ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glutton

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glutton-, *glutton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glutton[N] คนตะกละ, See also: คนโลภ, Syn. gourmand, epicure
gluttony[N] นิสัยตะกละ, See also: ความตะกละ, Syn. excesses, immoderation
gluttonous[ADJ] ตะกละ, See also: ซึ่งหิวกระหาย, ละโมบ, Syn. greedy, hungry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
gluttony(กลัท'ทะนี) n. การกินและดื่มมากเกินไป,ความตะกละ, Syn. voracity

English-Thai: Nontri Dictionary
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gluttony(n) ความตะกละ,การสวาปาม,การเขมือบ,การยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gluttony; hyperphagia; polyphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be a glutton. Stuff yourselves.เป็นคนตะกละ สิ่งตัวเอง Pinocchio (1940)
Glutton, hedonist former celestial body, recent addition to the human race.คุณชอบกิน มีความสุขกับการใช้ชีวิต ...ก่อนที่ร่างกายจะไปสู่สวรรค์ / สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสู่ชีวิตมนุษย์ City of Angels (1998)
Gluttony...กลัทโทนี่... Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Gluttony?กลัทโทนี่? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
He was touched with an awful gluttony.เขาถูกสัมผัสโดยความหิวกระหาย (1 ในบาปทั้ง 7) The Magnificent Seven (2007)
Of gluttony and lust.ของความตะกละ กับราคะเลยนี่ The Magnificent Seven (2007)
You're not even some kind of glutton.อยากตายรึไง Episode #1.17 (2009)
I'm a glutton for punishment.ฉันมันพวกชอบการลงโทษ Darkness (2009)
What a glutton for punishment.ชอบให้ถูกลงโทษเสียจริง Into the Dark (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gluttonShe is a glutton for punishment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADJ] gluttonous, See also: greedy, voracious, ravenous, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, Example: คนตะกละอย่างเขากินเท่าไหร่ก็ไม่พอ, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
คนตะกละ[n. exp.] (khon takla) EN: glutton   FR: glouton [m] ; goinfre [m]
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
ตะกละ[v.] (takla) EN: be greedy ; be a glutton ; glut oneself   
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous   FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrām) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable   FR: vorace

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUTTONS    G L AH1 T AH0 N Z
GLUTTONY    G L AH1 T AH0 N IY0
GLUTTONOUS    G L AH1 T AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glutton    (n) glˈʌtn (g l uh1 t n)
gluttons    (n) glˈʌtnz (g l uh1 t n z)
gluttony    (n) glˈʌtniː (g l uh1 t n ii)
gluttonous    (j) glˈʌtənəs (g l uh1 t @ n @ s)
gluttonously    (a) glˈʌtənəsliː (g l uh1 t @ n @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] gluttonous; greedy, #15,840 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif, #19,130 [Add to Longdo]
贪吃[tān chī, ㄊㄢ ㄔ, / ] gluttony, #32,307 [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif, #44,979 [Add to Longdo]
老饕[lǎo tāo, ㄌㄠˇ ㄊㄠ, ] glutton, #104,853 [Add to Longdo]
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc, #202,904 [Add to Longdo]
贪吃者[tān chī zhě, ㄊㄢ ㄔ ㄓㄜˇ, / ] glutton, #594,949 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] gluttonous; greedy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fresser {m}; Vielfraß {m}; Fresssack {m} | Vielfraße {pl}glutton | gluttons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy [Add to Longdo]
屈狸;貂熊[くずり;クズリ, kuzuri ; kuzuri] (n) (uk) wolverine (Gulo gulo); glutton; carcajou [Add to Longdo]
健啖[けんたん, kentan] (adj-na,n) gluttony; voracity [Add to Longdo]
健啖家[けんたんか, kentanka] (n) glutton; gormandizer; gormandiser [Add to Longdo]
食いしん坊[くいしんぼう;くいしんぼ, kuishinbou ; kuishinbo] (n,adj-na,adj-no) glutton; gourmand [Add to Longdo]
食い意地[くいいじ, kuiiji] (n) gluttony [Add to Longdo]
大食[たいしょく, taishoku] (n,vs,adj-no) gluttony [Add to Longdo]
大食い[おおぐい, oogui] (adj-na,n) gluttony [Add to Longdo]
大食らい[おおぐらい, oogurai] (adj-na,n) glutton [Add to Longdo]
大食漢[たいしょくかん, taishokukan] (n) great eater; glutton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glutton \Glut"ton\, a.
   Gluttonous; greedy; gormandizing. "Glutton souls." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      A glutton monastery in former ages makes a hungry
      ministry in our days.          --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glutton \Glut"ton\, v. t. & i.
   To glut; to eat voraciously. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Gluttoned at last, return at home to pine. --Lovelace.
   [1913 Webster]
 
      Whereon in Egypt gluttoning they fed.  --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glutton \Glut"ton\, n. [OE. glotoun, glotun, F. glouton, fr. L.
   gluto, glutto. See {Glut}.]
   [1913 Webster]
   1. One who eats voraciously, or to excess; a gormandizer.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: One who gluts himself.
    [1913 Webster]
 
       Gluttons in murder, wanton to destroy. --Granville.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A carnivorous mammal ({Gulo gulo} formerly {Gulo
    luscus}), of the weasel family {Mustelid[ae]}, about the
    size of a large badger; called also {wolverine},
    {wolverene} and {carcajou}. It was formerly believed to be
    inordinately voracious, whence the name. It is a native of
    the northern parts of America, Europe, and Asia.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Glutton bird} (Zool.), the giant fulmar ({Ossifraga
    gigantea}); -- called also {Mother Carey's goose}, and
    {mollymawk}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wolverene \Wol`ver*ene"\, Wolverine \Wol`ver*ine"\, n. [From
   {Wolf}, with a dim suffix; prob. so called from its supposed
   wolfish qualities.]
   1. (Zool.) A carnivorous mammal ({Gulo gulo} formerly {Gulo
    luscus}), of the weasel family {Mustelidae}, about the
    size of a large badger; called also {glutton} and
    {carcajou}. It is a native of the northern parts of
    America, Europe, and Asia.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A nickname for an inhabitant of Michigan. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glutton
   n 1: a person who is devoted to eating and drinking to excess
      [syn: {glutton}, {gourmand}, {gourmandizer}, {trencherman}]
   2: musteline mammal of northern Eurasia [syn: {glutton}, {Gulo
     gulo}, {wolverine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top