ago, so you should ask them to clean up the scrapsยังไงการก่อสร้างก็มีมานานแล้ว คุณก็น่าจะให้พวกเขาเก็บกวาดซะบ้าง Uninvited (2003)
Dad, it's the head of the construction companyพ่อ นี่หัวหน้าบริษัทก่อสร้าง Uninvited (2003)
And it's not so because we as business people know that wanted to certainly address the environment but also we need to be seen as constructive members of society.ไม่จริงเลย เพราะพวกเราในฐานะนักธุรกิจ รู้ดีว่า เราต้องสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม The Corporation (2003)
We compared these to last year's ones... we found severe hemorrhaging and massive neural reconstruction.We compared these to the ones taken last year. We found severe haemorrhaging and massive neural reconstruction. The Butterfly Effect (2004)
My model is a reconstruction of a prehistoric climate shift.โปรแกรมผมแค่จำลอง สภาพอากาศในยุคโบราณ The Day After Tomorrow (2004)
Deconstruct your mind to the blackness, okay? Just accept it for what it is.แล้วยอมรับในสิ่งนี้ มันไม่มีอะไร I Heart Huckabees (2004)
And they've already started surveying to... to start construction.- พวกนั้นเริ่มสำรวจเพื่อก่อสร้างแล้ว - แมรี่เจน เรารักษาทุ่งไว้ I Heart Huckabees (2004)
This is hardly constructive, David!ผมจะเขียนสัปดาห์ละฉบับ Shaun of the Dead (2004)
You've got construction orders, phone lines, water and sewage - it's all here.มี ใบอนุม้ติ การก่อสร้าง, โครงข่ายสายโทรศัพท์, ท่อน้า และท่อระบายน้ำ - ทั้งหมดอยู่ที่นี่. National Treasure (2004)
I'd have to do something constructive. I'd have to do something that would help...ฉันคงทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ อะไรสักอย่างที่จะช่วย... Primer (2004)
He worked his ass off at a construction siteเขาทำงานตลอด ต้องก่อสร้าง The Guy Was Cool (2004)
I'm at the spring hills development at the construction site.ผมอยู่ที่พัฒนาที่ดินสปริงฮิลล์ ตรงสถานที่ก่อสร้าง Mr. Monk and the Blackout (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
construA building under construction.
construA constructive suggestion.
construAfter reading his books I feel I can construct a house.
construAll you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.
construA lot of construction is going on these days.
construA new road is under construction.
construA new school building is under construction.
construAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
construA railroad was constructed in this town.
construBenefits accrue to the community from reconstruction.
construEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
construHave constructive ideas.
construI have pretty much forgotten the emphatic constructions.
construI'm teaching basic participial constructions now, but, with regard to those below, what different ways of translating them would everybody use?
construIncidentally a (motorway) ramp is being constructed in the neighbourhood, a few hundred metres away, of my clinic.
construIt is duck soup for a carpenter to construct a chicken coop for his son.
construIt is high time we reconstructed new family relationships and formed a comfortable life.
construIt is said that a new restaurant was constructed.
construI wonder when this building was constructed.
construJapan has to reconstruct its economy.
construLarge-scale road construction began.
construMark was a work horse on his construction crew.
construMum, a mere woman surrounded by men, works in a construction company as a site foreman.
construNew roads were constructed one after another.
construOur new school building is in course of construction.
construOur school's gym is under construction now.
construOur university building is now under construction on a hillside in the north of Fukuoka.
construPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
construThe boy was engrossed in constructing a model plane.
construThe bridge is still under construction.
construThe bridge is under construction.
construThe building is under construction.
construThe construction of a highway will contribute to the growth of the suburbs.
construThe construction of the building will be started next year.
construThe construction work is steadily nearing completion.
construThe corporation invited bids for the construction project.
construThe factory now under construction will assemble 3, 000 VCR units per day.
construThe factory was constructed out of concrete.
construThe first phase of construction has been completed.
construThe government is compelled to reconstruct national finance.
construThe house is now under construction.
construThe library is now under construction.
