ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trenchers

T R EH1 N CH ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trenchers-, *trenchers*, trencher
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trenchers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trenchers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trencher[N] เขียง
trencher[N] ถาดหรือจานไม้
trencher[N] คนขุดคู
trencherman[N] คนกินจุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trencher(เทรน'เชอะ) n. ผู้ขุดคู,ผู้ขุดสนามเพลาะ,จานไม้,ถาดไม้,เขียง,ถ้วยไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
trencher(n) จานไม้,ถาดไม้,เขียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Trencherman. What's that?- The Trencherman. Right at Your Door (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRENCHER    T R EH1 N CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trencher    (n) trˈɛntʃər (t r e1 n ch @ r)
trenchers    (n) trˈɛntʃəz (t r e1 n ch @ z)
trencherman    (n) trˈɛntʃəmən (t r e1 n ch @ m @ n)
trenchermen    (n) trˈɛntʃəmən (t r e1 n ch @ m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esser {m} | Esser {pl}trencherman | trenchermen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top