Search result for

whom

(58 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whom-, *whom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whom[PRON] ใคร (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ who), See also: ผู้ใด (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ who)
whomp[VI] ตบ, See also: ตีอย่างแรง, ทุบอย่างแรง, กระแทกอย่างแรง, Syn. slam, strike, thump
whomp[VT] ตบ, See also: ตีอย่างแรง, ทุบอย่างแรง, กระแทกอย่างแรง, Syn. slam, strike, thump
whomp[N] เสียงกระทบกันอย่างแรง, See also: การกระทบกันอย่างแรงจนเกิดเสียง
whomever[PRON] ใครก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยาหรือคำบุพบท), See also: ผู้ใดก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยาหรือคำบุพบท)
whomp up[PHRV] ทำให้ตื่นเต้น
whomsoever[PRON] ใครก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ whosoever) (คำทางการ), See also: ผู้ใดก็ตาม (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ whosoever)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whom(ฮูม) pron. ผู้ซึ่ง,บุคคลซึ่ง,บุคคลที่
whomever(-เอฟ'เวอะ) pron.กรรมการกของ whoever
whomsoever(ฮูมโซเอฟ'เวอะ) pron. กรรมการกของ whosoever

English-Thai: Nontri Dictionary
whom(pro) ใคร,ผู้ที่,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By whom?ใครทำ The Laws of Gods and Men (2014)
Another letter from whom and how?อีกฉบับ? จากใคร และ อย่างไร ล่ะครับเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
Just because I happen to have a 31-person maintenance department... each of whom you've personally abusedนั่นเพราะฉันมี 31 คนในแผนกซ่อมบำรุง ซึ่งไม่ว่างมาต่อให้คุณ Dying Changes Everything (2008)
We hold close to us those people on whom we depend.เรายึดเหนี่ยวกับคนที่เราพึ่งพิง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The royal officer whom I met just now seems to be excellent also.เจ้าหน้าที่จากวังที่ข้าเห็นเมื่อกี้ก็ดูเป็นคนดี Iljimae (2008)
You know who misses Woo-Rahm the most, and whom he misses the most right now.นายรู้มั๊ยใคร คิดถึงอูแรมมากที่สุด แล้วก็ใครคือคนที่อูแรมคิดถึง มากที่สุดตอนนี้ Baby and I (2008)
Whom God hath put together, let no one tear asunder.ไม่ว่าในยามสุขรึยามทุกข์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Whomever I choose will not only bring peace to the valley but also to you.คนที่ข้าเลือก ไม่เพียงแต่นำความสงบมาสู่หุบเขา แต่ให้แก่ท่านด้วย Kung Fu Panda (2008)
I have loved all those whom you loved and given you children though it has pleased God to take them away.เป็นมิตรกับผู้ที่พระองค์รัก และให้บุตรแก่พระองค์ ถึงแม้ว่าท้ายแล้วพระเจ้าพอใจที่พรากพวกเขาจากไป The Other Boleyn Girl (2008)
The love I have for my brother is the natural love any sister would have for someone with whom she's grown up nursed when sick, played with as a child.ความรักที่ข้ามีต่อพี่ชาย เป็นความรักธรรมดาที่น้องสาวพึงจะมี ให้แก่พี่ชาย ผู้ซึ่งได้เติบโตมาด้วยกัน ดูแลกันยามเจ็บป่วย เล่นสนุกกันครั้งเยาว์วัย The Other Boleyn Girl (2008)
I have a girlfriend whom I neither manage nor service.ผมมีแฟนคนนึง ที่ผมไม่สามารถควบคุมเธอได้ Wanted (2008)
Is it Steven Packer's son, Mike, whom I introduced to you, who has moved your heart?ใช่ลูกชายของสตีเวน เพ็กเกอร์, ไมค์, คนที่พ่อแนะนำให้ลูก, เป็นคนได้หัวใจลูกไป? Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whomThe man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. [Bible]
whomThe candidate whom I cast a vote for was elected.
whomGive it to whomever you like.
whomI met a group of hikers, some of whom were university students.
whomWho is that gentleman to whom he is speaking?
whomThe people with whom I work are all very kind.
whomThe candidate waved his hand to whomever he saw.
whomHe is a man whom we can trust.
whomThis is the man for whom I have been waiting.
whomHere is a true Israelite, in whom there is nothing false.
whomThe committee met and discussed whom to appoint to the post.
whomIt is Tom whom I want to see.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนใดคนหนึ่ง[PRON] whoever, See also: whomever, Syn. ผู้ใดผู้หนึ่ง, Example: เจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ประสบภัยกล่าวว่าถ้าเราขุดพบคนใดคนหนึ่งก็จะพบคนอื่นๆ ด้วย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkhī) EN: the five Brahmins whom Buddha converted   
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
ใคร[pron.] (khrai) EN: who ? ; who ; whom ; whose   FR: qui ? ; qui
ผู้[pr.] (phū) EN: one who ; who ; whom ; that   FR: celui (qui) ; celle (qui) ; ceux (qui) ; celles (qui) ; personne qui

