Search result for

dictionary

(73 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dictionary-, *dictionary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictionary[N] พจนานุกรม, See also: ปทานุกรม, นามานุกรม, ประมวลคำศัพท์, อภิธานคำศัพท์, Syn. glossary, wordbook, vocabulary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dictionary(ดิค'เชินนะรี) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม -a walking dictionary ผู้ที่รู้ศัพท์มาก, Syn. lexicon,thesaurus

English-Thai: Nontri Dictionary
dictionary(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม,หนังสือรวมคำศัพท์,อภิธานศัพท์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictionaryพจนานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dictionaryพจนานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dictionary of Educationปทานุกรมศัพท์ทางการศึกษา [การแพทย์]
Dictionary standที่วางพจนานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dictionary order (n) การเรียงลำดับแบบพจนานุกรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I looked at the word "companion" in the dictionary once. It said, "a friend of the bosom. "ฉันเคยหาคำว่า"เพื่อน"ในพจนานุกรม มันแปลว่า"คนที่แนบสนิทชิดใกล้" Rebecca (1940)
Well, I think they ought to take the word "compassion"... out of the English dictionary.ดีฉันคิดว่าพวกเขาควรจะใช้เวลา คำว่า"เมตตา"... ออก ofthe พจนานุกรมภาษาอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
Dictionary.พจนานุกรม The Education of Little Tree (1997)
By the bye, there's a word you won't find in your granma's dictionary, so you probably shouldn't try it out on her, OK?ว่าก็ว่า มันก็มีบางคำนะ ที่หลาน จะไม่เจอในพจนานุกรมของย่าเจ้า เพราะฉะนั้น เจ้าอย่าไปลอง ใช้กับย่าเจ้า เข้าใจไหม The Education of Little Tree (1997)
Look that up in the dictionary, you'll see a picture of you and me.ลองหาคำนี้ดูในพจนานุกรม / แล้วคุณจะได้พบกับรูปของคุณกับผม City of Angels (1998)
You want me to grab a dictionary?หรือจะให้ผมเปิดพจนานุกรม Rushmore (1998)
Loser is not in my dictionary when it comes to fights.คำว่า แพ้ ไม่เคยอยู่ในหัวของผม เมื่อเวลาที่ต้องต่อสู้ครับ Spin Kick (2004)
You don't have the word "loser" in your dictionary.เธอบอกว่า ไม่มีคำว่า "แพ้" ในคำศัพท์ของเธอ Spin Kick (2004)
"Sorry" is not in my dictionary"ขอโทษ" คำนี้ไม่เคยมีในหัวฉัน Windstruck (2004)
The dictionary again. You're fired Now get outดิกชันนารีอีกแล้ว เธอถูกไล่ออก ออกไปเดี๋ยวนี้ Paris ei yeonin (2004)
The Oxford English dictionary states one of the meanings for the word crushedดิกชันนารีออกซ์ฟอร์ดบอกว่า หนึ่งในความหมายของคำว่าหลง Cashback (2006)
Still need a dictionary?ยังคงต้องการ พจนานุกรมซะเล่มไหม? The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dictionaryA dictionary defines words.
dictionaryA dictionary is an excellent reference book.
dictionaryA dictionary is an important aid in language learning.
dictionaryAfter a while he came back with a dictionary under his arm.
dictionaryAkira is using that same dictionary that his father used as a student.
dictionaryAll students of English should have a good English-English dictionary at hand.
dictionaryAlways have your dictionary near at hand.
dictionaryAlways keep this dictionary handy.
dictionaryAn English-Japanese dictionary is surely a must have book, not just for those taking TOEIC, but for all studying English.
dictionaryA new dictionary has been projected.
dictionaryAnother thing that is required is a dictionary.
dictionaryAnyone can use this dictionary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พจนานุกรม[N] dictionary, Example: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เริ่มต้นด้วยการท่องพจนานุกรมของภาษานั้นทุกๆ คำ แต่เริ่มจากการศึกษาคำสั่งเฉพาะที่จำเป็น, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นความหมายของคำที่เรียงลำดับตามตัวอักษร
ปทานุกรม[N] dictionary, See also: lexicon, glossary, Syn. พจนานุกรม, อภิธานคำศัพท์, Example: ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อธิบายศัพท์[n.] (athibāisap) EN: dictionary   FR: dictionnaire [m]
