ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncharitable

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncharitable-, *uncharitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncharitable[ADJ] ไม่เมตตา, See also: ไม่มีความปราน, ไม่มีความกรุณา, Syn. mean, unkind, Ant. kind, sympathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncharitable(อันแช'ริทะเบิล) adj. ไม่เมต-ตา,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความกรุณา,รุนแรง,ไม่ให้อภัย, See also: uncharitably adv.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncharitable    (j) ˌʌntʃˈærɪtəbl (uh2 n ch a1 r i t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncharitable \Un*char"i*ta*ble\, a.
   Not charitable; contrary to charity; severe in judging;
   harsh; censorious; as, uncharitable opinions or zeal.
   --Addison. -- {Un*char"i*ta*ble*ness}, n. --
   {Un*char"i*ta*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncharitable
   adj 1: lacking love and generosity; "all pious words and
       uncharitable deeds"- Charles Reade [ant: {charitable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top