Search result for

wot

(46 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wot-, *wot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wot[VI] เข้าใจ, See also: รู้, Syn. understand
wot[VT] เข้าใจ, Syn. understand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wot(วอท) เอกพจน์ที่บุรุษที่ 1 และ 3 ปัจจุบันกาลของ wit

English-Thai: Nontri Dictionary
wot(vt) รู้,ทราบ,รู้จัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
WOT (wide-open throttle)ดับเบิลยูโอที (ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดสุด) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's why he wot feed. Now I understand why, but...นั่นไงเขาไม่ต้องการดื่มเลือด เอาล่ะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไม แต่ว่า.. Blood Brothers (2010)
You think you're Wotan?คุณคิดว่าคุณ Wotan? Drive Angry (2011)
Wotcha, Mr. M.สวัสดีค่ะป๋าเอ็ม One Day (2011)
Because there's more to you than your wot self.เพราะว่าพวกนั้นมากไปสำหรับคุณ มากกว่าตัวคุณเองซะอีก Me and the Devil (2011)
She was a daughter of Wotan, god of all gods.พระเจ้าของเหล่าพระเจ้าทั้งหมด Django Unchained (2012)
They need to know the ships they are boarding wot be torched in the middle of the sea.พวกเขาต้องรู้ว่า เรือที่ขึ้น จะไม่ถูกเผากลางทะเล Kill the Boy (2015)
Wotcha.ไง The Cement Garden (1993)
You"re om love woth someome!เธอกำลังอินเลิฟกะใครอยู่ ! Millennium Actress (2001)
Woth the 14th moght, there"s stoll tomorrow... amd hope.คืนวันที่ 14 น่ะ, ยังมีวันพรุ่งนี้อยู่... และความหวังด้วย. Millennium Actress (2001)
I have to try what about the cheerlead i wot be late, just count to five and i'll be backฉันก็ไม่สมควรได้รับมัน ฉันต้องลอง แล้วเชียร์ลีดเดอร์เป็นยังไง Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
I wot miss a second of my kids' lives,not if I can avoid it.หนูจะไม่ยอมพลาดชีวิตของลูกหนูแม้แต่วินาทีเดียว The Game (2007)
Wot are dying in the street.ที่ตายอยู่ตามถนน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
WOTAN    W OW1 T AH0 N
WOTTON    W AA1 T AH0 N
WOTRING    W AA1 T ER0 IH0 NG
WOTHERSPOON    W AH0 DH ER0 S P UW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wot    (v) (w o1 t)
wotcher    (uh) (w o1 ch @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
けりを付ける;鳧を付ける(ateji)[けりをつける, keriwotsukeru] (exp,v1) (uk) to settle; to finish; to bring to an end [Add to Longdo]
しょんべんをたれる[, shonbenwotareru] (exp,v1) to pee; to piss [Add to Longdo]
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp,v5k) to sigh; to breathe a sigh [Add to Longdo]
のしを付ける;熨斗を付ける[のしをつける, noshiwotsukeru] (exp,v1) (uk) to make a gift of [Add to Longdo]
べそを作る[べそをつくる, besowotsukuru] (exp,v5r) (uk) (See べそをかく) to be ready to cry; to be on the point of tears [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
バランスをとる[ばらんす をとる, baransu wotoru] balance (vs) [Add to Longdo]
ページ番号を付ける[ページばんごうをつける, pe-ji bangouwotsukeru] to paginate [Add to Longdo]
陰影をつける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch [Add to Longdo]
陰影を付ける[いんえいをつける, in'eiwotsukeru] to crosshatch [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
極限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] take the limit of [Add to Longdo]
対数をとる[たいすうをとる, taisuuwotoru] take the logarithim of [Add to Longdo]
同期を取る[どうきをとる, doukiwotoru] synchronize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weet \Weet\, v. i. [imp. {Wot}.] [See {Wit} to know.]
   To know; to wit. [Obs.] --Tyndale. Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wit \Wit\ (w[i^]t), v. t. & i. [inf. (To) {Wit}; pres. sing.
   {Wot}; pl. {Wite}; imp. {Wist(e)}; p. p. {Wist}; p. pr. & vb.
   n. {Wit(t)ing}. See the Note below.] [OE. witen, pres. ich
   wot, wat, I know (wot), imp. wiste, AS. witan, pres. w[=a]t,
   imp. wiste, wisse; akin to OFries. wita, OS. witan, D. weten,
   G. wissen, OHG. wizzan, Icel. vita, Sw. veta, Dan. vide,
   Goth. witan to observe, wait I know, Russ. vidiete to see, L.
   videre, Gr. ?, Skr. vid to know, learn; cf. Skr. vid to find.
   ????. Cf. {History}, {Idea}, {Idol}, {-oid}, {Twit}, {Veda},
   {Vision}, {Wise}, a. & n., {Wot}.]
   To know; to learn. "I wot and wist alway." --Chaucer.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
 
   Note: The present tense was inflected as follows; sing. 1st
      pers. wot; 2d pers. wost, or wot(t)est; 3d pers. wot,
      or wot(t)eth; pl. witen, or wite. The following variant
      forms also occur; pres. sing. 1st & 3d pers. wat, woot;
      pres. pl. wyten, or wyte, weete, wote, wot; imp. wuste
      (Southern dialect); p. pr. wotting. Later, other
      variant or corrupt forms are found, as, in Shakespeare,
      3d pers. sing. pres. wots.
      [1913 Webster]
 
         Brethren, we do you to wit [make you to know] of
         the grace of God bestowed on the churches of
         Macedonia.             --2 Cor. viii.
                          1.
      [1913 Webster]
 
         Thou wost full little what thou meanest.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         We witen not what thing we prayen here.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         When that the sooth in wist.    --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   Note: This verb is now used only in the infinitive, to wit,
      which is employed, especially in legal language, to
      call attention to a particular thing, or to a more
      particular specification of what has preceded, and is
      equivalent to namely, that is to say.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wot \Wot\,
   1st & 3d pers. sing. pres. of {Wit}, to know. See the {Note}
   under {Wit}, v. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Brethren, I wot that through ignorance ye did it.
                          --Acts iii.
                          17.
   [1913 Webster] Wotest

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top