ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsound

AH0 N S AW1 N D   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsound-, *unsound*, unsoun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unsound[ADJ] ไม่เป็นที่ยอมรับ, Syn. unacceptable, Ant. acceptable
unsound[ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, See also: ไม่น่าไว้ใจ, Syn. unreliable, Ant. reliable
unsound[ADJ] ไม่มั่นคง (อาคาร), Syn. unstable, Ant. sound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsound(อันเซาดฺ') adj. ไม่มั่นคง,มีโรค,เน่าเปื่อย,เสื่อมเสีย,ไม่แน่,หละหลวม,แตกง่าย,ไม่น่าไว้ใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
unsound(adj) ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,ไว้ใจไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unsound mindวิกลจริต, จิตวิปลาส [ดู non compos mentis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsound mind, person ofผู้มีจิตวิปลาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
African guinea pigs. Cheap trials for unsound drugs.หมูแอฟริกันถูกๆ สำหรับลองยาห่วยๆ The Constant Gardener (2005)
The fire department says the structure's still unsound.แผนกอัคคีภัยบอกว่าโครงสร้างยังคงไม่ปลอดภัย Wrecking Crew (2008)
Schumann wanted to kill himself because he became mentally unsound.ชูมานน์*เองก็เคยคิดฆ่าตัวตายจากการกลายเป็นคนวิกลจริต *นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน Beethoven Virus (2008)
Could mean the whole building is unsound.อาจจะหมายความว่า ทั้งอาคารไม่ปลอดภัยด้วย Ka Ho' Oponopono (2012)
But he may be mentally unsound.แต่เขาอาจมีอาการจิตผิดปกติ To tsuki to oka (2012)
...misallocated funds, unethical testing, unauthorized and off-the-books facilities, as well as dangerous and unsound invest...กองทุนรวมที่โยกย้ายผิดไป การทดสอบศีลธรรมจรรยา ไม่ได้รับอนุญาตและอยู่นอกบัญชี เครื่องอำนวยความสะดวก Two of a Kind (2013)
Uncle Lee, are you fundamentally unsound?- อาวิกลจริตรึเปล่าเนี่ย - บ้าเอ๊ย Manchester by the Sea (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSOUND    AH0 N S AW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsound    (j) ˌʌnsˈaund (uh2 n s au1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心神喪失[しんしんそうしつ, shinshinsoushitsu] (n,adj-no) of unsound mind [Add to Longdo]
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsound \Un*sound"\, a.
   Not sound; not whole; not solid; defective; infirm; diseased.
   [1913 Webster] -- {Un*sound"ly}, adv. -- {Un*sound"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsound
   adj 1: not in good condition; damaged or decayed; "an unsound
       foundation" [ant: {sound}]
   2: not sound financially; "unsound banking practices" [ant:
     {sound}]
   3: containing or based on a fallacy; "fallacious reasoning"; "an
     unsound argument" [syn: {fallacious}, {unsound}]
   4: suffering from severe mental illness; "of unsound mind" [syn:
     {mentally ill}, {unsound}, {unstable}]
   5: physically unsound or diseased; "has a bad back"; "a bad
     heart"; "bad teeth"; "an unsound limb"; "unsound teeth" [syn:
     {bad}, {unfit}, {unsound}]
   6: of e.g. advice

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top