Search result for

*vaseline*

(64 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vaseline, -vaseline-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vaseline[N] ยี่ห้อสินค้า, See also: วาสลีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vaseline(แวส'ซะลีน,วาส'ซะลีน) n. ชื่อการค้าของpetrolatum

English-Thai: Nontri Dictionary
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are gonna put little trails of Vaseline on the contours of our abs... mist it a little, and that way the light will catch our tans.เราจะเอาวาสลีนทาลงไปนิดหน่อย ทาลงไปตรงหน้าท้องนี่ ทาให้มันบางๆ แล้วจากนั้น ไฟจะส่องมาตรงนั้นมันจะดูเด่น The House Bunny (2008)
I'm sad you're going and all that, Dad, but it's only Vaseline.หนูเศร้าที่พ่อจะไปต่างหาก พ่อคะ นี่มันแค่วาสลีน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Well, that glove's full of Vaseline.- ในถุงมือนั่นมีครีมทาผิวเต็มไปหมด Of Mice and Men (1992)
With some vaseline and a fire hose.ด้วยวาสลีนและพ่นไฟใส่ Lazarus Rising (2008)
Slap more grease on it!Schmier ihn gut mit Vaseline ein! Das Boot (1981)
It's nicely greased with vaseline.Er ist mit Vaseline eingeschmiert. Das Boot (1981)
I'll need some fresh sheets, gauze, and all the Vaseline you have.Ich brauche frische Laken, Verbände, und alle verfügbare VaselineAirplane II: The Sequel (1982)
My name is Vaseline.Mein Name ist VaselineWinners & Sinners (1983)
Vaseline told us to leave on our own.Vaseline sagte, wir sollen allein weiterziehen. Winners & Sinners (1983)
Vaseline!VaselineWinners & Sinners (1983)
- Hey, if you just tail Vaseline, you won't get anywhere.- Hey, wenn du Vaseline folgst, bringt dich das nirgendwo hin. Winners & Sinners (1983)
Teapot, Exhaust Pipe, Vaseline!Teapot, Auspuff, VaselineWinners & Sinners (1983)
Vaseline?- Vaseline? - Ja. Cherry 2000 (1987)
What do these have in common, lightning rods, Fig Newtons, escalators, ballpoint pens and Vaseline?Was haben Folgende gemeinsam: Blitzableiter, Rolltreppen, Kugelschreiber und VaselineCherry 2000 (1987)
Who invented Vaseline?Wer erfand VaselineCherry 2000 (1987)
What do these have in common, lightning rods, Fig Newtons, escalators, ballpoint pens and Vaseline?Was haben Folgende gemeinsam: Blitzableiter, Rolltreppen, Kugelschreiber und VaselineCherry 2000 (1987)
Petroleum jelly, Hastings.Vaseline, Hastings. The Incredible Theft (1989)
The makeup guy put some Vaseline on my teeth so my lips would slide down.Der Maskenbildner musste Vaseline auf meine Zähne schmieren, damit ich wieder reden konnte. The Squeaky Wheel (1989)
We stripped Peewee naked. We smeared him from head to foot with Vaseline.Wir zogen Peewee nackt aus... und schmierten ihn ganz mit Vaseline ein. Family Business (1989)
That daring combination of Noxzema and Vaseline.Die gewagte Mischung aus Clearasil und VaselineDance Show (1990)
(Johnny) Any teenage virgins, show up with a jar of petroleum jelly... ..right now, and ask to speak to Johnny Crunch.(Johnny) Alle Teenie-Jungfrauen, kommt sofort mit einer Dose Vaseline hierher und sagt, ihr wollt zu Johnny Crunch. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
We have to use Vaseline.Wir müssen Vaseline benutzen. Henry & June (1990)
- Get his forehead and eyebrows.- Mehr Vaseline. - Wer hat hier die große Ahnung? Malcolm X (1992)
- Well, that glove's full of Vaseline.- Der ist mit Vaseline gefüllt. Of Mice and Men (1992)
And later, I'll teach you the tricks of the trade-- taping your swimsuit to your butt... petroleum jelly on your teeth for that frictionless smile... and the ancient art of padding.Später weihe ich dich in die Tricks ein: Den Badeanzug an den Po kleben... Vaseline auf die Zähne für ein Lächeln wie geschmiert... und die alte Kunst des Ausstopfens. Lisa the Beauty Queen (1992)
Mom, it was petroleum jelly.Mom, das war VaselineBud on the Side (1997)
Petrolatum.VaselinePhantoms (1998)
It's a lot more complex than the composition... of petroleum jelly, of course.Dieses Ding ist viel komplexer als die Zusammensetzung von VaselinePhantoms (1998)
I've got VaseIine, condoms and lots of bandages.Vaseline, Kondome und viele Heftpflaster. All About My Mother (1999)
I need some vaseline gauze and some combine.Ich brauche Vaseline und Verbandsmull. Napoleon's Boney Parts (1999)
You crazy? She's got Vaseline on her teeth, her national costume is too tight... she's been smiling nonstop for the last two years... and her shoes are too small.Sie hat Vaseline auf den Zähnen, ihre Nationaltracht ist zu eng, sie lächelt ununterbrochen seit zwei Jahren, und ihre Schuhe sind zu klein. The Next Best Thing (2000)
Where's my Vaseline?Wo ist meine VaselineScary Movie (2000)
He's gonna pull my pants down, grease me up and aim for penetration.Mich ausziehen, mit Vaseline einreiben... und seine Keule ansetzen. Snatch (2000)
