ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vaseline

V AE1 S AH0 L IY2 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaseline-, *vaseline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vaseline[N] ยี่ห้อสินค้า, See also: วาสลีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vaseline(แวส'ซะลีน,วาส'ซะลีน) n. ชื่อการค้าของpetrolatum

English-Thai: Nontri Dictionary
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With some vaseline and a fire hose.ด้วยวาสลีนและพ่นไฟใส่ Lazarus Rising (2008)
We are gonna put little trails of Vaseline on the contours of our abs... mist it a little, and that way the light will catch our tans.เราจะเอาวาสลีนทาลงไปนิดหน่อย ทาลงไปตรงหน้าท้องนี่ ทาให้มันบางๆ แล้วจากนั้น ไฟจะส่องมาตรงนั้นมันจะดูเด่น The House Bunny (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
VASELINE V AE1 S AH0 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaseline (n) vˈæsəliːn (v a1 s @ l ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡士林[fán shì lín, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧㄣˊ, ] vaseline, #45,909 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vaseline {f}petrolatum; petroleum jelly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petrolatum \Pet`ro*la"tum\, n. (Chem. & Pharm.)
   A semisolid unctuous substance, neutral, and without taste or
   odor, derived from petroleum by distilling off the lighter
   portions and purifying the residue. It is a yellowish,
   fatlike mass, transparent in thin layers, and somewhat
   fluorescent. It is used as a bland protective dressing, and
   as a substitute for fatty materials in ointments. --U. S.
   Pharm.
   [1913 Webster]
 
   Note: Petrolatum is the official name for the purified
      product. {Cosmoline} and {vaseline} are commercial
      names for substances essentially the same, but
      differing slightly in appearance and consistency or
      fusibility.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaseline \Vas"e*line\, n. [Said by the manufacturer to be
   derived from G. wasser water + Gr. 'e`laion olive oil.]
   A yellowish translucent substance, almost odorless and
   tasteless, obtained as a residue in the purification of crude
   petroleum, and consisting essentially of a mixture of several
   of the higher members of the paraffin series. It is used as
   an unguent, and for various purposes in the arts. See the
   Note under {Petrolatum}. [Written also {vaselin}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Vaseline
   n 1: a trademarked brand of petroleum jelly

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 vaseline /vazəlinə/
  vaseline

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 vaseline
  vaseline

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top