ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-die-hard-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -die-hard-, *die-hard*, die-har
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die-hard(n) คนหัวรั้น, See also: คนดื้อ, Syn. bitter-ender, stamina, Ant. liberal, anarchist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
die-hard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด, คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, our fans, right, our loyal, die-hard fans our very lifeblood, if you will, expect to see certain things.นายคงไม่คิดว่าฉัน เป็นแค่ลูกจ้างประจำวงหรอกนะ ฉันจะอธิบายให้ฟัง ..มานี่สิ Rock Star (2001)
I'm die-hard Upper East Side.ผมใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดที่อัพเปออีสไซด์ Salon of the Dead (2012)
He didn't keep a regular schedule, so his die-hard fans-- they'd keep their dials tuned in to Raines' station so they wouldn't miss him.ฉนั้นแฟนพันธุืแท้ของเขา จะเปิดคลื่นของเรนส์ ค้า่งไว้ตลอดเวลา จะได้ไม่พลาด Lekio (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
die-hardShe's die-hard coffee drinker.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
die-hard
die-hards

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to, adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 diehard \die"hard`\ (d[imac]"h[aum]rd`), n.
   1. one who stubbornly adheres to traditional and outdated
    views.
 
   Syn: traditionalist.
     [WordNet 1.5]
 
   2. one who vigorously defends an apparently hopeless
    position, a lost cause, etc.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 diehard \die"hard`\ (d[imac]"h[aum]rd`), a.
   stubbornly and vigorously resisting in the face of seemingly
   hopeless odds; as, diehard opposition.
 
   Syn: never-say-die. [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 die-hard
   adj 1: tradition-bound and obstinately opinionated; "an
       inflexible (or die-hard) conservative"; "rock-ribbed
       republican" [syn: {die-hard(a)}, {rock-ribbed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top