Search result for

troupe

(49 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troupe-, *troupe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
troupe[N] คณะผู้แสดง
troupe[VI] เดินทางแสดง
trouper[N] คณะผู้แสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
troupe(ทรูพ) n. คณะผู้แสดง (โดยเฉพาะที่กำลังท่องเที่ยว) ,คณะละคร,คณะละครสัตว์,คณะผู้แสดงกายกรรม. vi. เดินทางแสดง, Syn. cast
trouper(ทรูพ'เพอะ) n. นักแสดง,นักแสดงที่ชำนาญ, Syn. actor

English-Thai: Nontri Dictionary
troupe(n) คณะละคร,คณะนักแสดงกายกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He worked as accompanist in a troupe to support himself.เขาเล่นดนตรีกับคณะเร่ร่อน เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง Beethoven Virus (2008)
He'll be fine. The guy's a trouper. Come here.เดี๋ยวเขาก็หายโกรธ เขาตายด้านจะตาย มานี่เถอะ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
So I booked a sketch artist, an improve troupe, and there'll be a laser projecting a burning pelvis onto the ceiling.ดังนั้นหนูจึงได้จองตัวนักสเก็ตรูป คณะนักแสดงด้นสด แล้วที่นั่นก็ยังมีเลเซอร์โปรเจ็คเตอร์ฉายแสงสี ไปทั่วผนังห้อง Politics of Human Sexuality (2009)
Come on, guys, I'm starting to wonder if you deserve to call yourselves a community college sketch comedy troupe.ไม่เอาน่า พวก ฉันชักจะเริ่มสงสัยแล้วว่า พวกเธอสมควรกับชื่อ คณะนักแสดงด้นสด ของวิทยาลัยชุมชนจริงรึเปล่า Romantic Expressionism (2010)
I mean, Horton's a trouper-- had faith to carry his mission through to the end even when others doubted him.เหมือนกับ ฮอร์ตันเป็นเหมือนละครสัตว์ เชื่อมั่นเสมอว่า จะทำภารกิจของตน ไปจนถึงจุดจบ ถึงแม้ว่า บางคนจะไม่เชื่อถือเขา The Garden of Forking Paths (2010)
They're part of Kitty's burlesque troupe.- รู้ พวกเขาเป็นลูกทีมตลกของคิตตี้ A Deadly Affair (2010)
Kitty's troupe- ลูกทีมของคิตตี้ A Deadly Affair (2010)
Your bartender said that they were a part of your troupe.เด็กเสริฟบอกว่าพวกเขาเป็นคนในทีมของคุณ A Deadly Affair (2010)
Yes, and I'll also need a list of all of your employees and any other members of your troupe.ขอบคุณค่ะ และฉันก็ต้องการรายชื่อพนักงานทั้งหมดของคุณด้วย รวมถึงรายชื่อแดนซ์เซอร์คนอื่นๆด้วย A Deadly Affair (2010)
Terpsichorean Troupe of Travelling Thespians! - What is that?มาดาม เดี้ยนขอแนะนำละครสัตว์ ลือลั่นบันลือโลก Rango (2011)
You have to get into a dance troupe. It's here.แค่เพราะครอบครัวมีเงิน เขาทำกับคนเหมือนเป็นของเล่น New Tales of the Gisaeng (2011)
We are not some village troupe to be held up by bandits.เราไม่ได้เป็นบางคณะหมู่บ้าน ที่จะจัดขึ้นโดยโจร 47 Ronin (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายโรง[N] troupe headman, Example: นายโรงจะคอยเก็บเงินจากเจ้าของงานที่จ้างไปแสดง, Count unit: คน, Thai definition: หัวหน้าคณะแสดง, เจ้าของคณะแสดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum phon) FR: masser des troupes
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูง[n.] (fūng) EN: [classifier : flocks, herds]   FR: [classificateur : troupeaux]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ฝูงแกะ [n. exp.] (fūng kae) EN: flock of sheep   FR: troupeau de moutons [m]
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
ฝูงสัตว์[n. exp.] (fūng sat) EN: herd   FR: troupe [f] ; harde [f] ; troupeau [m]
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe   FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TROUPE    T R UW1 P
TROUPES    T R UW1 P S
TROUPE'S    T R UW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
troupe    (n) (t r uu1 p)
trouper    (n) (t r uu1 p @ r)
troupes    (n) (t r uu1 p s)
troupers    (n) (t r uu1 p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
サーカス団[サーカスだん, sa-kasu dan] (n) circus (company, troupe) [Add to Longdo]
一行[いちぎょう(P);いっこう(P), ichigyou (P); ikkou (P)] (n) line; row; troupe; party; (P) [Add to Longdo]
一座[いちざ, ichiza] (n,vs) (1) party; those present; troupe; (2) first seat; (P) [Add to Longdo]
一団[いちだん, ichidan] (n,adj-no) body; group; party; gang; troupe; (P) [Add to Longdo]
歌劇団[かげきだん, kagekidan] (n) opera company; opera troupe; musical revue; operetta company; operetta troupe [Add to Longdo]
歌舞伎座[かぶきざ, kabukiza] (n) (1) kabuki troupe; kabuki theater (theatre); (2) Kabuki-za (theatre in Tokyo) [Add to Longdo]
曲馬団[きょくばだん, kyokubadan] (n) circus troupe [Add to Longdo]
劇団[げきだん, gekidan] (n) troupe; theatrical company; (P) [Add to Longdo]
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Troupe \Troupe\, n. [F., troop. See {Troop}.]
   A company or troop, especially the company pf performers in a
   play or an opera.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 troupe
   n 1: organization of performers and associated personnel
      (especially theatrical); "the traveling company all stayed
      at the same hotel" [syn: {company}, {troupe}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 troupe [trup]
   bevy; collection; group; heap; herd; set
   troop; troupe
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top