ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -棘-, *棘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[棘, jí, ㄐㄧˊ] jujube tree; thorns, brambles
Radical: Decomposition: 朿 (cì ㄘˋ)  朿 (cì ㄘˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thorn,  Rank: 2,870

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧˊ, ] thorns, #26,436 [Add to Longdo]
[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, ] thorny (problem); intractable, #16,969 [Add to Longdo]
[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] briar; blackberry vine, #24,859 [Add to Longdo]
皮动物[jí pí dòng wù, ㄐㄧˊ ㄆㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] echinoderm, the phylum containing sea urchins, sea cucumbers etc, #206,509 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);刺[とげ, toge] (n) thorn; splinter; spine; biting words; (P) [Add to Longdo]
;荊[おどろ, odoro] (adj-na,n) briars; thicket; the bush [Add to Longdo]
[とげうお;トゲウオ, togeuo ; togeuo] (n) (uk) stickleback (any fish of family Gasterosteidae) [Add to Longdo]
魚類[きょくぎょるい, kyokugyorui] (n) acanthodians (extinct jawed fishes) [Add to Longdo]
[きょくじょう, kyokujou] (n,adj-no) (See 鰭条) spiny ray (of a fin) [Add to Longdo]
鼠;刺鼠[とげねずみ;トゲネズミ, togenezumi ; togenezumi] (n) (uk) Ryukyu spiny rat (Tokudaia osimensis) [Add to Longdo]
蝶々魚;蝶蝶魚[とげちょうちょううお;トゲチョウチョウウオ, togechouchouuo ; togechouchouuo] (n) (uk) threadfin butterflyfish (Chaetodon auriga, species of the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
突起[きょくとっき, kyokutokki] (n) spinous process [Add to Longdo]
皮動物[きょくひどうぶつ, kyokuhidoubutsu] (n) echinoderm [Add to Longdo]
尾大蜥蜴[とげおおおとかげ;トゲオオオトカゲ, togeoootokage ; togeoootokage] (n) (uk) (See リッジテールモニター) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like it was thrown clear by the centrifugal force of the whirling fan.[JA] 回転するファンの遠心力で 投げ出されたみたい 上窩 The Secrets in the Proposal (2013)
But no one dared go near it because its thorns were full of poison.[JA] でも近付こうとする者はいなかった に毒があふれていたから Pan's Labyrinth (2006)
Darling, something terrible has happened. I...[CN] 亲爱的,发生了件手的事,我 I Wake Up Screaming (1941)
I'm sorry to tell you this... but you've got a nasty job to do before dinner.[CN] ... 你在晚饭前要完成一项手任务 The Naked City (1948)
I'm seeing numerous osteophytes.[JA] 骨が多く見られます The Purging of the Pundit (2014)
There's thorns in these bushes.[JA] - くそ、があるぞ - うるさい、黙れ The Green Hornet (2011)
Don't make too many new friends, and no intrigue and gossip. I have my hands full now.[CN] 不要交太多的新朋友 不要搞阴谋和说闲话 现在我已经够手了 The Scarlet Empress (1934)
She wanted to replant the seed that had fallen among the thorns, and she may well have gained her end had it not been that...[CN] 她想改种在优质土壤中的 那粒种子在荆丛中成长起来 或许她本该成功地使它不受到责备 ... The Phantom Carriage (1921)
It was a complicated case,[CN] 这是个手的案子 Taki no shiraito (1933)
Reaching for it, she pricked her finger and three drops of blood fell.[JA] 手を伸ばすが、(とげ)に刺される 3滴の血が滴り Snow White and the Huntsman (2012)
- A heavy case. - It is that.[CN] 这案子真手 没错 The Naked City (1948)
Looks to me like a heavy case. A heavy case.[CN] 看来是个手的案子,很 The Naked City (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top