Search result for

would

(79 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -would-, *would*, woul
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
would[AUX] กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will
would[N] คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ
would-be[ADJ] ซึ่งอยากจะเป็น, See also: ซึ่งหวังว่าจะเป็น, Syn. intending, prospective
would rather[IDM] ชอบมากกว่าที่จะ, See also: ชอบที่จะ...มากกว่า
wouldn't dream of doing something[IDM] ไม่เคยคิดที่จะทำสิ่งนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
would(วูด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?
would-be(วูด'บี) adj. อยากจะเป็น,ต้องการเป็น,แสร้งทำเป็น, Syn. pretended,quasi
wouldn't(วูด'เดินทฺ) abbr. would not
wouldst(วูดซฺทฺ) v. กริยาเอกพจน์อดีตกาลบุรุษที่ 2 ของ will, Syn. wouldest

English-Thai: Nontri Dictionary
wouldst(vi) pt ของ will ใช้กับ thou

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-I told it would be.- ฉันบอกแล้วว่าต้องสนุก Emotions (2017)
I was wondering if I stared at you long enough, would I fall in love with you?ฉันกำลังคิดว่า ถ้ามองเธอนานพอ ฉันจะตกหลุมรักเธอไหม Emotions (2017)
If he did, he wouldn't have looked like that.ถ้าเขาอยากจะจำ ก็คงไม่แสดงอาการแบบนั้น Emotions (2017)
With her, we would have a hit for sure.ถ้าเป็นเธอหนังจะต้องดังแน่นอน Emotions (2017)
In six months, I would change an unpopular novelist who feared death into a best-selling novelist who desired to commit murder.ภายในครึ่งปี ฉันจะเปลี่ยน นักเขียนไส้แห้งที่กลัวความตาย ให้เป็นนักเขียนนิยายขายดีที่สุด ที่ปรารถนาจะฆ่าคน Confrontation (2017)
Because I thought it would be interesting.เพราะฉันคิดว่ามันน่าจะสนุกดี Confrontation (2017)
I would never use people as hollow as them.ฉันไม่มีทางใช้คนกลวง ๆ แบบนั้นหรอก Confrontation (2017)
Maybe if it got a lucky break, it would sell.ถ้าโชคช่วยก็อาจจะขายได้ก็ได้นะ Confrontation (2017)
I never imagined you would win an award.ฉันไม่นึกเลยว่าคุณจะคว้ารางวัลได้ Confrontation (2017)
If she had died, your novels would have sold even more.ถ้าเป็นเธอที่ตาย นิยายของคุณก็คงจะขายดียิ่งขึ้นไปอีก Confrontation (2017)
If an orphan high-school girl had died in that fire, society would have enjoyed it more.ถ้านักเรียนมัธยมที่กำพร้าพ่อแม่ ตายในไฟไหม้วันนั้น ผู้คนก็คงจะตอบรับมากกว่านี้ พวกเขาคงจะสะเทือนใจสุด ๆ Confrontation (2017)
In addition, I believe she would...นอกจากนี้ ผมเชื่อว่าเธอจะ... Disbanded (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wouldI would like to have a cop of coffee.
wouldWhat would you do if you saw a man from another planet?
wouldI would rather study than play today.
wouldWould you care to go for a walk?
wouldSome people would question the truth of such rumors.
wouldYou wouldn't gain anything by a method like that.
wouldShe would cook it in her own way.
wouldWould you please send me a brochure and price information?
wouldWhat a lonely world it would be with you away!
wouldWith the money Jack won from his law suit, he would be living on easy street.
wouldIf I had known that were you here, I would have come at once.
wouldIf it should rain, the garden party would be in a mess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิด[V] want, See also: would like to, intend, desire, Syn. มุ่ง, จงใจ, ตั้งใจ, ปรารถนา, Example: เด็กที่อยู่ตามท้องนาก็คงมีจำนวนน้อยที่คิดจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนา
น่า[AUX] should, See also: would rather, have better, Syn. ควรจะ, น่าจะ, ควร, Example: พิธีกรน่าพูดให้เกียรติแขกรับเชิญมากกว่านี้
อยากจะ[V] want, See also: would like to, feel like (doing something), Syn. ต้องการจะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]   FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
คะ[X] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for   FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
โปรด[X] (prōt) EN: please ; would you mind ... ?   FR: pardon ; s'il vous plaît ; S.V.P. (abrév.) ; veuillez ...
ถือวิสาสะ[v. exp.] (theū wisāsa) EN: think s.o. would not mind one's doing because of friendship/familiarity ; take the liberty of ; be presumptuous ; presume ; make bold ; venture   FR: prendre la liberté de
อยาก[v.] (yāk) EN: would like ; wish ; thirst for ; crave   FR: vouloir ; désirer ; souhaiter ardemment ; avoir envie (de)
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet   FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ[v. exp.] (yāk dāi khømūn (kīokap)) EN: would like some information (on)   FR: vouloir des informations (sur, au sujet de, à propos de ) ; désirer des informations
อยากจะ[v. exp.] (yāk ja) EN: want ; would like to ; feel like (doing sth)   FR: désirer faire ; avoir envie de
อยากจะเป็น[X] (yāk ja pen) EN: would-be   FR: aspirant ; vouloir être ; vouloir devenir

