Search result for

ขาอ่อน

(24 entries)
(0.0741 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาอ่อน-, *ขาอ่อน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แขนขาอ่อนแรง (vt )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาอ่อน    [N] thigh, Syn. โคนขา, Example: พวกที่นั่งหน้าๆ ตั้งใจจะมาดูขาอ่อนของนางงามกันทั้งนั้น, Thai definition: ส่วนหลังของขานับตั้งแต่โคนขาถึงขาพับ
ขาอ่อน    [V] one's legs give out, Syn. เข่าอ่อน, Example: แม่ขาอ่อนทรุดฮวบลงทันทีเมื่อรู้ว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ, Thai definition: อาการไม่มีแรงจนแทบแทบล้มลงเพราะตกใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาอ่อนน. ส่วนหลังของขานับตั้งแต่โคนขาถึงขาพับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posterior aspect of thighขาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His is a false humility. It's a false modesty.ขาอ่อนน้อมถ่อมตนในทางที่ผิด Body of Lies (2008)
He's so smart and masculine, and yet,his femine side makes him sensitive and intuitive.เขาช่างฉลาด แมน\ แถมยังมีมุมมองแบบผู้หญิงที่ทำให้เขาอ่อนไหวและเป็นธรรมชาติด้วย Sir Lancelot's Litter Box (2009)
They were frail... weak.พวกเขาอ่อนแอ... อ่อนเพลีย Under the Mountain (2009)
That makes him vulnerable.นั่นทำให้เขาอ่อนแอ Today Is the Day: Part 1 (2009)
He was weak. Took his oxygen with him.ขาอ่อนแอ และต้องใช้ถังอ๊อกซิเจน Snap (2009)
Just soften him up a little bit.ก็แค่ทำให้เขาอ่อนลง Chuck Versus the First Kill (2009)
They're soft. He'll eat them alive.พวกเขาอ่อนมาก ดาโกต้าจะฉีกพวกเขาเป็นชิ้นๆ Acafellas (2009)
His pulse is thready, but he's breathing.ชีพจรของเขาอ่อนลง, แต่เขายังหายใจ Water (2009)
He suffered comminuted fractures to the femur.ศพมีรอยแตกที่กระดูกขาอ่อน The Bond in the Boot (2009)
Remember, he's weak. don't push him.จำไว้ว่า เขาอ่อนแรง อย่ากดดันเขา Faceless, Nameless (2009)
Fell three stories from a ladder.Looks like a hip and femur fracture.ตกงมาจากบันได 3 ชั้น ดุเหมือนว่าสะโพกกับกระดูกขาอ่อนจะแตก I Saw What I Saw (2009)
Roy,your whole crew's in the waiting room.They'll see you after,okay?คุณเตรียมกระดูกขาอ่อนพร้อมตอนไหน\รอย whole crew's in the waiting room พวกเขาจะมาดูคุณหลังจากนี้ โอเค? I Saw What I Saw (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาอ่อน[n.] (khā-øn) EN: thigh   FR: cuisse [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
midi- "ครึ่งน่อง","ครึ่งขาอ่อน"
shaft(ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่
shank(แชงคฺ) n. กระดูกแข้ง,หน้าแข้ง,ขา (รวมทั้งขาอ่อน) ,ขาท่อนล่าง,ชงฆ์,เนื้อขาสัตว์,ส่วนขาของถุงเท้ายาว,ก้าน,ก้านดอกไม้,ก้านสมอเรือ,ก้านลูกกุญแจ,ก้านพืช,ก้านเครื่องมือ,ก้านเข็ม,ด้ามเหล็ก,ตัวพิมพ์ตะกั่ว,ส่วนปลาย,ส่วนหลัง,ส่วนกลางของพื้นเท้า,ระยะแรกของเวลา
thigh(ไธ) n. ต้นขา,โคนขา,ขาอ่อน,ปล้องต้นขาแมลง,กระดูกต้นขา

English-Thai: Nontri Dictionary
thigh(n) ขาอ่อน,ต้นขา,โคนขา

German-Thai: Longdo Dictionary
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top