construThe new bridge is in process of construction.
construThe new bridge is under construction.
construThe new library has been under construction since last year.
construThe new school is of simple and modern construction.
construThe new station building is under construction and will be completed soon.
construThe new train station is under construction and will be completed soon.
construThe official was suspected of accepting bribes from the construction companies.
construThe railroad is now in the process of construction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัสดุก่อสร้าง(n) construction materials, Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง, Example: ปัจจุบันราคาของวัสดุก่อสร้างสูงมากและคาดว่าราคาจะสูงขึ้นไปอีกในอนาคต, Thai Definition: วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง(n) construction site
สร้าง(v) build, See also: construct, Syn. ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง, Ant. ทำลาย, กำจัด
การฟื้นฟู(n) restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai Definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม
สังขาร(n) body, See also: physique, body and mind, construction, Syn. ร่างกาย, ตัวตน, ร่างกายและจิตใจ, Example: หลวงปู่ได้ละสังขารด้วยอาการสงบท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ของบรรดาศิษยานุศิษย์โดยทั่วกัน, Thai Definition: สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน
สิ่งก่อสร้าง(n) construction, See also: building, edifice, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Example: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ, Thai Definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน
เข้ารูป(v) form, See also: construct, take shape, Example: คนงานกำลังเข้ารูปพลาสติกแบบใหม่, Thai Definition: ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ค่าก่อสร้าง(n) construction cost, Example: โครงการนี้ดำเนินการประกวดข้อเสนอเป็นเวลานับปี มูลค่าที่ดินที่ประเมินรวมทั้งค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก
เค้าโครง(n) structure, See also: construction, Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
โครง(n) structure, See also: construction, frame, framework, Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง, Example: ช่างปั้นรูปเริ่มต้นด้วยการขึ้นโครงก่อน, Count Unit: โครง, Thai Definition: ร่างของสิ่งต่างๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป
โครงสร้าง(n) structure, See also: construction, organization, arrangement, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, Example: สถาปัตยกรรมของบ้านก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน, Count Unit: โครงสร้าง, Thai Definition: ส่วนประกอบสำคัญๆ ที่มาคุมเข้าด้วยกัน
งานก่อสร้าง(n) construction, See also: building, Syn. การก่อสร้าง, Example: งานก่อสร้างที่ทำการใหม่ของกระทรวงฯกำลังดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง, Count Unit: งาน
ปลูกสร้าง(v) construct, See also: build, erect, Syn. ก่อสร้าง, Example: ทางการมีคำสั่งให้ปลูกสร้างสะพานลอยเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อให้ความสะดวกแก่คนเดินทางเท้าที่จะข้ามถนน และลดอุบัติเหตุ, Thai Definition: ทำให้มีขึ้น
ปลูกบ้านสร้างเรือน(v) build a house, See also: construct a house, Example: สมใจตกลงแล้วว่าจะปลูกบ้านสร้างเรือนกับสุเทพหลังจากดูใจกันมานานถึง 9 ปี, Thai Definition: สร้างที่อยู่อาศัย
ปลูก(v) build, See also: construct, set up, Syn. สร้าง, ปลูกสร้าง, Example: เมื่อเขาทั้งคู่ตกลงที่จะแต่งงานด้วยกันแล้ว เขาก็เริ่มปลูกเรือนหอทันที, Thai Definition: เอาสิ่งต่างๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทำเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน
ปั้นหยา(n) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable, Syn. ทรงปั้นหยา, Example: บ้านหลังใหม่ในที่ดินวัดบวรนิเวศฯตรอกบวรรังสีปลูกเป็นทรงปั้นหยาหลังใหญ่, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีหลังคาเอนเข้าหาอกไก่ทั้ง 4 ด้าน ไม่มีหน้าจั่ว
ผู้ผลิต(n) producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
สาธารณูปการ(n) construction and renovation of temples, Thai Definition: การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของสงฆ์
