ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

商売

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -商売-, *商売*
Japanese-English: EDICT Dictionary
商売[しょうばい, shoubai] (n,vs) trade; business; commerce; transaction; occupation; (P) [Add to Longdo]
商売の株[しょうばいのかぶ, shoubainokabu] (n) goodwill of a business [Add to Longdo]
商売往来[しょうばいおうらい, shoubaiourai] (n) business handbook (with glossary) of Edo period [Add to Longdo]
商売[しょうばいぎ, shoubaigi] (n) commercial spirit; profit motive [Add to Longdo]
商売気質[しょうばいかたぎ, shoubaikatagi] (n) mercenary spirit [Add to Longdo]
商売[しょうばいすじ, shoubaisuji] (n) business connections [Add to Longdo]
商売[しょうばいおんな, shoubaionna] (n) (1) (See 商売人) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); (2) woman who works in an adult entertainment business; (3) woman from the red-light district; demimondaine; prostitute [Add to Longdo]
商売上手[しょうばいじょうず, shoubaijouzu] (n,adj-na) good at business; having a good head for business; businesslike [Add to Longdo]
商売[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine [Add to Longdo]
商売替え[しょうばいがえ, shoubaigae] (n) change of occupation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten years ago, such business would have been a success.10年前なら、そういう商売は成功していただろう。
He would have failed in his business but that you helped him.あなたが助けなかったら彼は商売に失敗していたでしょう。
Did you go abroad for pleasure or on business?あなたは海外へ遊びで行きましたか、それとも商売でしたか。
That outfit is running a fly-by-night operation.あの会社は先行き不安な商売をしています。
What do they deal in?あの人達はなにを商売にしているの。
Quit the snow job!いかさま商売はやめろ!
The small business man failed and his business went down for the count.こじんまりと商売していた男は失敗した。そしてかれの商売は完全に駄目になった。
High costs made it hard to carry on his business.コスト高で商売を続けていくことが難しくなった。
I went to the dentist recently and he did a cast of my teeth and took an X-ray, 'just in case.' It sounds like a good business to be in.この間、歯医者行ったら、念のためとか言われて、歯形とレントゲンをとられた。いい商売してるよ。
There isn't much money in this business.この商売は儲かりません。
What line of work are you in?商売は何ですか。
John began trade personally.ジョンは自分で商売を始めた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[priest speaking in English] ...use this place either as buyers or sellers that are respecting justice and trying to consider themselves as working for the common good.[JA] この地で商売をする 全ての者に祝福を この者たちは正義を尊重し 善き行いのために働き Barbecue (2017)
I mean, how would you feel about stealing Walshy's livelihood, his money, his business?[JA] ウォルシュから奪う気分は? 彼のカネや 商売 The Secret of Sales (2017)
Don't underestimate the power of expression.[JA] 表現の商売 なめんなよ Affection (2017)
Mr. Michima, don't underestimate the power of expression.[JA] 道間さん 表現の商売 なめるなよ Disbanded (2017)
What I didn't mention was that[JA] 担保は家ではなく ウォルシュの商売 The Secret of Sales (2017)
So, Ms. Carlson, how long have you been selling pot for a living?[JA] ではカールソンさん いつからマリファナで商売を? Best Buds (2016)
[Seo-yeon] Or the first thing about love... [gasps][JA] 商売だけでなく― 恋愛も下手よ Episode #1.1 (2016)
You don't know the first thing about running a business![JA] 商売が下手だわ Episode #1.1 (2016)
I pray to God for good health, more business, and that my children and my grandchildren will not be sick.[JA] 健康や商売繁盛を いつもお祈りしてる 子供や孫の健康も祈ってる Barbecue (2017)
We do deals, and these are the deals we do.[JA] 商売が仕事で これは売り物なの Okja (2017)
Yeah, my new legally sanctioned business is tripling our revenue.[JA] 合法的なこの新しい商売で 前の3倍稼いでる Part 1 (2017)
Master, ours is just a small enterprise.[JA] ウチは小さな商売なんだ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
商売[しょうばい, shoubai] Handel, Geschaeft, Beschaftigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top