ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trapezium

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trapezium-, *trapezium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trapezium[N] สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
trapezium[N] สี่เหลี่ยมคางหมู
trapezium[N] กระดูกข้อมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trapezium(ทระพี'เซียม) n. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า,กระดูกหลายเหลี่ยม., See also: trapezial adj. pl. trapeziums,trapezia

English-Thai: Nontri Dictionary
trapezium(n) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trapezium; trapeziform; trapezoid-รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู[N] trapezium
รูปสี่เหลี่ยม[N] quadrilateral, See also: trapezium, Syn. สี่เหลี่ยม, Example: อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม หลังคากระเบื้องลูกฟูก, Count unit: รูป, Thai definition: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 4 เส้น ปลายเส้นจดกัน
คางหมู[N] trapezoid, See also: trapezium, Example: โต๊ะตัวนี้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู, Thai definition: ชื่อรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันคู่หนึ่ง อีกคู่หนึ่งสอบเข้ามา
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[N] trapezium, Syn. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า, Ant. สี่เหลี่ยมด้านเท่า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนพับกระดาษแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ามาส่ง, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านใดเท่ากันเลย
สี่เหลี่ยมคางหมู[N] trapezoid, See also: trapezium, Syn. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู, Example: เมื่อมองด้วยกล้องโทรทรรศน์ จะเห็นดาวเกิดใหม่จำนวน 4 ดวง เรียงตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานกันเพียงคู่เดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปสี่เหลี่ยม[n. exp.] (rūp sīlīem) EN: quadrilateral ; trapezium   FR: quadrilatère [m] ; quadrangle [m] ; trapèze [m] ; forme quadrangulaire [f]
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู[n. exp.] (rūp sīlīem khāngmū) EN: trapezium   FR: trapèze [m]
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว[n. exp.] (rūp sīlīem khāngmū nājūa) EN: isosceles trapezium   FR: trapèze isocèle [m]
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n.] (sīlīemdānmaithao) EN: trapezium   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trapezium (n) trˈəpˈiːzɪəʳm (t r @1 p ii1 z i@ m)
trapeziums (n) trˈəpˈiːzɪəʳmz (t r @1 p ii1 z i@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斜方型[xié fāng xíng, ㄒㄧㄝˊ ㄈㄤ ㄒㄧㄥˊ, ] trapezium (geom.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trapez {n} (geom.)trapezium [Br.]; trapezoid [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸巻法螺[いとまきぼら;イトマキボラ, itomakibora ; itomakibora] (n) (uk) trapezium horse conch (Pleuroploca trapezium) [Add to Longdo]
台形[だいけい, daikei] (n,adj-no) trapezium; trapezoid [Add to Longdo]
大菱形骨[だいりょうけいこつ, dairyoukeikotsu] (n) os trapezium; trapezium [Add to Longdo]
等脚台形[とうきゃくだいけい, toukyakudaikei] (n) isosceles trapezoid; isosceles trapezium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trapezium \Tra*pe"zi*um\, n.; pl. E. {Trapeziums}, L.
   {Trapezia}. [NL., fr. Gr. ? a little table, an irregular
   four-sided figure, dim. of ? a table, for ?; ? (see {Tetra-})
   + ? foot, akin to ? foot; hence, originally, a table with
   four feet. See {Foot}.]
   1. (Geom.) A plane figure bounded by four right lines, of
    which no two are parallel.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.)
    (a) A bone of the carpus at the base of the first
      metacarpal, or thumb.
    (b) A region on the ventral side of the brain, either just
      back of the pons Varolii, or, as in man, covered by
      the posterior extension of its transverse fibers.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trapezium
   n 1: a quadrilateral with no parallel sides [ant:
      {parallelogram}]
   2: a multiple star in the constellation of Orion
   3: the wrist bone on the thumb side of the hand that articulates
     with the 1st and 2nd metacarpals [syn: {trapezium},
     {trapezium bone}, {os trapezium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top