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOM    HH UW1 M
WHOMEVER    HH UW0 M EH1 V ER0
WHOMSOEVER    HH UW2 M S OW0 EH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whom    (prp) (h uu m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
An wen soll ich mich wenden?Whom should I approach? [Add to Longdo]
Wen anders sollte ich treffen als ...Whom should I meet but ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway) [Add to Longdo]
テンションピープル[, tenshonpi-puru] (n) people between whom there is tension (wasei [Add to Longdo]
ドスン;どすん[, dosun ; dosun] (int,adv-to) (on-mim) bam; whomp; thump [Add to Longdo]
ヘボン[, hebon] (n) Hepburn (James Curtis), after whom Hepburn romanization is named [Add to Longdo]
ベル友[ベルとも, beru tomo] (n) person with whom one communicates by pager [Add to Longdo]
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
関係各位[かんけいかくい, kankeikakui] (exp) to whom it may concern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Who \Who\, pron. [Possess. {whose}; object. {Whom}.] [OE. who,
   wha, AS. hw[=a], interrogative pron., neut. hw[ae]t; akin to
   OFries. hwa, neut. hwet, OS. hw[=e], neut. hwat, D. wie,
   neut. wat, G. wer, neut. was, OHG. wer, hwer, neut. waz,
   hwaz, Icel. hvat, neut., Dan. hvo, neut. hvad, Sw. ho, hvem,
   neut. hvad, Goth. hwas, fem. hw[=o], neut. hwa, Lith. kas,
   Ir. & Gael. co, W. pwy, L. quod, neuter of qui, Gr. po`teros
   whether, Skr. kas. [root]182. Cf. {How}, {Quantity},
   {Quorum}, {Quote}, {Ubiquity}, {What}, {When}, {Where},
   {Whether}, {Which}, {Whither}, {Whom}, {Why}.]
   [1913 Webster]
   1. Originally, an interrogative pronoun, later, a relative
    pronoun also; -- used always substantively, and either as
    singular or plural. See the Note under {What}, pron., 1.
    As interrogative pronouns, who and whom ask the question:
    What or which person or persons? Who and whom, as relative
    pronouns (in the sense of that), are properly used of
    persons (corresponding to which, as applied to things),
    but are sometimes, less properly and now rarely, used of
    animals, plants, etc. Who and whom, as compound relatives,
    are also used especially of persons, meaning the person
    that; the persons that; the one that; whosoever. "Let who
    will be President." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       [He] should not tell whose children they were.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       There thou tell'st of kings, and who aspire;
       Who fall, who rise, who triumph, who do moan.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       Adders who with cloven tongues
       Do hiss into madness.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whom I could pity thus forlorn.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       How hard is our fate, who serve in the state.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Who cheapens life, abates the fear of death.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
       The brace of large greyhounds, who were the
       companions of his sports.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. One; any; one. [Obs., except in the archaic phrase, as who
    should say.]
    [1913 Webster]
 
       As who should say, it were a very dangerous matter
       if a man in any point should be found wiser than his
       forefathers were.           --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whom \Whom\, pron. [OE. wham, AS. dative hw[=a]m, hw?m. See
   {Who}.]
   The objective case of who. See {Who}.
   [1913 Webster]
 
   Note: In Old English, whom was also commonly used as a
      dative. Cf. {Him}.
      [1913 Webster]
 
         And every grass that groweth upon root
         She shall eke know, and whom it will do boot.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top