ตัดถนน(v) break (/blaze) a trail, See also: cut a path, construct a road, open a road (/path), hew out (/cut) a path, Syn. สร้างถนน, ทำถนน, Example: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยตัดถนนเข้าไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ต่อรถ(v) build a car, See also: assemble, construct, Example: ศูนย์รถยนต์กำลังเร่งต่อรถรุ่นใหม่เพื่อให้ทันงานเปิดตัวในต้นปีหน้า, Thai Definition: ประกอบรถ
ต่อเรือ(v) build a boat, See also: construct, make, Syn. สร้าง, ประกอบ, Example: เขาต่อเรือส่งไปขายยังที่ต่างๆ ทั่วประเทศ, Thai Definition: สร้างเรือ
ต่อ(v) build, See also: construct, make, form, establish, erect, Syn. สร้าง, Example: พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น, Thai Definition: สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง
ถกล(v) build, See also: construct, set up, erect, Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง, Notes: (เขมร)
บูรณะ(v) restore, See also: reconstruct, repair, renovate, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: อียิปต์ลงทุนบูรณะวัตถุโบราณเป็นพิเศษ เพราะประเทศเขาอยู่ได้ด้วยเงินจากนักท่องเที่ยว, Thai Definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม
ช่างก่อสร้าง(n) building contractor, See also: civil construction, Example: เขาเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นเกษตรกร มาเป็นช่างก่อสร้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการก่อสร้าง, ผู้มีอาชีพการก่อสร้าง
การแต่งประโยค(n) composition, See also: construction, Example: วันนี้อาจารย์สอนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว, Thai Definition: การเรียบเรียงประโยค
ก่อฤกษ์(v) lay the corner stone, See also: perform a construction ceremony at the beginning, Thai Definition: ทำพิธีเริ่มก่อสร้าง
ดำกล(v) build, See also: construct, raise, establish, set up, Syn. ก่อสร้าง, ตั้ง, ตั้งไว้
ธนาคารโลก(n) World Bank, See also: International Bank for Reconstruction and Development, Example: ธนาคารโลกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1944, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อช่วยประเทศสมาชิกฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
นฤมิต(v) build, See also: create, form, manufacture, erect, construct, frame, raise, rear, make, Syn. สร้าง, แปลง, ทำ, เนรมิต, Notes: (สันสกฤต)
นวกรรมิก(n) superintendent, See also: construction, constructor, overseer, supervisor, inspector, Thai Definition: ผู้ดูแลการก่อสร้าง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ก่อ(v) construct, See also: build, create, form, Syn. ทำ, สร้าง, Ant. ทำลาย, พัง, Example: ช่างปูนกำลังก่อกำแพง
ก่อ(v) construct, See also: build, create, form, Syn. ทำ, สร้าง, Ant. ทำลาย, พัง, Example: พวกเราจะต้องก่อกำแพงที่พังลงไปขึ้นมาใหม่, Thai Definition: ทำให้มีขึ้น หรือเป็นรูปขึ้น
ก่อสร้าง(v) build, See also: construct, Syn. สร้าง, Ant. ทำลาย, พัง, Example: บริษัทดอนเมืองโทลเวย์จะเริ่มก่อสร้างทางด่วนในเดือนหน้า
แน่นหนา(adv) securely, See also: solidly (constructed), firmly (built), Syn. แข็งแรง, มั่นคง, Example: เขาประกบกระดานไว้อย่างแน่นหนา, Thai Definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
สร้างบ้าน(v) build a house, See also: construct a house, Syn. ก่อสร้างบ้าน, Example: หลักการของเราต้องสร้างบ้านก่อนขายให้ลูกค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [ m ] ; bâtiment [ m ] ; édifice [ m ] ; construction [ f ] ; établissement [ m ] ; hall [ m ] ; salle [ f ]
ใบอนุญาตก่อสร้าง[bai anuyāt køsāng] (n, exp) FR: permis de construire [ m ] ; permis de construction [ m ] ; permis de bâtir [ m ]
บริษัทผู้ผลิต[børisat phūphalit] (n, exp) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: société de production [ f ] ; fabricant [ m ] ; manufacturier [ m ] ; constructeur [ m ]
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman
การฟื้นฟู[kān feūnfū] (n) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival
การก่อสร้าง[kān køsāng] (n) EN: construction ; construction work  FR: construction [ f ]
การก่อสร้างบ้าน[kān køsāng bān] (n, exp) FR: home construction
การสร้าง[kān sāng] (n) FR: construction [ f ] ; édification [ f ]