CMU English Pronouncing Dictionary
WOULD    W UH1 D
WOULD'VE    W UH1 D AH0 V
WOULDN'T    W UH1 D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
would    (v) (w u d)
wouldst    (v) (w u d s t)
would-be    (j) - (w u1 d - b ii)
wouldn't    (v) (w u1 d n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonntagsjäger {m}would be sportsman [Add to Longdo]
wärewould be [Add to Longdo]
Haben Sie (dazu) etwas zu bemerken?Would you like to comment? [Add to Longdo]
Möchten Sie gerne eine Tasse Kaffee?Would you care for a cup of coffee? [Add to Longdo]
Möchtest du mitfahren?Would you like a lift? [Add to Longdo]
Wären Sie so freundlich und ...Would you be kind enough to ... [Add to Longdo]
Wünschen Sie noch etwas?Would you like anything else? [Add to Longdo]
Würden Sie so freundlich sein und ...Would you be so kind and ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
たい[, tai] (aux-adj) (1) (after the -masu stem of a verb) want to ... do something; would like to ...; (prt) (2) (kyu [Add to Longdo]
どうするか;どうしますか[, dousuruka ; doushimasuka] (exp) what would (you) do?; what to do about it [Add to Longdo]
にかたくない[, nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
ゾンビ会社[ゾンビかいしゃ, zonbi kaisha] (exp) zombie businesses (firms that would have failed but for government intervention) [Add to Longdo]
黄金律[おうごんりつ, ougonritsu] (n) (See 金科玉条) The Golden Rule ("do unto others as you would have them do unto you") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宁肯[nìng kěn, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄣˇ, / ] would rather...; it would be better...; would prefer [Add to Longdo]
宁愿[nìng yuàn, ㄋㄧㄥˋ ㄩㄢˋ, / ] would rather; better [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weld \Weld\ (w[e^]ld), n. [OE. welde; akin to Scot. wald, Prov.
   G. waude, G. wau, Dan. & Sw. vau, D. wouw.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) An herb ({Reseda luteola}) related to mignonette,
    growing in Europe, and to some extent in America; dyer's
    broom; dyer's rocket; dyer's weed; wild woad. It is used
    by dyers to give a yellow color. [Written also {woald},
    {wold}, and {would}.]
    [1913 Webster]
 
   2. Coloring matter or dye extracted from this plant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Will \Will\, v. t. & auxiliary. [imp. {Would}. Indic. present, I
   will (Obs. I wol), thou wilt, he will (Obs. he wol); we, ye,
   they will.] [OE. willen, imp. wolde; akin to OS. willan,
   OFries. willa, D. willen, G. wollen, OHG. wollan, wellan,
   Icel. & Sw. vilja, Dan. ville, Goth. wiljan, OSlav. voliti,
   L. velle to wish, volo I wish; cf. Skr. v[.r] to choose, to
   prefer. Cf. {Voluntary}, {Welcome}, {Well}, adv.]
   [1913 Webster]
   1. To wish; to desire; to incline to have.
    [1913 Webster]
 