You missed the fun when they put vaseline and pam on my boobs.Ihr habt den Spaß verpasst, als sie den Busen mit Vaseline einrieben. The Making of 'Evil Dead II' or The Gore the Merrier (2000)
We could really use Vaseline and a catcher's mitt.Was wir gebrauchen könnten, ist Vaseline und einen Fanghandschuh. Lullaby (2001)
Vaseline, etcetera.- Vaseline und so weiter. Another Toothpick (2001)
I like to put Vaseline on my hands and put on conditioning gloves while watching infomercials.Ich schmiere meine Hände gern mit Vaseline ein und ziehe Pflegehandschuhe an, während ich Werbesendungen gucke. The Good Fight (2002)
Damn, I forgot my lube.Verdammt, wieder keine VaselineThe Family Jewels (2003)
Rub Vaseline all over your heinie and tell you that it's special and different from everyone else's.Um Vaseline auf deinen Hintern zu schmieren und dir zu erzählen, dass es mit dir ganz besonders und anders ist als mit den andern. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
Tell them to bring the Vaseline and the straight razors.Sie sollen Vaseline und Rasierer mitbringen. White Chicks (2004)
You put the vaseline there, pal...Und dringt es durch en anderes Loch ein, hast du dir selbst Vaseline eingestrichen... Social Genocide (2004)
Sticks her hand in there.Keine Vaseline, nur mein Blut. Thumbsucker (2005)
Well, you bring the Vaseline.Bring die VaselineThe Dukes of Hazzard (2005)
No, when Dr. Australia Birdbath-Vaseline came home from the gorillas, she didn't run around picking nits out of people's hair and-and throwing feces.Nein, wenn Dr. Australien Birdbath Vaseline von den Gorillas heimkam, dann hat Sie nicht bei ihrer Familie die Haare nach Ungeziefern durchsucht. Life Among the Gorillas (2006)
Sand in the Vaseline now.Jetzt ist Sand in der VaselineJackass 2.5 (2007)
Try using some petroleum jelly on the affected areas."Versuchen Sie etwas Vaseline für die betroffenen Gebiete zu verwenden." Lucky Penny (2007)
That's bullshit. You get to be Buck Rogers having sex in the 25th century with fucking Twiki and Dr. Theopolis. I'm stuck to a bottle of Jergens in the bathroom.Du darfst also wie Buck Rogers futuristischen Sex haben und ich muss mich mit Vaseline begnügen? Zack and Miri Make a Porno (2008)
Holy bejesus. You do not use my Jergens to jack it in our bathroom.Benutzt du etwa meine Vaseline, um dir einen runterzuholen? Zack and Miri Make a Porno (2008)
So go ahead, send me back. Don't crawl to me when they show up on your doorstep with Vaseline and a fire hose.Also nur zu, schick mich zurück, aber komm nicht zu mir gekrochen, wenn sie vor deiner Tür mit Vaseline und einem Feuerwehrschlauch auftauchen. Lazarus Rising (2008)
Without lube.Ohne VaselineThe Raw & the Cooked (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
VASELINE    V AE1 S AH0 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaseline    (n) (v a1 s @ l ii n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vaselin {n}vaseline [Add to Longdo]
Vaseline {f}petrolatum; petroleum jelly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡士林[fán shì lín, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧㄣˊ, ] vaseline, #45,909 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petrolatum \Pet`ro*la"tum\, n. (Chem. & Pharm.)
   A semisolid unctuous substance, neutral, and without taste or
   odor, derived from petroleum by distilling off the lighter
   portions and purifying the residue. It is a yellowish,
   fatlike mass, transparent in thin layers, and somewhat
   fluorescent. It is used as a bland protective dressing, and
   as a substitute for fatty materials in ointments. --U. S.
   Pharm.
   [1913 Webster]
 
   Note: Petrolatum is the official name for the purified
      product. {Cosmoline} and {vaseline} are commercial
      names for substances essentially the same, but
      differing slightly in appearance and consistency or
      fusibility.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaseline \Vas"e*line\, n. [Said by the manufacturer to be
   derived from G. wasser water + Gr. 'e`laion olive oil.]
   A yellowish translucent substance, almost odorless and
   tasteless, obtained as a residue in the purification of crude
   petroleum, and consisting essentially of a mixture of several
   of the higher members of the paraffin series. It is used as
   an unguent, and for various purposes in the arts. See the
   Note under {Petrolatum}. [Written also {vaselin}.]
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 vaseline
   vaseline
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vaseline [vazəlinə]
   vaseline
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top