การสร้างรัง[kān sāng rang] (n, exp) FR: construction d'un nid [ f ]
การตีความ[kān tīkhwām] (n) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition  FR: interprétation [ f ] ; explication [ f ]
โครงสร้าง[khrōngsāng] (n) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement  FR: structure [ f ] ; ossature [ f ] ; organisation [ f ]
ก่อ[kø] (v) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form  FR: construire ; bâtir ; ériger
ก่อสร้าง[køsāng] (v) EN: construct ; build  FR: construire ; édifier ; élever
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง[kotmāi kīokap kān køsāng] (n, exp) EN: constructional laws
กู้ยืมเงินปลูกบ้าน[kūyeūm ngoen plūk bān] (v, exp) EN: take out a construction loan
ไม้[māi] (n) EN: wood ; timber ; lumber  FR: bois [ m ] ; bois d'oeuvre [ m ] ; bois de construction [ m ]
งานก่อสร้าง[ngān køsāng] (n, exp) EN: construction work
งานโยธา[ngān yōthā] (n, exp) EN: construction work
ผู้ผลิต[phūphalit] (n) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator  FR: producteur [ m ] ; fabricant [ m ] ; manufacturier [ m ] ; constructeur [ m ]
ผู้ผลิตเครื่องบิน[phūphalit khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft manufacturer  FR: avionneur [ m ] ; constructeur d'avions [ m ]
ปลูก[plūk] (v) EN: build ; construct ; erect  FR: bâtir ; construire ; ériger
ปลูกบ้าน[plūk bān] (v, exp) FR: construire une maison ; bâtir une maison
โรง[rōng] (n) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant  FR: immeuble [ m ] ; construction [ f ] ; building [ m ] ; établissement [ m ] ; installation [ f ] ; usine [ f ] ; atelier [ m ] ; hangar [ m ]
สรรค์[san] (v) EN: build ; construct ; create ; originate ; decorate  FR: créer ; construire ; décorer
สร้าง[sāng] (v) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up  FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
สร้างบ้าน[sāng bān] (v, exp) EN: build a house ; construct a house  FR: construire une maison
สร้างขึ้น[sāngkheun] (v) EN: build  FR: construire ; ériger ; édifier
สร้างใหม่[sāng mai] (v, exp) EN: rebuild  FR: reconstruire
สร้างรัง[sāng rang] (v, exp) FR: bâtir un nid ; construire un nid
สร้างเรือ[sāng reūa] (v, exp) EN: build a bridge  FR: construire un bateau
สร้างสรรค์[sāngsan] (v) EN: construct ; build ; establish  FR: établir ; construire
สร้างสะพาน[sāng saphān] (v, exp) EN: build a bridge ; construct a bridge  FR: construire un pont
สร้างทางรถไฟ[sāng thāng rot fai] (v, exp) EN: build a railway  FR: construire une voie ferrée
สร้างตัว[sāng tūa] (v, exp) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way  FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
สถานที่ก่อสร้าง[sathānthī køsāng] (n, exp) EN: construction site
สิ่งก่อสร้าง[sing køsāng] (n) EN: construction  FR: construction [ f ]
ตึก[teuk] (n) EN: building ; brick building ; construction  FR: immeuble [ m ] ; maison (en dur) [ f ] ; construction (en briques) [ f ] ; building [ m ] ; édifice [ m ]
ทำ[tham] (v) EN: make ; manufacture ; create ; institute  FR: faire ; fabriquer ; construire ; réaliser ; exécuter
ทำบ้าน[tham bān] (v, exp) EN: build a house  FR: construire une maison
ทำรัง[tham rang] (v, exp) EN: build nest  FR: construire un nid ; nidifier ; airer ; nicher
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา[Thanākhān Rawāng Prathēt Pheūa Kān Būrana Lae Phatthanā] (org) EN: International Bank of Reconstruction and Development (BRD)  FR: Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
ติเพื่อก่อ[ti pheūa kø] (v, exp) EN: criticize constructively  FR: critiquer de manière constructive ; critiquer de façon constructive
ต่อ[tø] (v) EN: build ; construct ; make
วัสดุก่อสร้าง[watsadu køsāng] (n, exp) EN: building materials  FR: matériaux de construction [ mpl ]
วัสดุสร้าง[watsadu sāng] (n, exp) EN: building materials  FR: matériaux de construction [ mpl ]
โยธา[yōthā] (n) EN: works ; public works ; building ; construction  FR: travaux de construction [ mpl ] ; travaux publics [ mpl ] ; construction [ f ]
