ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weich

W AY1 K   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weich-, *weich*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Joseph had been orphaned at the age of 11 and given to a harsh master named Weichselberger, the royal mirror-maker.โจเซฟได้รับกำพร้าเมื่ออายุ 11 และมอบให้กับต้นแบบที่รุนแรงชื่อ วิเชลเบอเกอ, พระราชกระจกผลิต Hiding in the Light (2014)
Weichselberger's house collapsed.บ้าน วิเชลเบอเกอ ทรุด Hiding in the Light (2014)
Weichselberger continued to exploit him and prevent him from attending school.วิเชลเบอเกอ ยังคงใช้ ประโยชน์จากเขา และป้องกันไม่ให้เขาเข้า เรียนในโรงเรียน แต่สมาชิกสภาของเจ้าชาย แทรกแซง Hiding in the Light (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEICH    W AY1 K
WEICHT    W AY1 K T
WEICHEL    W AY1 K AH0 L
WEICHERT    W AY1 K ER0 T
WEICHMAN    W AY1 K M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, See also: S. sehr weich
einweichen(vt) |weichte ein, hat eingeweicht| ทำให้นุ่มโดยแช่ไว้ในน้ำ เช่น Klebreis, Gelatine einweichen แช่ข้าวเหนียว, เจลาตินในน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weichbild {n}municipal area [Add to Longdo]
Weiche {f}track switch; switch [Am.]; point [Br.] [Add to Longdo]
Weiche {f}turnout [Add to Longdo]
Weichei {n}; Waschlappen {m}; Memme {f} [ugs.]candy-ass [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Weicheisen {n}soft iron [Add to Longdo]
Weichenspannwerk {n}turnout tension lever [Add to Longdo]
Weichensteller {m}pointsman [Add to Longdo]
Weichensteller {m} | Weichensteller {pl}switchman | switchmen [Add to Longdo]
Weichheit {f}creaminess [Add to Longdo]
Weichheit {f}downiness [Add to Longdo]
Weichheit {f}effeminateness [Add to Longdo]
Weichheit {f}fleeciness [Add to Longdo]
Weichheit {f}mellowness [Add to Longdo]
Weichheit {f}mossiness [Add to Longdo]
Weichheit {f}pulpiness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
柔らか[やわらか, yawaraka] weich, sanft [Add to Longdo]
柔らかい[やわらかい, yawarakai] weich, sanft [Add to Longdo]
軟化[なんか, nanka] weich_werden, versoehnlich_werden [Add to Longdo]
軟弱[なんじゃく, nanjaku] weichlich, nachgiebig [Add to Longdo]
軟着陸[なんちゃくりく, nanchakuriku] weiche_Landung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  weich /vaiç/
   crumby; pillowy; smoothly; soft; softly; squashy; tender

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top