ดิกชันนารี่[n.] (dikchannārī) EN: dictionary   FR: dictionnaire [m]
ปทานุกรม[n.] (pathānukrom) EN: dictionary ; lexicon ; glossary ; wordbook   FR: dictionnaire [m] ; lexique [m] ; glossaire [m]
พจนานุกรม[v. exp.] (phlik phojanānukrom) EN: look it up in a dictionary   FR: chercher dans le dictionnaire ; parcourir le dictionnaire
พจนานุกรม[n.] (phojanānukrom) EN: dictionary   FR: dictionnaire [m]
พจนานุกรม[n.] (photjanānukrom) EN: dictionary   FR: dictionnaire [m]
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน[n. prop.] (Photjanānukrom Chabap Rātchabandittayasathān) EN: Royal Institute Dictionary (RID)   FR: Dictionnaire de l'Institut Royal [m]
พจนานุกรมฉบับย่อ[n. exp.] (photjanānukrom chabap yø) EN: concise dictionary   
พจนานุกรมเชิงสารานุกรม[n. exp.] (photjanānukrom choēng sārānukrom) EN: encyclopaedic dictionary = encyclopedic dictionary (Am.)   FR: dictionnaire encyclopédique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DICTIONARY    D IH1 K SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dictionary    (n) (d i1 k sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); also written 辭典|辞典, #16,474 [Add to Longdo]
字典[zì diǎn, ㄗˋ ㄉㄧㄢˇ, ] dictionary; character dictionary; CL:本[ben3], #18,658 [Add to Longdo]
辞典[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); variant of 詞典|词典, #23,962 [Add to Longdo]
词条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] dictionary entry, #48,716 [Add to Longdo]
词目[cí mù, ㄘˊ ㄇㄨˋ, / ] dictionary entry [Add to Longdo]
部首编排法[bù shǒu biān pái fǎ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄢ ㄆㄞˊ ㄈㄚˇ, / ] dictionary arrangment of Chinese characters under radicals [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Synonymwörterbuch {n}dictionary of synonyms [Add to Longdo]
Wörterbuch {n} | Wörterbücher {pl} | automatisches Wörterbuchdictionary | dictionaries | automatic dictionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
たほいや[, tahoiya] (n) Fictionary game; dictionary game [Add to Longdo]
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
ウィクショナリー[, uikushonari-] (n) (See ウィキペディア) Wiktionary (a wiki based open content dictionary) [Add to Longdo]
ウォーキングディクショナリー;ウオーキングディクショナリー[, uo-kingudeikushonari-; uo-kingudeikushonari-] (n) (See 物知り) walking dictionary [Add to Longdo]
オンラインディクショナリー[, onraindeikushonari-] (n) on-line dictionary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データディクショナリ[でーたでいくしょなり, de-tadeikushonari] data dictionary [Add to Longdo]
データ辞書[データじしょ, de-ta jisho] data dictionary [Add to Longdo]
ディクショナリ[でいくしょなり, deikushonari] dictionary [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
辞書[じしょ, jisho] dictionary, lexicon [Add to Longdo]
辞典[じてん, jiten] dictionary [Add to Longdo]
情報資源辞書システム[じょうほうしげんじしょシステム, jouhoushigenjisho shisutemu] IRDS, Information Resource Dictionary System [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dictionary \Dic"tion*a*ry\, n.; pl. {Dictionaries}. [Cf. F.
   dictionnaire. See {Diction}.]
   1. A book containing the words of a language, arranged
    alphabetically, with explanations of their meanings; a
    lexicon; a vocabulary; a wordbook.
    [1913 Webster]
 
       I applied myself to the perusal of our writers; and
       noting whatever might be of use to ascertain or
       illustrate any word or phrase, accumulated in time
       the materials of a dictionary.    --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a book containing the words belonging to any system
    or province of knowledge, arranged alphabetically; as, a
    dictionary of medicine or of botany; a biographical
    dictionary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dictionary
   n 1: a reference book containing an alphabetical list of words
      with information about them [syn: {dictionary}, {lexicon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top