Search result for

willy

(29 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -willy-, *willy*, wil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
willy-nilly[ADJ] ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม, See also: ด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
willy-nilly[ADV] อย่างเต็มใจหรือไม่ก็ตาม, See also: อย่างสมัครใจหรือไม่ก็ตาม, Syn. nolens volens

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
willy-nilly(วิล'ลีนิล'ลี) adj.,adv. เต็มใจหรือไม่ก็ตาม, Syn. unavoidably

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
willy (slang ) อวัยวะเพศชาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People think they can just speak to you willy-nilly.ผู้คนคิดว่า พวกเขาคุยกับเธอเพราะจำใจงั้นเหรอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Wet willy.น่าเบื่อ! Bedtime Stories (2008)
Spend it willy-nilly.ก็ใช้ทิ้งใช้ขว้างเลยไง Loyal and True (2008)
You're Willy Wonka!นายเป็นวิลลี่ วอลก้า Bit by a Dead Bee (2009)
You are Willy Wonka, and I got the golden ticket!นายเป็นวิลลี่ วอลก้า และฉันได้รับตั๋วทอง Bit by a Dead Bee (2009)
- You know Willy here, don't you?-นายรู้จักวิลลี่ตรงนี้ใช่มั้ย Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Willy Juarez is actually U.S. Marshal William Juarez. This is Marshal Davis.วิลลี่ วอเรสจริงๆแล้วเป็นนายทหารชั้นสูงของกองทัพสหรัฐ วิลเลี่ยม วอเรส แล้วก็นี่นายพลเดวิส Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Something's come up, and I'm not talking about your willy.เรามีอะไรสนุกต้องทำแล้ว ไปกัน Cook (2009)
You can't just go around willy-nilly knocking out my family members.ผมไม่สามารถไปไหนมาไหน กับคนของครอบครัวที่สลบอยู่ได้หรอกนะ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Besides, now we know who's turning this town into willy wonka's worst nightmare.อีกอย่าง ทีนี้เรารู้แล้ว ว่าใครเปลี่ยนเมืองให้เป็น ฝันร้ายของวิลลี่ วองก้า I Believe the Children Are Our Future (2009)
No, it upsets Sheldon when she willy-nilly takes it from the containers without regard for its equitable distribution.เวลาเธอเอาอาหารมาเล่นนะ เปล่าเลย มันทำให้เชลดอนเซ็ง เวลาเธอตั้งใจ The Gorilla Experiment (2009)
Willy, shit and fuck! And tits.ฉันรู้ฐานะของตัวเองดี The King's Speech (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิลลี่วิลลี่[n.] (winlī-winlī) EN: willy willy   

CMU English Pronouncing Dictionary
WILLY    W IH1 L IY0
WILLYARD    W IH1 L Y AA2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Willy    (n) (w i1 l ii)
willy-nilly    (a) - (w i2 l i - n i1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pimmel {m}willy [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
否が応[いやがおう, iyagaou] (adv) willy-nilly; whether willing or not [Add to Longdo]
否でも[いやでも, iyademo] (exp) (uk) whether one likes it or not; willy-nilly [Add to Longdo]
否でも応でも[いやでもおうでも, iyademooudemo] (adv) willy-nilly; whether willing or not [Add to Longdo]
有無を言わさず[うむをいわさず, umuwoiwasazu] (exp,adv) (See 有無を言わせず) peremptorily; willy-nilly; forcibly [Add to Longdo]
有無を言わせず[うむをいわせず, umuwoiwasezu] (exp) peremptorily; willy-nilly; forcibly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willow \Wil"low\, n. [OE. wilowe, wilwe, AS. wilig, welig; akin
   to OD. wilge, D. wilg, LG. wilge. Cf. {Willy}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) Any tree or shrub of the genus {Salix}, including
    many species, most of which are characterized often used
    as an emblem of sorrow, desolation, or desertion. "A
    wreath of willow to show my forsaken plight." --Sir W.
    Scott. Hence, a lover forsaken by, or having lost, the
    person beloved, is said to wear the willow.
    [1913 Webster]
 
       And I must wear the willow garland
       For him that's dead or false to me.  --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Textile Manuf.) A machine in which cotton or wool is
    opened and cleansed by the action of long spikes
    projecting from a drum which revolves within a box studded
    with similar spikes; -- probably so called from having
    been originally a cylindrical cage made of willow rods,
    though some derive the term from winnow, as denoting the
    winnowing, or cleansing, action of the machine. Called
    also {willy}, {twilly}, {twilly devil}, and {devil}.
    [1913 Webster]
 
   {Almond willow}, {Pussy willow}, {Weeping willow}. (Bot.) See
    under {Almond}, {Pussy}, and {Weeping}.
 
   {Willow biter} (Zool.) the blue tit. [Prov. Eng.]
 
   {Willow fly} (Zool.), a greenish European stone fly
    ({Chloroperla viridis}); -- called also {yellow Sally}.
 
   {Willow gall} (Zool.), a conical, scaly gall produced on
    willows by the larva of a small dipterous fly ({Cecidomyia
    strobiloides}).
 
   {Willow grouse} (Zool.), the white ptarmigan. See
    {ptarmigan}.
 
   {Willow lark} (Zool.), the sedge warbler. [Prov. Eng.]
 
   {Willow ptarmigan} (Zool.)
    (a) The European reed bunting, or black-headed bunting.
      See under {Reed}.
    (b) A sparrow ({Passer salicicolus}) native of Asia,
      Africa, and Southern Europe.
 
   {Willow tea}, the prepared leaves of a species of willow
    largely grown in the neighborhood of Shanghai, extensively
    used by the poorer classes of Chinese as a substitute for
    tea. --McElrath.
 
   {Willow thrush} (Zool.), a variety of the veery, or Wilson's
    thrush. See {Veery}.
 
   {Willow warbler} (Zool.), a very small European warbler
    ({Phylloscopus trochilus}); -- called also {bee bird},
    {haybird}, {golden wren}, {pettychaps}, {sweet William},
    {Tom Thumb}, and {willow wren}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willy \Wil"ly\, n. [Cf. {Willow}.]
   [1913 Webster]
   1. A large wicker basket. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Textile Manuf.) Same as 1st {Willow}, 2.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top