ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

challenging

CH AE1 L AH0 N JH IH0 NG   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -challenging-, *challenging*, challeng
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
challenging[ADJ] ที่ท้าทายความสามารถ, Syn. ambitious

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Challenging Doseตัวทำให้เกิดอาการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง Night and Fog (1956)
It was quite challenging for the tailor.ช่างตัดเสื้อคงจะเหนื่อยน่าดู Bicentennial Man (1999)
Only Woofy, who's very sweet, but not challenging on a conversational level.มีแต่วูฟฟี่ ที่น่ารักมาก แต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนัก Bicentennial Man (1999)
I didn't realize that by demanding excellence I would be challenging....ฉันไม่รู้เลยว่า การที่ฉันเรียกร้องความเป็นเลิศ ฉันจะถูกท้าทายว่า... Mona Lisa Smile (2003)
Are you challenging me?แกท้าทายฉันเรอะ Crazy First Love (2003)
Challenging post.- งานก็ท้าทายดี The Constant Gardener (2005)
More challenging than dealing with Kenny Curtiss?- ท้าทายกว่า จัดการกับ เคนนี่ เคอร์ทิส หรือเปล่า The Constant Gardener (2005)
I'm challenging you, starting now, to stop dealing in opinions and assumptions and start dealing in facts.ขอท้าตั้งแต่วันนี้ ให้คนเราเลิกยึดติดกับความคิดเห็นของคนอื่น รวมถึงค่านิยม และหันมองเรื่องราวที่น่าสนใจ Red Eye (2005)
- Are you challenging me? - No.นี่มึงท้ากูเหรอ / ไม่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
That was a challenging mission!นั้นต่างหากที่เป็นเรื่องที่ท้าทาย! Train Man (2005)
Much more challenging than traveling abroad...ท้าทายมากกว่าการได้ไปเมืองนอกซะอีก... Train Man (2005)
now, if you find that task too challenging, i'll recruit someone who doesn't.ถ้าคุณคิดว่างานนี้ทำไม่ได้ ผมจะจ้างคนที่คิดว่าได้มาทำแทน Hidden (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
challengingI like the new guy. He's not afraid to take on challenging work.
challengingIt is challenging and I am learning a lot.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้าทาย[adj.] (thāthāi) EN: challenging   FR: stimulant

CMU English Pronouncing Dictionary
CHALLENGING    CH AE1 L AH0 N JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
challenging    (v) tʃˈælənʤɪŋ (ch a1 l @ n jh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャレンジング[, charenjingu] (adj-f) challenging [Add to Longdo]
裁判官忌避[さいばんかんきひ, saibankankihi] (n) challenging a judge [Add to Longdo]
誰何[すいか, suika] (n,vs) challenging (an unknown person); asking a person's identity [Add to Longdo]
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Challenge \Chal"lenge\, v. t. [imp. & p. p. {Challenged}; p. pr.
   & vb. n. {Challenging}.] [OE. chalengen to accuse, claim, OF.
   chalengier, chalongier, to claim, accuse, dispute, fr. L.
   calumniar to attack with false accusations. See {Challenge},
   n., and cf. {Calumniate}.]
   1. To call to a contest of any kind; to call to answer; to
    defy.
    [1913 Webster]
 
       I challenge any man to make any pretense to power by
       right of fatherhood.         --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To call, invite, or summon to answer for an offense by
    personal combat.
    [1913 Webster]
 
       By this I challenge him to single fight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To claim as due; to demand as a right.
    [1913 Webster]
 
       Challenge better terms.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To censure; to blame. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He complained of the emperors . . . and challenged
       them for that he had no greater revenues . . . from
       them.                 --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) To question or demand the countersign from (one who
    attempts to pass the lines); as, the sentinel challenged
    us, with "Who comes there?"
    [1913 Webster]
 
   6. To take exception to; question; as, to challenge the
    accuracy of a statement or of a quotation.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To object to or take exception to, as to a juror, or
    member of a court.
    [1913 Webster]
 
   8. To object to the reception of the vote of, as on the
    ground that the person in not qualified as a voter. [U.
    S.]
    [1913 Webster]
 
   {To challenge to the} {array, favor, polls}. See under
    {Challenge}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 challenging \challenging\ adj.
   1. requiring full use of one's abilities or resources; as,
    challenging task.
 
   Syn: ambitious, demanding.
     [WordNet 1.5]
 
   2. disposed to or engaged in defiance of established
    authority.
 
   Syn: insubordinate, resistant, resistive.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 challenging
   adj 1: requiring full use of your abilities or resources;
       "ambitious schedule"; "performed the most challenging
       task without a mistake" [syn: {ambitious}, {challenging}]
   2: stimulating interest or thought; "a challenging hypothesis";
     "a thought-provoking book" [syn: {challenging}, {thought-
     provoking}]
   3: disturbingly provocative; "an intriguing smile" [syn:
     {challenging}, {intriguing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top