ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urbane

ER0 B EY1 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urbane-, *urbane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urbane[ADJ] เป็นผู้ดี, See also: สุภาพ, เป็นผู้เจริญ, Syn. mannerly, courteous, Ant. rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urbane(เออเบน') adj. มีลักษณะของชาวนคร,สุภาพ,มีมารยาท,เก๋,เป็นผู้ดี., See also: urbanely adv. urbaneness n. urbanity n.
inurbane(อินเออเบน') adj. ไม่มีมารยาท,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรม., See also: inurbanity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
urbane(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,อ่อนโยน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Urbane magazine.นิตยสาร เออเบน Basic Instinct (1992)
After the hearing I was interviewed by a reporter from Urbane magazine.หลังจากศาลพิจารณา... ...ฉันให้สัมภาษณ์กับนักข่าว จากนิตยสาร เออเบน Basic Instinct (1992)
Look, I spoke to T owers' assistant at Urbane magazine.ฟังนะ ผมคุยกับผู้ช่วยของทาวเวอร์ จากนิตยสารเออเบน Basic Instinct (1992)
Mr. Jeffries worked really hard to find me one, and he did, a wonderful urbane couple from sterling heights.คุณเจฟฟรีย์พยายามอย่างหนักที่จะหาให้ผม \ แล้วเขาก็ทำ คู่รักผู้ดีน่ารัก จาก /N "sterling heights" Dentist of Detroit (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
URBANE ER0 B EY1 N
URBANEK ER0 B AE1 N EH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urbane (j) ˈɜːʳbˈɛɪn (@@1 b ei1 n)
urbanely (a) ˈɜːʳbˈɛɪnliː (@@1 b ei1 n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーベイン[, a-bein] (adj-no) urbane [Add to Longdo]
滑稽洒脱[こっけいしゃだつ, kokkeishadatsu] (n,adj-na) smooth-talking and polished; witty; free, easy, and urbane [Add to Longdo]
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs [Add to Longdo]
渋皮のむけた女;渋皮の剥けた女[しぶかわのむけたおんな, shibukawanomuketaonna] (n) (See 渋皮がむける) urbane and good-looking woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urbane \Ur*bane"\, a. [See {Urban}.]
   Courteous in manners; polite; refined; elegant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urbane
   adj 1: showing a high degree of refinement and the assurance
       that comes from wide social experience; "his polished
       manner"; "maintained an urbane tone in his letters" [syn:
       {polished}, {refined}, {svelte}, {urbane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top