ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xylem

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xylem-, *xylem*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xylem(n) ส่วนของเนื้อเยื่อพืชที่เป็นท่อลำเลียงน้ำและอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xylem(ไซ'เลิม) n. ส่วนเนื้อไม้เป็นมัดท่อของเนื้อเยื่อพืช (ต่างกับ phloem)

English-Thai: Nontri Dictionary
xylem(n) เนื้อไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xylemไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylem elementเซลล์ไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylem fibreเส้นใยของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylem mother cellเซลล์กำเนิดไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylem parenchymaพาเรงคิมาของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xylem rayเนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็ม [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
xylemไซเล็ม, เนื้อเยื่อลำเลียง, เนื้อเยื่อของพืชชั้นสูงทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและเกลือแร่ ประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด คือ เทรคีด เวสเซล ไซเลมพาเรงคิมา และไซเลมไฟเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
xylem fibreไซเลมไฟเบอร์, เซลล์พวกหนึ่งของไซเลม ลักษณะเซลล์ยาวเป็นเส้น หัวท้ายแหลม ผนังเซลล์หนา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
xylem parenchymaไซเลมพาเรงคิมา, เซลล์พวกหนึ่งของไซเลม ลักษณะเซลล์ค่อนข้างกลม ผนังเซลล์บาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木质部[mù zhì bù, ㄇㄨˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ, / ] xylem, #84,830 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
木部[もくぶ, mokubu] (n) wooden part; xylem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xylem \Xy"lem\, n. [Gr. xy`lon wood.] (Bot.)
   That portion of a fibrovascular bundle which has developed,
   or will develop, into wood cells; -- distinguished from
   {phloem}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xylem
   n 1: the woody part of plants: the supporting and water-
      conducting tissue, consisting primarily of tracheids and
      vessels

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top