Search result for

รูปสี่เหลี่ยม

(61 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปสี่เหลี่ยม-, *รูปสี่เหลี่ยม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยม    [N] quadrilateral
รูปสี่เหลี่ยม    [N] quadrilateral, See also: trapezium, Syn. สี่เหลี่ยม, Example: อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม หลังคากระเบื้องลูกฟูก, Count unit: รูป, Thai definition: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 4 เส้น ปลายเส้นจดกัน
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู    [N] trapezium
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู    [N] trapezoid, Syn. สี่เหลี่ยมคางหมู, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานกันเพียงคู่เดียว
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า    [N] rectangle
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า    [N] rectangle, Syn. สี่เหลี่ยมผืนผ้า, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานคู่หนึ่งยาวกว่าอีกคู่หนึ่ง และมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส    [N] square
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส    [N] square, Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน และมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน    [N] rhomboid
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน    [N] parallelogram, Syn. สี่เหลี่ยมด้านขนาน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ตรงข้ามขนานกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quadrilateralรูปสี่เหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isosceles trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangleรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cyclic quadrilateralรูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
skew quadrilateralรูปสี่เหลี่ยมเบ้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้ามขนานกันคู่หนึ่งและคู่เดียวเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
squareรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กำลังสอง, 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 2. กำลังสองของจำนวนจริง x  ใด ๆ  หมายถึง x · x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parallelogramรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามกันขนานกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangleรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก, รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมภายในทุกมุมเป็นมุมฉาก ในกรณีที่ด้านเท่ากันทั้ง 4 ด้าน เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถ้ามีด้านเท่ากันขนานกัน 1 คู่ เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปสี่เหลี่ยม[n. exp.] (rūp sīlīem) EN: quadrilateral ; trapezium   FR: quadrilatère [m] ; quadrangle [m] ; trapèze [m] ; forme quadrangulaire [f]
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[n. exp.] (rūp sīlīem khanompīekpūn) EN: rhombus ; rhomb ; lozenge   FR: losange [m]
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู[n. exp.] (rūp sīlīem khāngmū) EN: trapezium   FR: trapèze [m]
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่ว[n. exp.] (rūp sīlīem khāngmū nājūa) EN: isosceles trapezium   FR: trapèze isocèle [m]
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[n. exp.] (rūp sīlīem jatturat) EN: square [m]   FR: carré [m]
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน[n. exp.] (rūp sīlīem dān khanān) EN: parallelogram   FR: parallélogramme [m]
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[n. exp.] (rūp sīlīem dān mai thao) EN: irregular quadrilateral   
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า[n. exp.] (rūp sīlīem pheūnphā) EN: rectangle   FR: rectangle [m]
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (rūp sīlīem mumchāk) EN: rectangle   FR: rectangle [m]
รูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม[n. exp.] (rūp sīlīem wongklom løm) EN: cyclic quadrilateral   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diamond    [N] รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. lozenge, rhombus, quadrilateral
oblong    [N] รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
quadrangle    [N] รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, Syn. quad, quadrate, square
quadrilateral    [N] รูปสี่เหลี่ยม, Syn. quadrangle, tetragon
tetragon    [N] รูปสี่เหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashlar(แอช'ลาร์) nใ หินก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมสำหรับวางซ้อนกัน., Syn. ashler
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
cube(คิวบฺ) n. ลูกบาศก์,ปริมาณที่ยกกำลัง3 (เช่น125=5x3) ,ลูกเต๋า,หลอดแฟล็ตช์รูปสี่เหลี่ยม vt. ทำให้เป็นลูกบาศก์,ยกกำลัง 3
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
emerald cutแบบเจียระไนเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมุมกุด
lozenge(ลอซ'ซินจฺ) n. ยาอม,ลูกกวาด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
mouse(เมาซฺ) n. หนู (pl. mice) อุปกรณ์สำหรับควบคุมเคอร์เซอร์บนจอภาพ, อุปกรณ์นำเข้า (input device) ชนิดหนึ่งมีขนาดพอเหมาะกับมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สามารถเคลื่อนย้ายไปบนผิวพื้นเรียบ ตัวเมาส์นี้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จะเป็นตัวทำให้เคลื่อนย้าย cursor ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ใต้ตัวเมาส์จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ ซึ่งจะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนย้ายไปยังทิศทางต่าง ๆ ได้ โดยปกติ เมาส์ของพีซีจะมี 3 ปุ่ม ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มทางด้านซ้าย ระบบวินโดว์ 95 มีการใช้ปุ่มทางขวาของเมาส์มากขึ้น ส่วนเมาส์ของแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว การใช้เมาส์จะมี 3 ลักษณะ คือ กดที่ปุ่มซ้ายหรือขวาเพียงครั้งเดียวเพื่อเลือกคำสั่ง หรือกำหนดภาพ ฯ กด 2 ครั้ง ติด ๆ กันเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมหรือเปิดแฟ้มข้อมูล กับกดแล้วลากเพื่อเคลื่อนย้ายข้อความหรือภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,มีสี่มุมฉาก
lozenge(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,ลูกกวาด,ยาดม
oblong(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,เป็นรูปรี,เป็นรูปไข่
oblong(n) รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก,รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า,รูปไข่,รูปรี
pilaster(n) เสารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
quadrangular(adj) เป็นรูปสี่เหลี่ยม
quadrilateral(n) รูปสี่เหลี่ยม
rectangle(n) รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

German-Thai: Longdo Dictionary
schneiden(vi) |schnitt, hat geschnitten| ตัดหรือหั่น(ด้วยกรรไกรหรือมีด) เช่น in Würfel schneiden หั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

Are you satisfied with the result?

Go to Top