Search result for

-thigh-

(28 entries)
(0.8064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thigh,-thigh-, *thigh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thigh    [N] ต้นขา, See also: โคนขา, ขาอ่อน, Syn. femur, proximal segment, ham

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thighต้นขา [มีความหมายเหมือนกับ femur ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thigh(ไธ) n. ต้นขา,โคนขา,ขาอ่อน,ปล้องต้นขาแมลง,กระดูกต้นขา

English-Thai: Nontri Dictionary
thigh(n) ขาอ่อน,ต้นขา,โคนขา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Saved it, took it home and put in on his stomach, holding it between belly and thigh, and went to bed.บันทึกไว้เอาไว้ที่บ้าน และใส่ในท้องของเขา ถือมันแน่นระหว่างหน้าท้อง และต้นขา How I Won the War (1967)
Supple, pouting breasts, firm thighs.อรชร, อกอวบอั๋น, ต้นขาแน่นเปรี๊ยะ Airplane! (1980)
He said my thighs are too fat.หล่อนว่าต้นขาของเค้าน่ะอ้วนเกินไป! Mannequin (1987)
-Do my thighs look too fat to you? -No.-แล้วตัวล่ะ คิดว่าต้นขาเค้าน่ะ มันอ้วนไปไหม ฮึ? Mannequin (1987)
I don't know about men's thighs. They look fine to me. They really do.ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต้นขาของผู้ชายมากนัก แต่ผมว่ามันก็ดูโอเคนะ จริง ๆ Mannequin (1987)
..it only works on your hips. You need a whole 'nother exercise for your thighs.เอาละ Big (1988)
Tell me I won't be Just another skull under the ahu. Tell me you won't be making fishhooks from my thighbones.ตายรึบอกซิว่าข้าจะไม่เป็นโครงกระดูกฝังไว้ในดิน บอกซิว่าเจ้าจะไม่เอากระดูกข้าไปทำเบ็ด Rapa Nui (1994)
When you touch their knuckles, it is like passing your hands along their knees... and this... tender, fleshy part of their finger... is the same as brushing your hands around their thighs... and... finally...และเมื่อคุณสัมผัสหัวเข่าเธอ มันเหมือนแล่นผ่านมือคุณไปที่หัวเข่าเธอ และความนุ่มนวลนี้ ซึมเข้าไปในนิ้วมือ Don Juan DeMarco (1994)
Her lover is kissing the contours of her bottom... just where it folds onto her upper thighs.คู่รักของเธอ กำลังจูบแก้มก้นเธอ ที่มันล้นขึ้นมาถึงโคนขาอ่อน Don Juan DeMarco (1994)
- Ugly Naked Guy got a ThighMaster.- ชีเปลือยอัปลักษณ์มีเครื่องออกกำลังกายใหม่ The One with the Sonogram at the End (1994)
She put her hand on my thigh and felt me up.เธอจับต้นขาฉัน มันทำให้ฉันรู้สึกเร่าร้อน Show Me Love (1998)
Detective Vaughn, please remove your hand from my thigh.ความตึง? Valentine (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thighYou need to have strong thigh muscles to skate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาอ่อน    [N] thigh, Syn. โคนขา, Example: พวกที่นั่งหน้าๆ ตั้งใจจะมาดูขาอ่อนของนางงามกันทั้งนั้น, Thai definition: ส่วนหลังของขานับตั้งแต่โคนขาถึงขาพับ
อูรุ    [N] thigh, Syn. โคนขา, ขาอ่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต้นขา    [N] thigh, Example: ต้นขาของเธอใหญ่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาอ่อน[n.] (khā-øn) EN: thigh   FR: cuisse [f]
ต้นขา[n.] (ton khā) EN: thigh   FR: cuisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THIGH    TH AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thigh    (n) (th ai1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schenkel {m} | Schenkel {pl}thigh | thighs [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大腿[dà tuǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄟˇ, ] thigh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thigh \Thigh\ (th[imac]), n. [OE. thi, [thorn]ih, [thorn]eh, AS.
   [thorn]e['o]h; akin to OFries. thiach, D. dij, dije, OHG.
   dioh, thioh, Icel. [thorn]j[=o] thigh, rump, and probably to
   Lith. taukas fat of animals, tukti to become fat, Russ. tuke
   fat of animals. [root]56.]
   1. (Anat.) The proximal segment of the hind limb between the
    knee and the trunk. See {Femur}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The coxa, or femur, of an insect.
    [1913 Webster]
 
   {Thigh bone} (Anat.), the femur.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thigh
   n 1: the part of the leg between the hip and the knee
   2: the upper joint of the leg of a fowl [syn: {second joint},
     {thigh}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top