ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

柔らかい

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -柔らかい-, *柔らかい*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
柔らかい[やわらかい, yawarakai] (adj) นุ่ม, อ่อนนุ่ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔らかい(P);軟らかい(P);柔かい(io)[やわらかい, yawarakai] (adj-i) soft; tender; limp; (P) [Add to Longdo]
柔らかい文章;軟らかい文章[やわらかいぶんしょう, yawarakaibunshou] (n) informal style [Add to Longdo]
柔らかい毛布[やわらかいもうふ, yawarakaimoufu] (n) soft blanket [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The rough material hurt the child's tender skin.きめの粗い材質がその子の柔らかい肌を傷つけた。
Here are two pencils: one is hard, and the other soft.ここに鉛筆が二本ある。一本は堅く、もう一本は柔らかい
The petals of this rose are very tender.このバラの花びらはとても柔らかい
This beef is tender.この牛肉は柔らかい
The soft blanket is fit for a baby.この柔らかい毛布は赤ちゃんにちょうどいい。
This cloth feels soft.この布は手触りが柔らかい
The shoes were made of some soft stuff that looked like leather.その靴は革に似た何か柔らかい材料で出来ていた。
The meat is smooth and soft.その肉はすべすべして柔らかい
It is soft to the touch.それは触ると柔らかい
What were the balls made of? Thousands of years ago, the Egyptians made balls out of soft leather or cloth.ボールは何でできていたのでしょう。何千年も前には、エジプト人はボールを柔らかい革か布で作っていました。
Silk feels soft.絹は手触りが柔らかい
I reached into the pile and felt soft fabric.私はその山に手を入れて柔らかい織物に触れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twine your arms around me that I may touch your neck and caress your soft breast[JA] お前の腕を俺の胴に絡めて... お前のうなじを触れるように... その柔らかい胸を撫でるようにしろ Das Rheingold (1980)
Roaring fires, malt beer, ripe meat off the bone![JA] 燃えさかる火にモルト・ビール 骨つきの柔らかい The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I'll bet her hands are real soft and cool.[JA] きっとあの子の手は 柔らかい You're in Love, Charlie Brown (1967)
He's getting soft in his old age.[JA] 彼は彼の昔の時代に柔らかいなっています。 Mission: Impossible (1996)
Nice and tender.[JA] 柔らかい The Black Cauldron (1985)
Picture yourself in the quiet room... the soft, white walls... the total silence... only the sound of your heart beating.[JA] 隔離室のことに集中して 白く柔らかい壁 沈黙で A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)
Take some, Chihiro, it's so tender[JA] 骨まで柔らかいよ。 ちひろもたべな。 ほねまで やわらかいよ Take some, Chihiro, it's so tender Spirited Away (2001)
The dirt. The loose soil that covers the valley floor.[JA] 土よ、谷底を覆う柔らかい Tremors (1990)
I've always found women's legs sexy.[JA] 女の脚は柔らかい Chungking Express (1994)
Soft and chocolate lips...[JA] 柔らかい チョコレートの唇... Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
It must be the loveliest, softest thing you've ever made for me.[JA] あなたが今までに作ってくれた中で 最も美しく、柔らかいもにするの Forbidden Planet (1956)
- Nonsense. - Your teeth are very str ong. here.[JA] 柔らかい Turkish Delight (1973)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
柔らかい[やわらかい, yawarakai] weich, sanft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top