Search result for

-mankind-

(37 entries)
(1.2365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mankind, *mankind*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mankind[N] มนุษยชาติ, See also: มนุษย์โลก, มวลมนุษย์, Syn. humankind, mankind, womankind
mankind[N] ผู้ชาย (คำล้าสมัย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mankind(แมน'ไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,คน,ผู้คนทั้งหลาย, Syn. human beings,men

English-Thai: Nontri Dictionary
mankind(n) มนุษยชาติ,คน,มนุษย์,พวกผู้ชาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mankindมนุษยชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mankind?มนุษยชาติเชียวเหรอ? Ricochet Rabbit (2011)
It is representing the righteous mankindแสดงให้เห็นความซื่อตรงของมนุษย์ Iljimae (2008)
You tried to correct mankind by creating a Virgin Mary.นี่คุณพยายามแก้ไขเผ่าพันธ์มนุษย์ ด้วยการสร้างพระแม่มารีหรือ Babylon A.D. (2008)
/or the Emperor will rise again /to enslave all of mankind.หากฮ่องเต้คืนชีพ มาลมนุษย์จะกลายเป็นทาส The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The Skynet Missile Defense System goes online April 19th, 2011, declares war on mankind and triggers a nuclear apocalypse two days later.ระบบขีปนาวุธ ป้องกันตนเอง สกายเน็ท ทำงานเมื่อ 19 เม.ย. 2011 ประกาศสงครามกับมนุษยชาติและ จุดระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกสองวันต่อมา Pilot (2008)
Just sit back. Get ready to enjoy some of the rarest weed known to mankind.นั่งลงก่อน เตรียมเพลิดเพลินกับ กัญชาที่หายากสุดที่มนุษย์เคยรู้จัก Pineapple Express (2008)
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้ Death Note: L Change the World (2008)
Mankind must be saved.มนุษย์จะได้ปลอดภัย Death Note: L Change the World (2008)
Mankind, which destroys environment and wages war, should die.มนุษยชาติที่ทำลายธรรมชาติ ก่อสงคราม สมควรตายทั้งนั้น Death Note: L Change the World (2008)
So, destroy mankind. You must take over this plan.ฉะนั้นต้องทำลายพวกมนุษย์ให้สิ้นซาก นายต้องรับช่วงแผนการนี้ต่อไป Death Note: L Change the World (2008)
Mankind must have the power to change its future.มนุษยชาติน่าจะมีพลังเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เอง Death Note: L Change the World (2008)
[ Man Narrating ] On the day the world ended... the fate of mankind was carried in a small metal box.เมื่อวันโลกาวินาศมาถึง ชะตากรรมของมวลมนุษย์ชาติฝากไว้ในกล่องโลหะใบหนึ่ง City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mankindA nuclear war will bring about the destruction of mankind.
mankindDoes mankind have dominion over animals and birds?
mankindHe rises above the rest of mankind.
mankindIf a nuclear war were to break out, mankind would perish.
mankindIf mankind doesn't take care of the environment, the environment may eliminate mankind.
mankindMankind will succeed in making peaceful use of atomic energy.
mankindNuclear weapons will bring about nothing but the ruin of mankind.
mankindOur true nationality is mankind.
mankindPenicillin has contributed much to the welfare of mankind.
mankindSurely the most curious of sources consulted is Mankind Quarterly.
mankindSympathy is a feeling characteristic of mankind.
mankindTechnology is in itself meaningless unless it serves mankind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลมนุษย์[N] humankind, See also: mankind, Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก, Example: การทดลองยาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือทำลายมวลมนุษย์กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวง
มนุษยธรรม[N] humanity, See also: mankind, Example: มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น เพราะมนุษย์เดินตัวตั้งตรงและมีมนุษยธรรม, Thai definition: ธรรมของมนุษย์ มักหมายถึงความเมตตาผู้อื่น, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
MANKIND    M AE1 N K AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mankind    (n) (m a1 n k ai n d)
mankind    (n) (m a2 n k ai1 n d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mankind \Man"kind`\, a.
   Manlike; not womanly; masculine; bold; cruel. [Obs]
   [1913 Webster]
 
      Are women grown so mankind? Must they be wooing?
                          --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]
 
      Be not too mankind against your wife.  --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mankind \man`kind"\, n. [AS. mancynn. See {Kin} kindred, {Kind},
   n.]
   1. The human race; man, taken collectively.
    [1913 Webster]
 
       The proper study of mankind is man.  --Pore.
    [1913 Webster]
 
   2. Men, as distinguished from women; the male portion of
    human race. --Lev. xviii. 22.
    [1913 Webster]
 
   3. Human feelings; humanity. [Obs] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mankind
   n 1: all of the living human inhabitants of the earth; "all the
      world loves a lover"; "she always used `humankind' because
      `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human
      race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans},
      {mankind}, {man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top