       A wife as of herself no thing ne sholde [should]
       Wille in effect, but as her husband wolde [would].
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Caleb said unto her, What will thou ? --Judg. i. 14.
    [1913 Webster]
 
       They would none of my counsel.    --Prov. i. 30.
    [1913 Webster]
 
   2. As an auxiliary, will is used to denote futurity dependent
    on the verb. Thus, in first person, "I will" denotes
    willingness, consent, promise; and when "will" is
    emphasized, it denotes determination or fixed purpose; as,
    I will go if you wish; I will go at all hazards. In the
    second and third persons, the idea of distinct volition,
    wish, or purpose is evanescent, and simple certainty is
    appropriately expressed; as, "You will go," or "He will
    go," describes a future event as a fact only. To emphasize
    will denotes (according to the tone or context) certain
    futurity or fixed determination.
    [1913 Webster]
 
   Note: Will, auxiliary, may be used elliptically for will go.
      "I'll to her lodgings." --Marlowe.
      [1913 Webster]
 
   Note: As in shall (which see), the second and third persons
      may be virtually converted into the first, either by
      question or indirect statement, so as to receive the
      meaning which belongs to will in that person; thus,
      "Will you go?" (answer, "I will go") asks assent,
      requests, etc.; while "Will he go?" simply inquires
      concerning futurity; thus, also,"He says or thinks he
      will go," "You say or think you will go," both signify
      willingness or consent.
      [1913 Webster]
 
   Note: Would, as the preterit of will, is chiefly employed in
      conditional, subjunctive, or optative senses; as, he
      would go if he could; he could go if he would; he said
      that he would go; I would fain go, but can not; I would
      that I were young again; and other like phrases. In the
      last use, the first personal pronoun is often omitted;
      as, would that he were here; would to Heaven that it
      were so; and, omitting the to in such an adjuration.
      "Would God I had died for thee." Would is used for both
      present and future time, in conditional propositions,
      and would have for past time; as, he would go now if he
      were ready; if it should rain, he would not go; he
      would have gone, had he been able. Would not, as also
      will not, signifies refusal. "He was angry, and would
      not go in." --Luke xv. 28. Would is never a past
      participle.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Ireland, Scotland, and the United States, especially
      in the southern and western portions of the United
      States, shall and will, should and would, are often
      misused, as in the following examples: 
      [1913 Webster]
 
         I am able to devote as much time and attention to
         other subjects as I will [shall] be under the
         necessity of doing next winter.  --Chalmers.
      [1913 Webster]
 
         A countryman, telling us what he had seen,
         remarked that if the conflagration went on, as it
         was doing, we would [should] have, as our next
         season's employment, the Old Town of Edinburgh to
         rebuild.              --H. Miller.
      [1913 Webster]
 
         I feel assured that I will [shall] not have the
         misfortune to find conflicting views held by one
         so enlightened as your excellency. --J. Y. Mason.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Would \Would\, imp. of {Will}. [OE. & AS. wolde. See {Will}, v.
   t.]
   Commonly used as an auxiliary verb, either in the past tense
   or in the conditional or optative present. See 2d & 3d
   {Will}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Would was formerly used also as the past participle of
      {Will}.
      [1913 Webster]
 
         Right as our Lord hath would.   --Chaucer.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Would \Would\, n.
   See 2d {Weld}.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 will
 
 1. (would, (eski) wilt
 2. wouldest, wouldst) gelecek zaman: -ecek. (istek), (kararlılık): I will win this game Bu oyunu kazanacağım (yetenek): This flower will grow even in sand Bu çiçek kumda bile yetişir. (alışkı): They would always visit him on Sunday Her pazar onu ziyaret ederlerdi. (olasılık): This letter will be for me Bu mektup benim galiba.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top