ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appalling

AH0 P AO1 L IH0 NG   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appalling-, *appalling*, appall
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appalling[ADJ] ซึ่งทำให้ตกใจ, Syn. shocking, horrifying

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา Clue (1985)
Blower's fate was simply the result of his being an appalling actor.การตายของโบร์เวอร์มาจากเหตุผลง่ายๆ เพราะเขาเป็นนักแสดงที่ยอดแย่ Hot Fuzz (2007)
I've had the most appalling evening.ฉันเจอเรื่องร้ายกาจมาเมื่อเย็นนี้ Atonement (2007)
How had I reached this appalling position with love only love, as my guide?How had I reached this appalling position with love... ...only love, as my guide? Watchmen (2009)
What an appalling woman.สาวสยองช็อคโลก One Day (2011)
All right, he's shabby looking, has appalling manners, is extremely forgetful and seems to spend most of his time in the tavern, but he is... my man-servant.เขาค่อนข้างโกโรโกโส มีพฤติกรรมที่น่ากลัว ขี้หลงขี้ลืมเป็นอย่างยิ่ง และดูเหมือนว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในโรงเตี๊ยม A Servant of Two Masters (2011)
And by dramatic, I mean, of course, appalling in the bends.และถ้าจะดราม่า เราต้องไปให้ถึงขีดสุด Episode #18.3 (2012)
It is brilliant. And the steering is not appalling but it does not feel like one any more.มันวิเศษ แต่พวงมาลัยมันไม่น่าตกใจ มันไม่รู้สึกเหมือนรถเดิมอีกแล้ว Episode #18.4 (2012)
I have witnessed appalling things.ผมเห็นหลายเรื่องที่น่าตกใจ Tricks and Treats (2012)
I guess we learned what appalling thing Sage had planned.ฉันว่าเราได้เรียนรู้แล้วว่า สิ่งน่ากลัวที่เซจวางแผนไว้คืออะไร Monstrous Ball (2012)
It's a disgrace! An appalling display of bad manners!มันเป็นมารยาทที่ต่ำทรามมากเลยนะ The Best Offer (2013)
An appalling failure of imagination.ความล้มเหลวอันน่ากลัวในการจินตนาการสิน่ะ Coquilles (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appallingShe is an appalling cook.
appallingThe destruction of the environment is appalling.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPALLING AH0 P AO1 L IH0 NG
APPALLINGLY AH0 P AO1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appalling (v) ˈəpˈɔːlɪŋ (@1 p oo1 l i ng)
appallingly (a) ˈəpˈɔːlɪŋliː (@1 p oo1 l i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schrecklicher Unfallappalling accident [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appalling \Ap*pall"ing\, a.
   Such as to appall; as, an appalling accident. --
   {Ap*pall"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appall \Ap*pall"\, v. t. [imp. & p. p. {Appalled}; p. pr. & vb.
   n. {Appalling}.] [OF. appalir to grow pale, make pale; a (L.
   ad) + p[^a]lir to grow pale, to make pale, p[^a]le pale. See
   Pale, a., and cf. {Pall}.]
   1. To make pale; to blanch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The answer that ye made to me, my dear, . . .
       Hath so appalled my countenance.   --Wyatt.
    [1913 Webster]
 
   2. To weaken; to enfeeble; to reduce; as, an old appalled
    wight. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Wine, of its own nature, will not congeal and
       freeze, only it will lose the strength, and become
       appalled in extremity of cold.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. To depress or discourage with fear; to impress with fear
    in such a manner that the mind shrinks, or loses its
    firmness; to overcome with sudden terror or horror; to
    dismay; as, the sight appalled the stoutest heart.
    [1913 Webster]
 
       The house of peers was somewhat appalled at this
       alarum.                --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dismay; terrify; daunt; frighten; affright; scare;
     depress. See {Dismay}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appalling
   adj 1: causing consternation; "appalling conditions" [syn:
       {appalling}, {dismaying}]
   n 1: an experience that appalls; "is it better to view the
      appalling or merely hear of it?"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top