Search result for

humankind

(25 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humankind-, *humankind*, humankin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humankind[N] พลโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humankind(ฮิว'เมินไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ, Syn. human beings

English-Thai: Nontri Dictionary
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
John Connor is leader of the Worldwide Resistance and last hope of humankind.จอห์น คอนเนอร์เป็นผู้นำของหน่วยต่อต้าน และเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Totenkopf believed that humankind was doomed to extinction, so he proposed the unthinkable:โทเทนค๊อฟท์เชื่อว่าเหล่ามนุษยชาติ กำลังจวนเจียนถึงกาลอวสาน ดังนั้นเขาจึงเสนอแนวคิดแปลกๆ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
And that one picture exploded in the consciousness of humankind.และภาพหนึ่งเดียวนี้ก็ได้เข้าไปสั่นสะเทือน อยู่ในสำนึกรับรู้ของมนุษยชาติ An Inconvenient Truth (2006)
the Humankind, Life, Globe and everything will be over some day anywayมนุษย์ ชีวิต โลก และทุกสิ่งทุกอย่างจะดับลงไม่ช้านาน Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
I had to prove to myself that the law could be proper and righteous and for the good of humankind.ฉันต้องพิสูจน์ตัวเอง ว่ากฏหมายต้องเหมาะสม และถูกต้อง และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนดี Hot Fuzz (2007)
Pushing humankind to the edge of extinction.ทำให้มนุษยชาติเกิอบจะพบกับการสูญพันธุ์ I Am Legend (2007)
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ Home (2009)
Across the planet, one person in four lives as humankind did 6.000 years ago, their only energy that which nature provides season after season.ทั่วทั้งโลก มนุษย์ 1 ใน 4 ยังคงมีชีวิตแบบเดียวกับเมื่อ 6 พันปีก่อน พวกเขาอาศัยเพียงแค่พลังงาน ที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามฤดูกาล Home (2009)
Half of humankind tills the soil, over three-quarters of them by hand.ครึ่งหนึ่งของมนุษย์ไถพรวนผืนดิน กว่า 3 ใน 4 ทำด้วยมือเปล่า Home (2009)
But after relying on muscle-power for so long, humankind found a way to tap into the energy buried deep in the Earth.แต่หลังจากพึ่งพาแรงกายมายาวนาน มนุษย์ก็ค้นพบหนทาง ในการเจาะเข้าสู่แหล่งพลังงานที่ฝังลึกอยู่ใต้ผิวโลก Home (2009)
I daresay my faith in humankind is stronger than yours.ฉันเชื่อว่า ความเชื่อในตัวมนุษย์ของฉัน แข็งแกร่งกว่าเธอ Timebomb (2009)
He's an angel... an angel famous for his hatred of humankind.เขาเป็นเทวดา -- เทวดาผู้โด่งดัง เรื่องเกลียดชังมนุษยชาติ Abandon All Hope (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลมนุษย์[N] humankind, See also: mankind, Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก, Example: การทดลองยาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือทำลายมวลมนุษย์กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวง
ชีวโลก[N] humankind, See also: world of living beings, Syn. เหล่าสัตว์, มนุษยชาติ, Example: มนุษย์และสัตว์ต่างก็เป็นชีวโลกด้วยกัน
มนุษยชาติ[N] humankind, See also: human race, mankind, Syn. , Example: เราควรจะส่งเสริมวิวัฒนาการของมนุษยชาติให้จำเริญอยู่ต่อไป, Thai definition: จำพวกคน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนุษย์โลก[n. exp.] (manut lōk) EN: humankind   
มนุษยชาติ[n.] (manutsayachāt) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens   FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMANKIND    HH Y UW1 M AH0 N K AY2 N D
HUMANKIND'S    HH Y UW1 M AH0 N K AY2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humankind    (n) (h y uu2 m @ n k ai1 n d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humankind \Hu"man*kind`\, n.
   Mankind. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humankind
   n 1: all of the living human inhabitants of the earth; "all the
      world loves a lover"; "she always used `humankind' because
      `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human
      race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans},
      {mankind}, {man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top