ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rub off

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rub off-, *rub off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rub off[PHRV] ถูออก, Syn. rub away, rub down
rub off[PHRV] (ความสำเร็จ) กลายเป็นสิ่งมีความสำคัญน้อย
rub off onto[PHRV] ขูดออก, See also: ข่วน
rub off onto[PHRV] มีผลดีต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But when I left Bobbi and Patrick with you, I guess I just was hoping you'd rub off on them.เมื่อเด็กๆออกไปกับเธอ\ พี่หวังว่าเธอจะทำให้เขาสนุก Bedtime Stories (2008)
With luck like yours, maybe some of it will rub off on me.โชคดีอย่างนายเนี่ยนะ อย่างฉันเลยกระจอกไปเลย Keep This Party Going (2009)
Her crazy is starting to rub off on you.ความบ้าของแม่ กำลังครอบงำคุณ Night on the Sun (2010)
We don't know what might rub off on him.เราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะข่วนเขา First Blood (2010)
What will rub off on him?อะไรจะมาข่วนหลาน First Blood (2010)
Lipstick is made with dye, antioxidants, liquid paraffin, perfumes, and worms, so it won't rub off that easily.เพราะลิปมันเป็นสี และเป็นปิโตรเลียมเหลว มันลบไม่ออกง่ายๆหรอก Episode #1.5 (2010)
It does appear that you despicable people are starting to rub off on me.มันจะไม่เกิดขึ้นแน่ ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนต่ำทราม คือการขูดเลือดฉัน Duress (2012)
I know, I don't know what's more offensive... the actual racism or the insulting notion that it might somehow rub off on us.ฉันไม่รู้ว่าอันไหนน่ารังเกียจกว่ากัน ระหว่างการเหยียดผิวกับความคิดดูถูกผู้อื่น ที่อาจส่งผลต่อพวกเรา Digital Estate Planning (2012)
Hang with the new chumps and see if some of our sheer awesomeness doesn't rub off on you.ดูเหล่าเด็กใหม่ และมาช่วยเพิ่ม ความเจ๋งเท่าที่พวกเรามี ให้กับพวกนาย Thanksgiving (2012)
I thought if I introduced you to some nice people, that could rub off on you.ผมคิดว่าถ้าผมแนะนำคุณกับบางคนที่ดี ที่อาจถูปิดที่คุณ Rush (2013)
Maybe being near greatness will rub off on you.การอยู่ใกล้ๆคนดังอาจจะทำให้เธอดับได้ Caught (2013)
I was hoping some of that would rub off.เเม่หวังว่ามันจะสำเร็จ Crash and Burn, Girl! (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape   FR: récurer ; polir ; astiquer

Japanese-English: EDICT Dictionary
擦り落とす[こすりおとす, kosuriotosu] (v5s) to scrape off; to rub off [Add to Longdo]
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rub off
      v 1: wear away [syn: {abrade}, {corrade}, {abrase}, {rub down},
           {rub off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top