Search result for

toxin

(52 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toxin-, *toxin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toxin[N] พิษ, Syn. virus, venom, poison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toxin(ทอค'ซิน) n. พิษ (โดยเฉพาะพวกโปรตีนจากพืชสัตว์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค)
antitoxin(แอนทีทอค' ซิน) n. สารหรือยาต้านพิษเฉพาะอย่าง antibody ที่สามารถต้านพิษได้เฉพาะอย่าง. -antitoxic adj.,, Syn. antidote)
autotoxin(ออโททอค'ซิน) n. พิษจากภายในร่างกายตัวเอง. -autotoxic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
toxin(n) พิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toxinชีวพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxinชีวพิษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
toxin, animal; zootoxinชีวพิษสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxin, bacterialชีวพิษแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxin, diphtheriaชีวพิษเชื้อคอตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxin, dysenteryชีวพิษเชื้อบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxin, exogenousชีวพิษภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxin, normalชีวพิษมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxin, plant; phytotoxinชีวพิษจากพืช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toxinaemia; toxaemia; toxemia; toxicaemia; toxicemia; toxicohaemia; toxicohemia; toxinemiaภาวะเลือดเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toxinชีวพิษหรือท็อกซิน สารเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนุษย์ มักเป็นโปรตีนที่สร้างจากจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรียและรา อาจรวมไปถึงสารพิษจากพืชหรือสัตว์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย [เทคโนโลยีชีวภาพ]
toxinทอกซิน, สารที่สร้างขึ้นโดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะเป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่น  เช่น ทอกซินของเชื้อบาดทะยัก ทอกซินของเห็ดพิษ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Toxinsพิษจากธรรมชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some kind of toxin, maybe.หรือว่าจะเป็นพิษได้มั้ยค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Check the home and office for carcinogens, toxins-ตรวจสอบทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หาพวกสารก่อมะเร็ง, สารพิษ Not Cancer (2008)
That was demolished after those toxins were found.หลังจากสารพิษถูกค้นพบ Not Cancer (2008)
We should check his studio for toxins, mold, fungus.เราสามารถเช็คสตูดิโอของเขาเพื่อหาสารพิษ MOLD และเชื้อราต่างๆ Adverse Events (2008)
Just leaves toxins or drugs.เหลือไว้แต่สารพิษกับยาเสพติด Adverse Events (2008)
Toxins.พิษ/เมื่อไหร่ Adverse Events (2008)
But what if the toxins were stored in his fat cellsแต่ถ้ามีพิษตกค้างในไขมัน Adverse Events (2008)
He could've been exposed to a toxin that caused short term memory loss.อาการเขาอาจเกิดจากการได้รับพิษ ทำให้ความจำสั้นๆสูญไป Joy (2008)
Check his home for toxins and his sinuses for thrombosises.เช็คที่บ้านเขาหาสารพิษ\ และที่ ไำซนัส หา การอักเสบ Joy (2008)
It's a toxin.สารพิษ Joy (2008)
Not much of a toxin.มีสารพิษไม่มาก Joy (2008)
Which means it has to be a toxin, infection, or genetic.ซึ่งมันอ าจจะเป็น สารพิษ การติดเชื้อ หรือสืบทอดทางพันธุกรรม Joy (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารพิษ[N] toxin, See also: poisonous substance, Syn. พิษ, Example: การฉีดยากันยุงบ่อยๆ อาจจะทำให้เกิดสารพิษสะสมในร่างกายได้, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่เป็นอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายซึ่งอาจทำให้ตาย เจ็บปวด หรือพิการได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวพิษ[n.] (chīwaphit) EN: toxin   FR: toxine [f]
พิษ[n.] (phit) EN: poison ; venom ; toxicity ; toxicant ; toxin   FR: poison [m] ; venin [m] ; toxine [f] ; toxicité [f]
สารพิษ[n. exp.] (sān phit) EN: toxin ; poisonous substance ; toxic substance ; poison   FR: substance nocive [f] ; produit toxique [m] ; poison [m]
ยาปฏิชีวนะ[n.] (yā pathichīwana) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin   FR: antibiotique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOXIN    T AA1 K S AH0 N
TOXINS    T AA1 K S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toxin    (n) (t o1 k s i n)
toxins    (n) (t o1 k s i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toxin {n}; wasserlöslicher Giftstofftoxin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナトキシン[, anatokishin] (n) (obsc) (See トキソイド) anatoxin [Add to Longdo]
アフラトキシン[, afuratokishin] (n) aflatoxin [Add to Longdo]
エラブトキシン[, erabutokishin] (n) erabutoxin [Add to Longdo]
サキシトキシン[, sakishitokishin] (n) saxitoxin [Add to Longdo]
テトロドトキシン[, tetorodotokishin] (n) tetrodotoxin [Add to Longdo]
ベロ毒素[ベロどくそ, bero dokuso] (n) verotoxin [Add to Longdo]
マイコトキシン[, maikotokishin] (n) mycotoxin [Add to Longdo]
抗毒素[こうどくそ, koudokuso] (n) antitoxin; antivenin; antivenom [Add to Longdo]
細菌毒素[さいきんどくそ, saikindokuso] (n) bacterial toxin [Add to Longdo]
蛇毒[じゃどく;へびどく, jadoku ; hebidoku] (n) snake venom; snake toxin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toxin \Tox"in\, Toxine \Tox"ine\, n. [Gr. toxiko`n. See {Toxic}.
   ]
   A poisonous product formed by an organism, such as a
   pathogenic bacterium, a plant or an animal, usually having a
   high molecular weight, often a protein or a polysaccharide,
   but occasionally a low-molecular weight agent such as
   {tetrodotoxin}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toxin
   n 1: a poisonous substance produced during the metabolism and
      growth of certain microorganisms and some higher plant and
      animal species

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top