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง[yū nai rawāng kān køsāng] (v, exp) EN: be under construction  FR: être en cours de construction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
construe
construct
construct
construed
constructs
constructs
constructed
constructed
constructor
deconstruct
misconstrue
reconstruct
constructing
construction
constructive
constructors
misconstrued
misconstrues
constructions
misconstruing
reconstructed
construcciones
constructively
deconstruction
reconstructing
reconstruction
reconstructive
constructionist
reconstructions
unreconstructed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ,  ] job; work; construction; task #80 [Add to Longdo]
建设[jiàn shè, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ,   /  ] to build; to construct; construction; constructive #169 [Add to Longdo]
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ,  ] creation; set up; construction; build; establish; set up #449 [Add to Longdo]
建筑[jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ,   /  ] building; to construct #1,015 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] to establish; to found; to set up; to build; to construct #1,088 [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ,  ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc) #1,465 [Add to Longdo]
施工[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ,  ] construction #1,943 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge #2,139 [Add to Longdo]
构建[gòu jiàn, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] to construct (sth abstract) #3,600 [Add to Longdo]
建造[jiàn zào, ㄐㄧㄢˋ ㄗㄠˋ,  ] construct; build #3,940 [Add to Longdo]
营造[yíng zào, ㄧㄥˊ ㄗㄠˋ,   /  ] to build (housing); to construct; to make #4,338 [Add to Longdo]
开工[kāi gōng, ㄎㄞ ㄍㄨㄥ,   /  ] to begin work (of a factory or engineering operation); to start a construction job #4,481 [Add to Longdo]
新建[xīn jiàn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄢˋ,  ] new construction #4,521 [Add to Longdo]
工地[gōng dì, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˋ,  ] construction site #4,737 [Add to Longdo]
重建[chóng jiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ,  ] reconstruction; rebuilding #5,586 [Add to Longdo]
修建[xiū jiàn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˋ,  ] to build; to construct #5,837 [Add to Longdo]
兴建[xīng jiàn, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] build; construct #7,782 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] Broussonetia papyrifera; to construct; to form; to make up; to compose #7,887 [Add to Longdo]
架构[jià gòu, ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ,   /  ] to construct; to build; infrastructure; architecture; framework #8,628 [Add to Longdo]
再现[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ,   /  ] to recreate; to reconstruct (a historical relic) #9,069 [Add to Longdo]
造价[zào jià, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] construction cost #11,677 [Add to Longdo]
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ,  ] capital construction (project); infrastructure #13,622 [Add to Longdo]
建设性[jiàn shè xìng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] constructive; constructiveness #14,601 [Add to Longdo]
落成[luò chéng, ㄌㄨㄛˋ ㄔㄥˊ,  ] to complete a construction project #15,400 [Add to Longdo]
再造[zài zào, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ,  ] to give a new lease of life; to reconstruct; to reform; to rework; to recycle; to reproduce (copies, or offspring); restructuring; restoration; restructuring #16,136 [Add to Longdo]
建构[jiàn gòu, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ,   /  ] to construct (often sth abstract, such as good relations); to set up; to develop; construction (abstract); architecture #16,197 [Add to Longdo]
复原[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ,   /  ] heal; recovery; restitution; reconstruction #17,698 [Add to Longdo]
重塑[chóng sù, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨˋ,  ] to reconstruct (an art object); to remodel #20,388 [Add to Longdo]
