ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tiptop

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiptop-, *tiptop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiptop[ADJ] สุดยอด
tiptop[N] จุดที่สูงที่สุด, See also: ระดับที่สูงที่สุด
tiptop[ADV] ดีที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit

English-Thai: Nontri Dictionary
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
tiptop(n) จุดสูงสุด,จุดสุดยอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Physically, you're in tiptop shape. Everything's right on track.ตรวจร่างกายแล้วนายปกติดี ทุกอย่างไปได้สวย Junior (1994)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔尖儿[bá jiān er, ㄅㄚˊ ㄐㄧㄢ ㄦ˙, / ] tiptop; top notch, #280,682 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiptop \Tip"top`\, n. [Tip end + top.]
   The highest or utmost degree; the best of anything. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiptop \Tip"top`\, a.
   Very excellent; most excellent; perfect. [Colloq.] "Four
   tiptop voices." --Gray. "Sung in a tiptop manner."
   --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiptop
   adj 1: of the highest quality; "an ace reporter"; "a crack
       shot"; "a first-rate golfer"; "a super party"; "played
       top-notch tennis"; "an athlete in tiptop condition"; "she
       is absolutely tops" [syn: {ace}, {A-one}, {crack},
       {first-rate}, {super}, {tiptop}, {topnotch}, {top-notch},
       {tops(p)}]
   n 1: the highest level or degree attainable; the highest stage
      of development; "his landscapes were deemed the acme of
      beauty"; "the artist's gifts are at their acme"; "at the
      height of her career"; "the peak of perfection"; "summer
      was at its peak"; "...catapulted Einstein to the pinnacle
      of fame"; "the summit of his ambition"; "so many highest
      superlatives achieved by man"; "at the top of his
      profession" [syn: {acme}, {height}, {elevation}, {peak},
      {pinnacle}, {summit}, {superlative}, {meridian}, {tiptop},
      {top}]
   2: the extreme top or summit

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 tiptop /tiptɔp/
  fine; great

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top