ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

willies

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willies-, *willies*, willie , willy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
willies[SL] ความกลัว, See also: ความวิตก
willies[N] ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ความรู้สึกวิตกกังวล, Syn. agitation, anxiety, uneasiness

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like Skipper got a case of the willies.-กัปตันเราก็ปอดแหกเป็นเหมือนกัน Event Horizon (1997)
He gives me the willies. That is not for me.เห็นเขาแล้วสยอง ฉันไม่เอาแบบนั้นแน่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, this place is starting to give me the willies, so maybe we should just-เอาล่ะ ที่แห่งนี้เริ่มทำให้ฉัน รู้สึกอึดอัดใจแล้วล่ะ ถ้างั้นเราแค่เพียง-- Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Oh, them smiley ones-- they always give me the willies.โอ้ พวกเขายิ้มครั้งนึง มันมักทำให้ผมกลัว The Death of the Queen Bee (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
willies    (n) wˈɪlɪz (w i1 l i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怖じ気;怖じけ[おじけ, ojike] (n) (uk) (See 怖気) fear; dread; fright; willies; funk [Add to Longdo]
怖気[おぞけ, ozoke] (n) (See 怖じ気) fear; dread; fright; willies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  willies
      n 1: feelings of uneasiness; "that guy gave me the willies"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top