หรือคุณหมายถึง trür?
Search result for

truer

(21 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truer-, *truer*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It can't get any truer than this.ไม่มีทางที่จะสมจริงได้มากกว่านี้แล้ว. Visitor Q (2001)
"their love deeper and truer than ever."ความรักของพวกเขาลึกซึ้งจริงแท้ยิ่งกว่าคราใด The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Truer words never spoken, huh, sisters?ความจริงที่ไม่เคยได้พูด ใช่มั๊ยซิสเตอร์? Lucifer Rising (2009)
Who would hold your husband's loyalty truer to value.ให้ความสำคัญกับคนที่ซื่อสัตย์กับสามีท่าน Whore (2010)
No truer words.จริงๆ นั่นแหละ Sudden Death (2010)
Truer than rain, lover.มันจริงเสียยิ่งกว่าจริง ที่รัก Soul of Fire (2011)
Couldn't be truer.ไม่สามารถ truerThe Iceman (2012)
She is a truer Knight than you will ever be,นางเป็นอัศวินตัวจริงมากกว่า ที่เจ้าจะมีวันได้เป็น A Man Without Honor (2012)
There are others that share my reflection... men in name only, a word masking truer nature of rabid animal.มีคนอื่นอยู่ ว่าส่วนแบ่งการสะท้อนของฉัน ... ผู้ชายในนามเท่านั้น คำกำบังธรรมชาติที่แท้จริง สัตว์บ้า Chosen Path (2012)
Truer words...ก็จริง... Intuition (2012)
Crassus stands truer enemy.คราสซัสคือศัตรูที่แท้จริงของเรา Blood Brothers (2013)
No truer love.ความรักที่แท้จริงไม่มี Maleficent (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉวาง[v.] (chawāng) FR: obstruer
กั้ง[v.] (kang) EN: keep back   FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart   FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
กีดขวาง[v.] (kitkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard   FR: obstruer ; barrer ; entraver

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUER    T R UW1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truer    (j) (t r uu1 @ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 True \True\ (tr[udd]), a. [Compar. {Truer} (tr[udd]"[~e]r);
   superl. {Truest}.] [OE. trewe, AS. tre['o]we faithful, true,
   from tre['o]w fidelity, faith, troth; akin to OFries. triuwe,
   adj., treuwa, n., OS. triuwi, adj., trewa, n., D. trouw, adj.
   & n., G. treu, adj., treue, n., OHG. gitriuwi, adj., triuwa,
   n., Icel. tryggr, adj., Dan. tro, adj. & n., Sw. trogen,
   adj., tro, n., Goth. triggws, adj., triggwa, n., trauan to
   trust, OPruss druwis faith. Cf. {Trow}, {Trust}, {Truth}.]
   [1913 Webster]
   1. Conformable to fact; in accordance with the actual state
    of things; correct; not false, erroneous, inaccurate, or
    the like; as, a true relation or narration; a true
    history; a declaration is true when it states the facts.
    [1913 Webster]
 
   2. Right to precision; conformable to a rule or pattern;
    exact; accurate; as, a true copy; a true likeness of the
    original.
    [1913 Webster]
 
       Making his eye, foot, and hand keep true time. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Steady in adhering to friends, to promises, to a prince,
    or the like; unwavering; faithful; loyal; not false,
    fickle, or perfidious; as, a true friend; a wife true to
    her husband; an officer true to his charge.
    [1913 Webster]
 
       Thy so true,
       So faithful, love unequaled.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Dare to be true: nothing can need a lie. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. Actual; not counterfeit, adulterated, or pretended;
    genuine; pure; real; as, true balsam; true love of
    country; a true Christian.
    [1913 Webster]
 
       The true light which lighteth every man that cometh
       into the world.            --John i. 9.
    [1913 Webster]
 
       True ease in writing comes from art, not chance.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) Genuine; real; not deviating from the essential
    characters of a class; as, a lizard is a true reptile; a
    whale is a true, but not a typical, mammal.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: True is sometimes used elliptically for It is true.
      [1913 Webster]
 
   {Out of true}, varying from correct mechanical form,
    alignment, adjustment, etc.; -- said of a wall that is not
    perpendicular, of a wheel whose circumference is not in
    the same plane, and the like. [Colloq.]
 
   {A true bill} (Law), a bill of indictment which is returned
    by the grand jury so indorsed, signifying that the charges
    to be true.
 
   {True time}. See under {Time}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top