Search result for

ambitiou

(58 entries)
(1.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambitiou-, *ambitiou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambitious[ADJ] ทะเยอทะยาน, Syn. aspiring, enterprising
ambitious[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)

English-Thai: Nontri Dictionary
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Skywalker's getting pretty ambitious.ดูเหมือนครั้งนี้ สกายวอล์คเกอร์จะมุ่งมั่นผิดปกตินะ Shadow of Malevolence (2008)
Does everyone know about the ambitious plans for the City of Music?ทุกท่านทราบเรื่องโครงการเรื่อง เมืองแห่งดนตรีกันหมดแล้วใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
You don't think he'll miss court? A young ambitious man.เจ้าไม่คิดหรือว่า เขาจะคิดถึงพระราชวัง เฉกเช่นชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน The Other Boleyn Girl (2008)
She's the most ambitious little serpent at court.นางเป็นนังอสรพิษที่ทะเยอทะยานที่สุด แห่งราชสำนักเชียวล่ะ The Other Boleyn Girl (2008)
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
And he's ambitious.เขาเป็นคนทะเยอทะยาน London. Of Course (2009)
And perhaps I was overly ambitious.และเป็นเพราะฉันมีความทะเยอทะยานมากเกินไป Breakage (2009)
Yes, I did. It's an ambitious development.ใช่ ผมได้รับแล้ว มันเป็นการพัฒนาที่ต้องใช้ความพยายามสูง Smite (2009)
You're ambitious, obstinate and a big dummy.เธอก็ทะเยอทะยาน แต่ก็โหลยโท่ยอยู่แล้ว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Implementing a worldwide ambitious plan.และดำเนินแผนนี้ไปทั่วโลก Episode #1.13 (2009)
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, stated it to be a turning point that will change the crisis into bliss implementing a worldwide ambitious plan.ภายใต้การนำทัพของประธาน คังฮีซู กลุ่มชินฮวาเตรียมพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส... . Episode #1.13 (2009)
I've heard of ambitious, but that's just plain crazy.ฉันรู้จักความทะเยอทะยาน แต่นี่มันบ้าเกินไปแล้วนะ Release Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambitiouAn ambitious young man.
ambitiouBe ambitious, children.
ambitiouBoys, be ambitious.
ambitiouHe is ambitious to succeed.
ambitiouHe is ambitious to win fame.
ambitiouHe was ambitious of political fame.
ambitiouHe was ambitious of success in business.
ambitiouHis next production was a very ambitious musical.
ambitiouIn the religious-cult trial, the ambitious lawyer will represent the cult leader.
ambitiouMan may well, in his attempt to be too ambitious, destroy himself.
ambitiouShe was very ambitious for her children.
ambitiouThe ambitious man become intoxicated with his own success.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักใหญ่[ADJ] ambitious, See also: aspiring, over-ambitious, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: คนมักใหญ่อย่างเขาเหมาะที่จะเล่นการเมือง, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโต
มักใหญ่ใฝ่สูง[ADJ] ambitious, See also: aspiring, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เขามีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงมาตั้งแต่เล็กแล้ว, Thai definition: ที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
หัวสูง[ADJ] ambitious, Syn. ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: คนหัวสูงอย่างเขาหวังแต่คำชมเชยมากกว่าคำติเตียน, Thai definition: ที่มักใหญ่ใฝ่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success   FR: être ambitieux
หัวสูง[adj.] (hūasūng) EN: high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious   FR: prétentieux ; arrogant
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; unostentatious   FR: humble ; modeste
มักใหญ่[v.] (makyai) EN: be ambitious ; be over-ambitious ; aspire   FR: être ambitieux ; aspirer à
มักใหญ่[adj.] (makyai) EN: ambitious ; aspiring ; over-ambitious   FR: ambitieux
มักใหญ่ใฝ่สูง[v.] (makyaifaisūng) EN: be over ambitious   
มักใหญ่ใฝ่สูง[adj.] (makyaifaisūng) EN: ambitious   
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble   FR: content de son sort ; bien dans sa tête
ทะเยอทะยาน[v. exp.] (thayoēthayān) EN: be ambitious ; be wild with ambition   FR: ambitionner ; être ambitieux ; avoir de l'ambition ; être dévoré par l'ambition
ทะเยอทะยานเกินตัว[v. exp.] (thayoēthayān koēntūa) EN: be ambitious for great achievement   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBITIOUS    AE0 M B IH1 SH AH0 S
AMBITIOUSLY    AE0 M B IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambitious    (j) (a1 m b i1 sh @ s)
ambitiously    (a) (a1 m b i1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビシャス[, anbishasu] (adj-no,adj-na) ambitious [Add to Longdo]
意欲的[いよくてき, iyokuteki] (adj-na) (See 意欲) ambitious; motivated; willful [Add to Longdo]
少年よ大志を抱け[しょうねんよたいしをいだけ, shounenyotaishiwoidake] (exp) (id) Boys, be ambitious [Add to Longdo]
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme [Add to Longdo]
壮図[そうと, souto] (n) ambitious undertaking; grand scheme [Add to Longdo]
壮途[そうと, souto] (n) ambitious undertaking [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]
野心家[やしんか, yashinka] (n) ambitious person [Add to Longdo]
野心的[やしんてき, yashinteki] (adj-na) ambitious; treacherous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有志气[yǒu zhì qì, ㄧㄡˇ ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] ambitious [Add to Longdo]
有雄心[yǒu xióng xīn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] ambitious [Add to Longdo]
空腹高心[kōng fù gāo xīn, ㄎㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄣ, ] ambitious despite lack of ambition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top