Search result for

wired

(38 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wired-, *wired*, wir, wire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wired[ADJ] ซึ่งเดินระบบสายเรียบร้อย (เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์)
wiredraw[VT] ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง, Syn. elongate
wiredrew[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ wiredraw, See also: ทำให้เป็นเส้นลวดที่บางลง
wiredrawn[ADJ] ละเอียดลออเกินไป, See also: จู้จี้เกินไป
wiredrawer[N] เครื่องหรือคนที่ใช้ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wired(ไว'เออร์ดฺ) adj. ติดตั้งระบบสายลวด (เช่นโทรเลข,โทรศัพท์) ,ประกอบด้วยเส้นลวด,มัดหรือพันด้วยลวด, Syn. equipped with
wiredancer(ไว'เออะแดนเซอะ) n. นักกายกรรมไต่ลวด, See also: wiredancing n.
wiredrawn(ไว'เออะดรอน) adj. พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป,ละเอียดละออเกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wired gloveถุงมือสื่อข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wiredrawingการไหลรีด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- They need money again? - I just wired the money.พวกเขาต้องการเงินอีกแล้วเหรอ ฉันพึ่งจะให้ไป Heartbreak Library (2008)
-Your friend wired me.-เพื่อนคุณโทรบอกผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They wired this thing up with like 5000 volts.พวกมันต่อนี่กับไฟซัก 5000 โวลต์ได้ The Dark Knight (2008)
I'm in a warehouse. They got me wired to these oil drums.ผมอยู่ในโกดัง พวกเขาจับผมมัดกับถงน้ำมัน The Dark Knight (2008)
You promptly wired all 25 k to maricruz delgado in chicago at 123 please don't hurt me lane.คุณโอนเงินทั้งหมดที่ได้ ไปให้กับ มารีครูซ เดลกาโด้ ชิคาโก้ 123 ถนนอย่าทำร้ายฉันเลย Dirt Nap (2008)
Wired to the alarm.ต่อกับสัญญาณเตือนภัย Safe and Sound (2008)
I'm wired too.คือฉันก็ถูกเชื่อมต่อด้วยเหมือนกัน Gamer (2009)
Stay away from me; I'm wired with C4.ถอยห่างจากผม ผมมีระเบิด C4 มัดเอาไว้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Then go. your money will be wired to the usual account.งั้นก็ไปซะ ค่าจ้างของแก จะถูกส่งไปที่บัญชีเดิม Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I want that money wired to the account number specified.ฉันต้องการเงินนั้นโอนมาที่บัญชี Prison Break: The Final Break (2009)
We had a bug in your phone. We had the whole thing wired.เราติดเครื่องดักฟังในโทรศัพท์นาย ที่บ้านด้วย Duplicity (2009)
- Already wired.- ติดเคเบิลเรียบร้อยแล้ว Breakage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wiredI wired him a message of congratulation on his graduation.
wiredShe wired she was coming soon.

CMU English Pronouncing Dictionary
WIRED    W AY1 ER0 D
WIRED    W AY1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wired    (v) (w ai1 @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drahtfunk {m}wired radio [Add to Longdo]
Kabelrundfunk {m}wired broadcasting [Add to Longdo]
verdrahtetes Programmwired program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハードワイヤード[, ha-dowaiya-do] (n) {comp} hard-wired [Add to Longdo]
ワイヤード[, waiya-do] (n) wired [Add to Longdo]
ワイヤードロジック[, waiya-dorojikku] (n) {comp} wired logic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有线[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wired; cable (television) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハードワイヤード[はーどわいやーど, ha-dowaiya-do] hard-wired [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wire \Wire\, v. t. [imp. & p. p. {Wired}; p. pr. & vb. n.
   {Wiring}.]
   1. To bind with wire; to attach with wires; to apply wire to;
    as, to wire corks in bottling liquors.
    [1913 Webster]
 
   2. To put upon a wire; as, to wire beads.
    [1913 Webster]
 
   3. To snare by means of a wire or wires.
    [1913 Webster]
 
   4. To send (a message) by telegraph. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Croquet) To place (a ball) so that the wire of a wicket
    prevents a successful shot.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. to equip with a system of wiring, especially for supply of
    electrical power or communication; as, to wire an office
    for networking the computers; to wire a building with
    220-Volt current.
    [PJC]
 
   7. to equip with an electronic system for eavesdropping; to
    bug; as, to wire the office of a mob boss; to wire an
    informant so as to record his conversations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wired
   adj 1: equipped with wire or wires especially for electric or
       telephone service; "a well-wired house" [ant: {wireless}]
   2: tense with excitement and enthusiasm as from a rush of
     adrenaline; "we were really pumped up for the race"; "he was
     so pumped he couldn't sleep" [syn: {pumped-up(a)}, {pumped
     up(p)}, {pumped(p)}, {wired}]
   3: tied or bound with wire; "wired bundles of newspapers"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 wired
  n.
 
   See {hardwired}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top