ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arched

AA1 R CH T   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arched-, *arched*, arch, arche
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arched[ADJ] โค้ง, See also: โง้ง, โก่ง, Syn. curved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arched(อาร์ทฺ) adj. ทำด้วยส่วนโค้ง (curved)

English-Thai: Nontri Dictionary
arched(adj) โค้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The strong man with the arched eyebrow.ชายเข้มแข็งผู้มีคิ้วโก่ง Jackie (2016)
Note the clenched fists, the arched back, the tonic and clonic spasms.สังเกตมือที่กำแน่น หลังแอ่นโค้ง การชักของกล้ามเนื้อหดตัวและเกร็งตัว Stonehearst Asylum (2014)
I almost arched my back a little.ฉันเกือบจะโค้งหลังของฉันนิดหน่อย The Psychology of Letting Go (2010)
He arched his back, hissed like a rattlesnake and sprang out his claws like a switchblade.มันโก่งหลัง ทำเสียงขู่เหมือนงู แล้วฟาดกรงเล็บ ยังกะมีดดาบ Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archedA small bridge arched the stream.
archedHe arched his eyebrows in surprise.
archedThe cat arched its back.
archedThe cat arched its back stretched itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูหา[N] arched space, See also: space between pillar, arched entrance, Example: เขาถ่ายภาพคูหาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 3 ช่อง, Thai definition: ช่องเวิ้งเข้าไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ก่ง[ADJ] arched, See also: bent, bowed, curved, Syn. โก่ง, Example: ในการเขียนคิ้วถ้ามีคิ้วก่งมากไปก็เขียนสีเสริมเข้าที่ใต้คิ้ว, Thai definition: โก่งหรือโค้ง เช่น คิ้วก่ง
ดุ้ง[ADJ] bent (outwards or upwards), See also: arched or curving upwards, Syn. โค้ง, นูน, แอ่น, Thai definition: โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ
โก่ง[ADJ] arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   
โก่ง[adj.] (kōng) EN: arched ; bent   
เกรียม[adj.] (krīem) EN: burnt ; sun-burnt ; scorched ; charred ; parched   FR: roussi ; légèrement brûlé
ไหม้[adj.] (mai) EN: charred ; parched ; sun-burnt ; shrivelled ; burnt ; scorched   FR: brûlé ; carbonisé ; cramé (fam.)
ผาก[adj.] (phāk) EN: dry ; parched ; scorched ; arid   
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHED    AA1 R CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arched    (v) ˈaːtʃt (aa1 ch t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拱门[gǒng mén, ㄍㄨㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] arched door, #50,026 [Add to Longdo]
穹形[qióng xíng, ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, ] arched; dome-shaped, #194,534 [Add to Longdo]
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, ] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenfenster {n}arched window [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
アーチ型[アーチがた, a-chi gata] (n,adj-no) (See 型・がた) arch shaped; arched [Add to Longdo]
パサつく;ぱさつく[, pasa tsuku ; pasatsuku] (v5k,vi) (See パサパサ) to be dried out; to be parched [Add to Longdo]
ブルグル;ブルグァ[, buruguru ; burugua] (n) Bulgur (parched, crushed wheat) [Add to Longdo]
乾燥感[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling [Add to Longdo]
丸天井[まるてんじょう, marutenjou] (n) arched ceiling [Add to Longdo]
眼鏡橋[めがねばし, meganebashi] (n) arched bridge [Add to Longdo]
弓形[ゆみなり;ゆみがた;きゅうけい, yuminari ; yumigata ; kyuukei] (n,adj-no) arched; crescent-shaped; bow-shaped; segment [Add to Longdo]
弓状[きゅうじょう, kyuujou] (n,adj-no) bow-shaped; arched [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concaved \Con"caved\, a. (Her.)
   Bowed in the form of an arch; -- called also {arched}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arch \Arch\, v. t. [imp. & p. p. {Arched} ([aum]rcht); p. pr. &
   vb. n. {Arching}.]
   1. To cover with an arch or arches.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or bend into the shape of an arch.
    [1913 Webster]
 
       The horse arched his neck.      --Charlesworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arched \Arched\, a.
   Made with an arch or curve; covered with an arch; as, an
   arched door.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arched
   adj 1: constructed with or in the form of an arch or arches; "an
       arched passageway"
   2: forming or resembling an arch; "an arched ceiling" [syn:
     {arced}, {arched}, {arching}, {arciform}, {arcuate}, {bowed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top