ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wear off

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wear off-, *wear off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wear off[PHRV] ค่อยๆ สึกกร่อน, See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง, Syn. rub off, wear away, wear down
wear off[PHRV] ค่อยๆ จบสิ้นไป, See also: ค่อยๆหมดไป, ค่อยๆจางไป
wear off[PHRV] (ความรู้สึก) ค่อยๆ หายไป, See also: ค่อยๆหมดไป, Syn. go off, pass away, pass off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll wear off in no time.ไม่มีเวลาแล้ว eXistenZ (1999)
- If it ever does wear off.-แล้วถ้ามันไม่หายไปล่ะ Hope Springs (2003)
I thought the novelty of my aarp discount would wear off,อะไร ว่าข้อได้เปรียบเรื่องความแปลกใหม่ ของชายวัยเกษียณอายุจะหมดไป There's Something About Harry (2007)
Okay, so dose me with some drugs And i'll be back before they wear off.ก็ได้ งั้นเพิ่มยาให้ผมสิ แล้วผมจะกลับมาก่อนยาหมดฤทธิ์ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
The drugs are starting to wear off, but I don't think I--ยาเริ่มจะหมดฤทธิ์ แต่ชั้นไม่คิดว่าจะ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
It'll wear off.ความรู้สึกจะค่อยๆ หายไป Chuck Versus the Beefcake (2009)
The anesthesia should wear off within the hour.ฤทธิ์ยาสลบจะหมด ภายใน 1 ชม.นี้ Faceless, Nameless (2009)
At least until the effects wear off.อย่างน้อยก็จนกว่ายาจะหมดฤทธิ์ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Do the effects wear off? - So far, no.แล้วมันจะหายไหม ที่ผ่านมา Despicable Me (2010)
The larger the mass of an object, the quicker the effects of the shrink ray wear off!วัตถุยิ่งใหญ่ ยิ่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วขึ้น Despicable Me (2010)
If I tell you, the magic might wear off.ถ้าเค้าบอก... เหมือนเวทมนตร์เพลงมันจะหายไป Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Will your blood ever wear off?เลือดคุณจะหมดฤทธิ์ไหม I Smell a Rat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wear offThe pain will wear off.

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wear off
   v 1: deteriorate through use or stress; "The constant friction
      wore out the cloth" [syn: {wear}, {wear off}, {wear out},
      {wear down}, {wear thin}]
   2: diminish, as by friction; "Erosion wore away the surface"
     [syn: {wear away}, {wear off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top