承建[chéng jiàn, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄢˋ,  ] to construct under contract #21,393 [Add to Longdo]
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ,  ] building; construction; civil engineering #24,081 [Add to Longdo]
重修[chóng xiū, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄡ,  ] to reconstruct; to repair; to revamp #27,372 [Add to Longdo]
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ,     /    ] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans #49,011 [Add to Longdo]
统建[tǒng jiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] unified construction #70,464 [Add to Longdo]
不破不立[bù pò bù lì, ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ,    ] without destruction there can be no construction #74,473 [Add to Longdo]
桁架[héng jià, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄚˋ,  ] truss (weight-bearing construction of cross-beams) #75,378 [Add to Longdo]
实干家[shí gàn jiā, ㄕˊ ㄍㄢˋ ㄐㄧㄚ,    /   ] practical person; constructive person #75,556 [Add to Longdo]
百废俱兴[bǎi fèi jù xīng, ㄅㄞˇ ㄈㄟˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥ,     /    ] all neglected tasks are being undertaken; full scale reconstruction is under way #150,124 [Add to Longdo]
哈利伯顿[hā lì bó dùn, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄉㄨㄣˋ,     /    ] Halliburton (US construction company) #273,678 [Add to Longdo]
向壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ,     /    ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication #327,318 [Add to Longdo]
向壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ,     /    ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication #534,919 [Add to Longdo]
中国建设银行[zhōng guó jiàn shè yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ,       /      ] China Construction Bank [Add to Longdo]
中国民主建国会[Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ,        /       ] China Democratic National Construction Association [Add to Longdo]
主谓结构[zhǔ wèi jié gòu, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ,     /    ] subject-predicate construction [Add to Longdo]
人造语言[rén zào yǔ yán, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ,     /    ] artificial language; constructed language [Add to Longdo]
再造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ,     /    ] reconstructive surgery [Add to Longdo]
动词结构[dòng cí jié gòu, ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ,     /    ] verbal construction (clause) [Add to Longdo]
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ,     /    ] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913 [Add to Longdo]
尺规[chǐ guī, ㄔˇ ㄍㄨㄟ,   /  ] ruler and compass (in geometric constructions) [Add to Longdo]
尺规作图[chǐ guī zuò tú, ㄔˇ ㄍㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄨˊ,     /    ] ruler and compass construction (geom.) [Add to Longdo]
建构正义理论[jiàn gòu zhèng yì lǐ lùn, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ ㄓㄥˋ ㄧˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ,       /      ] constructivist theory [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] TH: การสร้าง  EN: construction
字源[じげん, jigen] TH: ที่มาของตัวอักษร  EN: construction of character

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlage { f }; Errichtung { f } | Anlagen { pl }; Bauten { pl }construction | constructions [Add to Longdo]
Anlagenbau { m }plant engineering; general plant construction [Add to Longdo]
Anlagenbau { m }mechanical engineering and construction [Add to Longdo]
Arbeitsfuge { f }construction joint [Add to Longdo]
Ausführung { f } | verstärkte Ausführung { f }construction | reinforced construction [Add to Longdo]
Ausführungsfortschritt { f }construction progress [Add to Longdo]
Bauarbeiten { pl }construction works [Add to Longdo]
Bau { m }; Errichtung { f } | im Bauconstruction; building | under construction [Add to Longdo]
Bauabschnitt { m }stage of construction [Add to Longdo]
Bauabwicklung { f }execution of construction work [Add to Longdo]
