ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dictionary

D IH1 K SH AH0 N EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dictionary-, *dictionary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictionary(n) พจนานุกรม, See also: ปทานุกรม, นามานุกรม, ประมวลคำศัพท์, อภิธานคำศัพท์, Syn. glossary, wordbook, vocabulary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dictionary(ดิค'เชินนะรี) n. พจนานุกรม, ปทานุกรม -a walking dictionary ผู้ที่รู้ศัพท์มาก, Syn. lexicon, thesaurus

English-Thai: Nontri Dictionary
dictionary(n) พจนานุกรม, ปทานุกรม, หนังสือรวมคำศัพท์, อภิธานศัพท์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictionaryพจนานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dictionaryพจนานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dictionary of Educationปทานุกรมศัพท์ทางการศึกษา [การแพทย์]
Dictionary standที่วางพจนานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dictionary order(n) การเรียงลำดับแบบพจนานุกรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I looked at the word "companion" in the dictionary once. It said, "a friend of the bosom. "ฉันเคยหาคำว่า"เพื่อน"ในพจนานุกรม มันแปลว่า"คนที่แนบสนิทชิดใกล้" Rebecca (1940)
Loser is not in my dictionary when it comes to fights.คำว่า แพ้ ไม่เคยอยู่ในหัวของผม เมื่อเวลาที่ต้องต่อสู้ครับ Spin Kick (2004)
The dictionary again. You're fired Now get outดิกชันนารีอีกแล้ว เธอถูกไล่ออก ออกไปเดี๋ยวนี้ Paris ei yeonin (2004)
The Oxford English dictionary states one of the meanings for the word crushedดิกชันนารีออกซ์ฟอร์ดบอกว่า หนึ่งในความหมายของคำว่าหลง Cashback (2006)
i mean, don't you have access to some sort of kryptonian/english dictionary ?ฉันหมายถึง.. คุณไม่มีอะไรที่คล้ายๆ กับ คริปโตเนี่ยน - อิงลิช ดิกชันนารีหรือไง Zod (2006)
You know the dictionary definition of emotions, คุณรู้ความหมายของอารมณ์ตามพจนานุกรมทุกคำ The British Invasion (2007)
Ooh, I got an English to Mandarin dictionary 'cause you never know when you might need a...เพราะคุณไม่รู้หรอก ว่าเมื่อไหร่ต้องช้งเช้ง อ้อ! If It's Only in Your Head (2009)
The dictionary defines grief askeenmentalsuffering or distress overafflictionor loss.ดิกชันนารี ให้ความหมาย ความเศร้าโศก ว่า "ความทรมานทางจิตใจ หรือ ความเสียใจจากโรคภัย หรือความสูญเสีย" Good Mourning (2009)
Well, let's just see what the dictionary app has to say.ไหนขอดูหน่อยซิว่า แอปพจนานุกรมบอกว่ายังไง Restless (2011)
"Webster's dictionary defines...""พจนานุกรมเว็บสเตอร์ให้ความหมาย..." ตายแล้ว! Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
"Webster's dictionary defines"?พจนานุกรมเว็บสเตอร์อะไรเนี่ย? Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
The dictionary defines "teacher" as...พจนานุกรมบัญญัติคำว่าครูว่า.. Re-launch (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dictionaryA dictionary defines words.
dictionaryA dictionary is an excellent reference book.
dictionaryA dictionary is an important aid in language learning.
dictionaryAfter a while he came back with a dictionary under his arm.
dictionaryAkira is using that same dictionary that his father used as a student.
dictionaryAll students of English should have a good English-English dictionary at hand.
dictionaryAlways have your dictionary near at hand.
dictionaryAlways keep this dictionary handy.
dictionaryAn English-Japanese dictionary is surely a must have book, not just for those taking TOEIC, but for all studying English.
dictionaryA new dictionary has been projected.
dictionaryAnother thing that is required is a dictionary.
dictionaryAnyone can use this dictionary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พจนานุกรม(n) dictionary, Example: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
ปทานุกรม(n) dictionary, See also: lexicon, glossary, Syn. พจนานุกรม, อภิธานคำศัพท์, Example: ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[akkharānukrom phūmisāt] (n, exp) EN: gazetteer ; geographical dictionary
อธิบายศัพท์[athibāisap] (n) EN: dictionary  FR: dictionnaire [ m ]
ดิกชันนารี่[dikchannārī] (n) EN: dictionary  FR: dictionnaire [ m ]
ปทานุกรม[pathānukrom] (n) EN: dictionary ; lexicon ; glossary ; wordbook  FR: dictionnaire [ m ] ; lexique [ m ] ; glossaire [ m ]
