ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gourmand

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gourmand-, *gourmand*, gourman
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gourmand[N] คนตะกละ, See also: นักชิมอาหาร, Syn. glutton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gourmand(กัว'เมินดฺ) n. นักชิมอาหาร,คนตะกละ., Syn. gormand., See also: gourmandism n. -pl. gourmands

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous   FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gourmand (n) gˈuəʳmənd (g u@1 m @ n d)
gourmands (n) gˈuəʳməndz (g u@1 m @ n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
グールマン[, gu-ruman] (n) gourmand [Add to Longdo]
グルマン[, guruman] (n) gourmand (fre [Add to Longdo]
食いしん坊[くいしんぼう;くいしんぼ, kuishinbou ; kuishinbo] (n,adj-na,adj-no) glutton; gourmand [Add to Longdo]
食道楽;食い道楽[しょくどうらく(食道楽);くいどうらく, shokudouraku ( shokudou raku ); kuidouraku] (n,adj-no) gourmand; epicure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gourmand \Gour"mand\, n. [F.]
   A greedy or ravenous eater; a glutton. See {Gormand}.
   [1913 Webster]
 
      That great gourmand, fat Apicius.    --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gourmand
   n 1: a person who is devoted to eating and drinking to excess
      [syn: {glutton}, {gourmand}, {gourmandizer}, {trencherman}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 gourmand /guʀmɑ̃/ 
  greedy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top