Bauanleitung { f }construction manual [Add to Longdo]
Bauarbeiter { m }; Bauarbeiterin { f }construction worker [Add to Longdo]
Bauart { f } | offene Bauartconstruction type; building technique | open type [Add to Longdo]
Bauaufsicht { f }; Bauüberwachung { f }construction supervision [Add to Longdo]
Bauausführung { f }building construction; execution of construction work [Add to Longdo]
Baubeginn { m }start of construction works [Add to Longdo]
Baueingabeplan { m }pre-construction drawing [Add to Longdo]
Bauen { n } | resourcenschonendes Bauenconstructing; construction | sustainable construction [Add to Longdo]
Baufachmann { m }construction expert [Add to Longdo]
Baufirma { f }; Bauunternehmung { f } | Baufirmen { pl }; Bauunternehmungen { pl }building enterprise; construction firm | building enterprises [Add to Longdo]
Baufolie { f }construction foil [Add to Longdo]
Bauform { f }construction [Add to Longdo]
Baufortschritt { m }progress of the construction works [Add to Longdo]
Baugenehmigung { f }construction approval [Add to Longdo]
Bauholz { n } | Bauhölzer { pl }timber; construction timber [ Am. ]; lumber | timbers; lumbers [Add to Longdo]
Bauindustrie { f }; Bauwirtschaft { f }building industry; construction industry [Add to Longdo]
Baujahr { n } | Baujahre { pl }year of construction | years of construction [Add to Longdo]
Baukastensystem { n }modular (assembly) system; modular construction system [Add to Longdo]
Baukies { m }construction gravel [Add to Longdo]
Baukosten { pl }construction costs [Add to Longdo]
Baukostenindex { m }construction cost index [Add to Longdo]
Baulärm { m }construction noise [Add to Longdo]
Bauleiter { m }site manager; construction manager; construction supervisor [Add to Longdo]
Bauleitung { f }construction supervision; management of works [Add to Longdo]
Baumaßnahme { f }building measure; constructional measure [Add to Longdo]
Baunorm { f }construction standard [Add to Longdo]
Bauphase { f }construction phase [Add to Longdo]
Bauplan { m }construction plan; building plan [Add to Longdo]
Bauprüfung { f }design and construction test [Add to Longdo]
Bausatz { m }construction kit; self-assembly kit [Add to Longdo]
Bauschild { n }construction sign [Add to Longdo]
Bauschutt { m }rubble; building rubble; construction waste [Add to Longdo]
Baustahl { m } | allgemeine Baustähleconstruction steel; structural steel; engineering steel | general engineering steels [Add to Longdo]
Baustatik { f }construction analysis [Add to Longdo]
Baustelle { f }building site; construction site [Add to Longdo]
Baustellenbereich { m }construction zone [Add to Longdo]
Baustoff { m }building material; construction material [Add to Longdo]
Baustrom { m } [ constr. ]power consumed on a construction site [Add to Longdo]
Bautafel { f }construction sign building-blackboard [Add to Longdo]
Bautätigkeit { f }construction activity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
土(P);地[つち(P);つし(地), tsuchi (P); tsushi ( chi )] (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) #252 [Add to Longdo]
建築[けんちく, kenchiku] (n, vs) construction; architecture (of buildings); (P) #667 [Add to Longdo]
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1, vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P) #671 [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] (n, vs) (1) organization; organisation; (2) structure; construction; (3) tissue; (4) system; (P) #715 [Add to Longdo]
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) #753 [Add to Longdo]
建設[けんせつ, kensetsu] (n, vs) construction; establishment; (P) #782 [Add to Longdo]
構造[こうぞう, kouzou] (n) structure; construction; (P) #851 [Add to Longdo]
工事[こうじ, kouji] (n, vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) #1,389 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
建造[けんぞう, kenzou] (n, vs) building; construction; (P) #2,248 [Add to Longdo]
竣工;しゅん工;竣功;しゅん功[しゅんこう, shunkou] (n, vs) completion (e.g. of construction) #2,272 [Add to Longdo]
