ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toxicity

T AA0 K S IH1 S AH0 T IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toxicity-, *toxicity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toxicity[N] ความเป็นพิษ, See also: ฤทธิ์เป็นพิษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toxicity(ทอคซิส'ซิที) n. ความเป็นพิษ,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toxicityความเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toxicityความเป็นพิษ
ความสามารถของสารในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต สารซึ่งมีความเป็นพิษสูงจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณน้อย ส่วนสารที่มีความเป็นพิษต่ำ จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย นอกเสียจากว่าจะได้รับเข้าไปในปริมาณมาก [สิ่งแวดล้อม]
Toxicityความเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Toxicity ความเป็นพิษ
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ความเป็นพิษ (toxicity) ของสาร (substance) คือ ความสามารถของสารในการก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต สารซึ่งมีความเป็นพิษสูงจะก่อให้เกิดอันตรายเมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณน้อย ส่วนสารที่มีความเป็นพิษต่ำจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย นอกเสียจากว่าจะได้รับเข้าไปในปริมาณมาก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The longest test they did for human toxicity was 90 days on thirty rats.การทดสอบพิษวิทยาในมนุษย์ที่นานที่สุด ที่มอนซานโตทำคือ 90 วัน กับหนู 30 ตัว The Corporation (2003)
there is a potential toxicity In the experimental treatment.นี่เป็นพิษที่อาจเกิดได้ ในการทดลองรักษา 97 Seconds (2007)
Two, do yoga every morning and night and cleanse my body of toxicity by banishing all negative feelings towards ex-best friends and bass players.สอง เล่นโยคะทุกเช้าเย็น เพื่อล้างพิษในร่างกาย โดยการงดความคิดแง่ลบทิ้ง เรื่องเพื่อนเก่า และมือเบสคนนั้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Our firm was hired to do toxicity studies on aracite.บริษัทเราถูกจ้างให้ศึกษาสารพิษของอาราไซต์ Look What He Dug Up This Time (2009)
Our firm was hired to do toxicity studies on a chemical compound.บริษัทผมถูกจ้างให้วิเคราะห์สารพิษจากส่วนผสมเคมี Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Well, they're definitely toxicity studies.มันก็เป็นการศึกษาสารพิษ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Our firm was hired to do toxicity studies on a chemical compound.บริษัทเราได้รับการจ้างให้ศึกษาเกี่ยวกับ สารเคมี... I Knew You Were a Pig (2009)
Someone leaked your toxicity report to Patty Hewes.มีคนเอารายงานเรื่องสารพิษ ไปให้แพตตี้ ฮิวส์ I Knew You Were a Pig (2009)
- Or Ultima National? - Or those toxicity reports?หรือเรื่องระดับชาติ หรือรายงานเรื่องสารพิษ? I Knew You Were a Pig (2009)
This toxicity report exists and it's damning.รายงานเรื่องสารพิษที่มีอยู่ Hey! Mr. Pibb! (2009)
"A child's room is where you scare, but avoid the toxicity lurking there.""ห้องของเด็กเป็นที่ที่คุณทำให้ตกใจ แต่หลีกเลี่ยงการเป็นพิษที่ซุ่มซ่อนมี ". Monsters University (2013)
Let's begin the first competition, the Toxicity Challenge!ขอเริ่มต้นการแข่งขันครั้งแรก พิษท้าทาย! Monsters University (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษ[N] poison, See also: toxicity, toxicant, venom, toxin, Example: พิษของงูเห่าทำอันตรายต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยซึม และหายใจลำบาก, Thai definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ตาย เจ็บปวด หรือพิการได้
พิษร้าย[N] toxicity, See also: toxic, Example: ประชากรโลกกว่า 2,500 ล้านคน กำลังเสี่ยงอยู่กับพิษร้ายของสารดีดีที, Thai definition: ความร้ายแห่งพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นพิษ[n.] (khwām pen phit) EN: poisoning ; toxicity   FR: toxicité [f]
พิษ[n.] (phit) EN: poison ; venom ; toxicity ; toxicant ; toxin   FR: poison [m] ; venin [m] ; toxine [f] ; toxicité [f]
พิษร้าย[n.] (phitrāi) EN: toxicity   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOXICITY T AA0 K S IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toxicity (n) tˈɒksˈɪsɪtiː (t o1 k s i1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毒性[dú xìng, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ, ] toxicity, #9,033 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Giftstoff {m} | Giftstoffe {pl}toxicity | toxicities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
マウスユニット[, mausuyunitto] (n) mouse unit (unit of toxicity in poisons) [Add to Longdo]
毒質[どくしつ, dokushitsu] (n) toxic property; toxicity [Add to Longdo]
毒性[どくせい, dokusei] (adj-na,n,adj-no) toxicity; toxic; virulence; virulent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toxicity \Tox*ic"i*ty\, n.
   The quality or state of being toxic or poisonous;
   poisonousness.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toxicity
   n 1: the degree to which something is poisonous
   2: grave harmfulness or deadliness [syn: {perniciousness},
     {toxicity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top