Search result for

thigh

(55 entries)
(0.0409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thigh-, *thigh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thigh[N] ต้นขา, See also: โคนขา, ขาอ่อน, Syn. femur, proximal segment, ham
thighbone[N] กระดูกต้นขา, See also: กระดูกโคนขา, Syn. thigh bone
thigh bone[N] กระดูกต้นขา, See also: กระดูกโคนขา, Syn. thighbone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thigh(ไธ) n. ต้นขา,โคนขา,ขาอ่อน,ปล้องต้นขาแมลง,กระดูกต้นขา
thighbone(ไธ'โบน) n. กระดูกต้นขา,กระดูกโคนขา

English-Thai: Nontri Dictionary
thigh(n) ขาอ่อน,ต้นขา,โคนขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thighต้นขา [มีความหมายเหมือนกับ femur ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thigh boneกระดูกต้นขา [มีความหมายเหมือนกับ femur ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thigh, upperโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She only wiped her slit up your thigh for the highlights reel, you chimp.อีนี่แม่งก็แต่เอารูถูๆ มึงเพื่อให้ได้ คะแนนละวะ ไอ้ลิงโง่ Episode #1.5 (2008)
Your thighs look like cottage cheese someone threw up on a hot sidewalk.ต้นขาของคุณเผละ ดูเหมือนก่อนเนยแข็งเละๆ ตกอยู่ตามทางเท้ายังไงยังงั้น Superhero Movie (2008)
With my thighs.ด้วยปลีน่องของหม่อมฉัน The Other Boleyn Girl (2008)
She loves me She loves my thighsเธอรักฉัน เธอชอบต้นขาฉัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
And what about the upper leg, the higher inside thigh area?แล้วขาท่อนบนล่ะคะ ต้นขาด้านในน่ะค่ะ Burn After Reading (2008)
The body just tells it to go there, but the thighs will respond to toning exercises.ร่างกายจะสะสมไขมันที่นั่น แต่ต้นขาใช้วิธีออกกำลังเฉพาะส่วนเอาได้ Burn After Reading (2008)
Specifically... three square inches of upper groin thigh meat.โดยเฉพาะ ท่อนเนื้อยาวสามนิ้ว Five the Hard Way (2008)
-"Wash the thighs." -No, "bathe." Bathe the thighs.ล้างขา / ไม่ๆ..."แช่" แช่ขา Julie & Julia (2009)
"Bathe the thighs in butter and then stuff the... ""จุ่มของลงในเนย จากนั้นยัดมัน..." Julie & Julia (2009)
We need short enough to see some thigh, but not so short to see vag.มันต้องสั้นพอที่จะให้เห็นต้นขา แต่ไม่ต้องถึงกับเห็นน้องนาง The Ugly Truth (2009)
She's still got a slug in her thigh;หล่อนยังมีกระสุนในต้นขาหล่อน The Good Wound (2009)
Mom, he was making fun of my thighs.แม่ค่ะ เขาเคยทำ\ กับต้นขาหนูอย่างสนุก The Pickle Jar (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thighYou need to have strong thigh muscles to skate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาอ่อน[N] thigh, Syn. โคนขา, Example: พวกที่นั่งหน้าๆ ตั้งใจจะมาดูขาอ่อนของนางงามกันทั้งนั้น, Thai definition: ส่วนหลังของขานับตั้งแต่โคนขาถึงขาพับ
เพลา[N] legs, See also: thighs, lap, Syn. ตัก, ขา, พระเพลา, Example: พระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าพระเพลากว้าง 23 ซม. สูง 40 ซม., Notes: (ราชา)
อูรุ[N] thigh, Syn. โคนขา, ขาอ่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต้นขา[N] thigh, Example: ต้นขาของเธอใหญ่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บะหมี่น่องไก่[xp] (bamī nøng kai) EN: egg noodles with chicken thigh   
ขาอ่อน[n.] (khā-øn) EN: thigh   FR: cuisse [f]
โคนขา[n. exp.] (khōn khā) EN: top of the thigh ; thigh   
น่องไก่[n. exp.] (nøng kai) EN: chicken thigh   
ปัตคาต [n.] (pattakhāt) EN: blood vessels in the thigh   
เพลา[n.] (phēlā = phlao) EN: legs ; thighs ; lap   
ต้นขา[n.] (ton khā) EN: thigh   FR: cuisse [f]
เหยี่ยวแมลงปอขาดำ[n. exp.] (yīo malaēng pø khā dam) EN: Black-thighed Falconet   FR: Fauconnet moineau [m] ; Fauconnet à pattes noires [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THIGH    TH AY1
THIGHS    TH AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thigh    (n) (th ai1)
thighs    (n) (th ai1 z)
thighbone    (n) (th ai1 b ou n)
thighbones    (n) (th ai1 b ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schenkel {m} | Schenkel {pl}thigh | thighs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo) [Add to Longdo]
外股;外腿[そともも, sotomomo] (n) outer thigh [Add to Longdo]
外小股[そとこまた, sotokomata] (n) over-thigh scooping body drop (sumo) [Add to Longdo]
外無双[そとむそう, sotomusou] (n) outer-thigh-propping twist down (sumo) [Add to Longdo]
掛け投げ;掛投げ[かけなげ, kakenage] (n) hooking inner thigh throw (sumo) [Add to Longdo]
股(P);腿[もも, momo] (n) (1) thigh; (adj-no) (2) femoral; (P) [Add to Longdo]
股(P);胯;叉;俣[また, mata] (n) (1) crotch; crutch; groin; thigh; (2) fork (in a tree, road, river, etc.); tines (of a fork); (P) [Add to Longdo]
小股[こまた, komata] (n) (1) short steps; mincing stride; (2) crotch; groin; thigh [Add to Longdo]
小股掬い[こまたすくい, komatasukui] (n) over-thigh scooping body drop (sumo) [Add to Longdo]
上腿[じょうたい, joutai] (n) thigh [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大腿[dà tuǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄟˇ, ] thigh, #7,402 [Add to Longdo]
[kuà, ㄎㄨㄚˋ, ] thigh; leg, #26,900 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thigh \Thigh\ (th[imac]), n. [OE. thi, [thorn]ih, [thorn]eh, AS.
   [thorn]e['o]h; akin to OFries. thiach, D. dij, dije, OHG.
   dioh, thioh, Icel. [thorn]j[=o] thigh, rump, and probably to
   Lith. taukas fat of animals, tukti to become fat, Russ. tuke
   fat of animals. [root]56.]
   1. (Anat.) The proximal segment of the hind limb between the
    knee and the trunk. See {Femur}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The coxa, or femur, of an insect.
    [1913 Webster]
 
   {Thigh bone} (Anat.), the femur.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thigh
   n 1: the part of the leg between the hip and the knee
   2: the upper joint of the leg of a fowl [syn: {second joint},
     {thigh}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top