พจนานุกรม[phlik phojanānukrom] (v, exp) EN: look it up in a dictionary  FR: chercher dans le dictionnaire ; parcourir le dictionnaire
พจนานุกรม[phojanānukrom] (n) EN: dictionary  FR: dictionnaire [ m ]
พจนานุกรม[photjanānukrom] (n) EN: dictionary  FR: dictionnaire [ m ]
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน[Photjanānukrom Chabap Rātchabandittayasathān] (n, prop) EN: Royal Institute Dictionary (RID)  FR: Dictionnaire de l'Institut Royal [ m ]
พจนานุกรมฉบับย่อ[photjanānukrom chabap yø] (n, exp) EN: concise dictionary
พจนานุกรมเชิงสารานุกรม[photjanānukrom choēng sārānukrom] (n, exp) EN: encyclopaedic dictionary = encyclopedic dictionary (Am.)  FR: dictionnaire encyclopédique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DICTIONARY D IH1 K SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dictionary (n) dˈɪkʃənriː (d i1 k sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); also written 辭典|辞典 #16,474 [Add to Longdo]
字典[zì diǎn, ㄗˋ ㄉㄧㄢˇ, ] dictionary; character dictionary; CL:本[ ben3 ] #18,658 [Add to Longdo]
辞典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); variant of 詞典|词典 #23,962 [Add to Longdo]
词条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] dictionary entry #48,716 [Add to Longdo]
词目[cí mù, ㄘˊ ㄇㄨˋ, / ] dictionary entry [Add to Longdo]
部首编排法[bù shǒu biān pái fǎ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄢ ㄆㄞˊ ㄈㄚˇ, / ] dictionary arrangment of Chinese characters under radicals [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Synonymwörterbuch { n }dictionary of synonyms [Add to Longdo]
Wörterbuch { n } | Wörterbücher { pl } | automatisches Wörterbuchdictionary | dictionaries | automatic dictionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
なり[nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) #130 [Add to Longdo]
辞典(P);辭典(oK);言葉典;ことば典[じてん(辞典;辭典)(P);ことばてん, jiten ( jiten ; jiten )(P); kotobaten] (n) dictionary; (P) #1,218 [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] (n, vs) looking up (e.g. a word in a dictionary); retrieval (e.g. data); searching for; referring to; (P) #1,341 [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] (n, vs) (1) accommodation; reception; housing; (2) seating; (3) custody; (4) admission; (5) entering (in a dictionary); (P) #2,969 [Add to Longdo]
辞書[じしょ, jisho] (n) (1) dictionary; lexicon; (2) (arch) (See 辞表) letter of resignation; (P) #3,441 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]
英和[えいわ, eiwa] (n) English-Japanese (e.g. dictionary); (P) #12,956 [Add to Longdo]
広辞苑[こうじえん, koujien] (n) Kojien (Japanese Dictionary, published by Iwanami) #18,208 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データディクショナリ[でーたでいくしょなり, de-tadeikushonari] data dictionary [Add to Longdo]
データ辞書[データじしょ, de-ta jisho] data dictionary [Add to Longdo]
ディクショナリ[でいくしょなり, deikushonari] dictionary [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
辞書[じしょ, jisho] dictionary, lexicon [Add to Longdo]
辞典[じてん, jiten] dictionary [Add to Longdo]
情報資源辞書システム[じょうほうしげんじしょシステム, jouhoushigenjisho shisutemu] IRDS, Information Resource Dictionary System [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictionary \Dic"tion*a*ry\, n.; pl. {Dictionaries}. [Cf. F.
   dictionnaire. See {Diction}.]
   1. A book containing the words of a language, arranged
    alphabetically, with explanations of their meanings; a
    lexicon; a vocabulary; a wordbook.
    [1913 Webster]
 
       I applied myself to the perusal of our writers; and
       noting whatever might be of use to ascertain or
       illustrate any word or phrase, accumulated in time
       the materials of a dictionary.    --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a book containing the words belonging to any system
    or province of knowledge, arranged alphabetically; as, a
    dictionary of medicine or of botany; a biographical
    dictionary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dictionary
   n 1: a reference book containing an alphabetical list of words
      with information about them [syn: {dictionary}, {lexicon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top