仕組み(P);仕組[しくみ, shikumi] (n, vs) (1) structure; construction; arrangement; contrivance; (2) plan; plot; contrivance; (P) #2,571 [Add to Longdo]
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) #2,814 [Add to Longdo]
解体[かいたい, kaitai] (n, vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) #3,651 [Add to Longdo]
復興[ふっこう, fukkou] (n, vs) revival; renaissance; reconstruction; (P) #3,900 [Add to Longdo]
再建[さいこん, saikon] (n, vs) rebuilding; reconstruction; rehabilitation; (P) #3,990 [Add to Longdo]
構築[こうちく, kouchiku] (n, vs) construction; architecture (systems, agreement, etc); (P) #4,117 [Add to Longdo]
工作[こうさく, kousaku] (n, vs) work; construction; handicraft; maneuvering; manoeuvering; (P) #4,626 [Add to Longdo]
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n, vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P) #5,412 [Add to Longdo]
復元(P);復原[ふくげん, fukugen] (n, vs) restoration (to original state); reconstruction; (P) #5,514 [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na, n-adv, n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) #6,451 [Add to Longdo]
着工[ちゃっこう, chakkou] (n, vs) start of (construction) work; (P) #6,555 [Add to Longdo]
改築[かいちく, kaichiku] (n, vs) structural alteration of building; reconstruction; (P) #7,002 [Add to Longdo]
敷設(P);布設[ふせつ, fusetsu] (n) (1) construction; laying (a road, a railroad, water pipes, etc.); (vs) (2) to construct; to lay (a road, a railroad, water pipes, etc.); (P) #7,071 [Add to Longdo]
新築[しんちく, shinchiku] (n, vs, adj-no) new building; new construction; (P) #8,032 [Add to Longdo]
新宮[しんぐう, shinguu] (n) newly constructed shrine #9,186 [Add to Longdo]
建設省[けんせつしょう, kensetsushou] (n) Ministry of Construction; (P) #9,969 [Add to Longdo]
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P) #11,341 [Add to Longdo]
築城[ちくじょう;ついき, chikujou ; tsuiki] (n, vs) fortification; castle construction #12,407 [Add to Longdo]
土方[どかた, dokata] (n) (sens) construction worker; laborer (labourer); navvy #12,815 [Add to Longdo]
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something) #12,853 [Add to Longdo]
造営[ぞうえい, zouei] (n, vs) building; construction #13,112 [Add to Longdo]
工法[こうほう, kouhou] (n) method of construction; (P) #13,454 [Add to Longdo]
組み立て(P);組立[くみたて, kumitate] (n, adj-no) construction; framework; erection; assembly; organization; organisation; (P) #13,591 [Add to Longdo]
築造[ちくぞう, chikuzou] (n, vs) construction; building #14,557 [Add to Longdo]
建て替え;建替え[たてかえ, tatekae] (n, vs) rebuilding; reconstruction; re-erection #15,006 [Add to Longdo]
移築[いちく, ichiku] (n, vs) dismantling an historic building and reconstructing it elsewhere #15,590 [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
S造[エスぞう, esu zou] (n) (See 鉄骨造) steel construction [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
イーホームズ[i-ho-muzu] (n) eHomes (Japanese construction certification company) [Add to Longdo]
コンストラクション[konsutorakushon] (n) construction [Add to Longdo]
コンストラクションマネージメント[konsutorakushonmane-jimento] (n) construction management [Add to Longdo]
コンストラクタ;コンストラクター[konsutorakuta ; konsutorakuta-] (n) constructor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンストラクト[こんすとらくと, konsutorakuto] construct [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ループ構成体[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
言語構成要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
言語要素[げんごようそ, gengoyouso] language construct, entity [Add to Longdo]
構造[こうぞう, kouzou] structure, construction [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] constructed encoding [Add to Longdo]
構造構文[こうぞうこうぶん, kouzoukoubun] construct [Add to Longdo]
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction [Add to Longdo]
実行構文[じっこうこうぶん, jikkoukoubun] executable construct [Add to Longdo]
条件構成体[じょうけんこうせいたい, joukenkouseitai] conditional construct [Add to Longdo]
二段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction [Add to Longdo]
分岐構成体[ぶんぎこうせいたい, bungikouseitai] branch construct [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top