Search result for

terrain

(44 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrain-, *terrain*
Possible hiragana form: てっらいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrain[N] ภูมิประเทศ, See also: ผืนดิน, Syn. ground, region, territory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-terrain vehicleรถที่ใช้ได้กับทุกดินฟ้าอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terrainลักษณะภูมิประเทศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terrain พื้นดิน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought it fitting, considering the rocky terrain.ข้าคิดว่ามันเหมาะสม ดูจากสภาพที่มีแต่หินนี่ The Princess Bride (1987)
I'm just illuminating the terrain in which we find ourselves deployed.เพียงแต่ชี้ทางข้างหน้า ให้เห็นชัดๆ เท่านั้น Casualties of War (1989)
One must know one's terrain.เราต้องรู้จักภูมิประเทศก่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
There's some terrain.ที่นี่มีภูมิประเทศ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You read the terrain.คุณอ่านสถานที่ Heat (1995)
Terrain seems a bit unstable.ภูมิประเทศดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ Toy Story (1995)
I was thinking about Henson and Peary, crossing this kind of terrain with nothing more than dog sleds and on foot.ผมกำลังนึกถึง เฮนสัน กับ แพรี่ย์, ข้ามดินแดนนี้ด้วย สุนัข เลื่อน กับเท้าเปล่า. National Treasure (2004)
- We're in rugged terrain.- เราอยู่ตรงภูมิประเทศที่มีหินขรุขระ Mr. Monk and the Game Show (2004)
This is my rugged terrain face.- นี่ทำให้สีหน้าผมขรุขระตามไปด้วย Mr. Monk and the Game Show (2004)
We faced a two-day walk through open terrain patrolled by the enemy.เราต้องเผชิญหน้ากับการเดินทางถึง 2 วัน เข้าไปในเขตแดนที่มีศัตรูอยู่อย่างหนาแน่น The Great Raid (2005)
All that open terrain in broad daylight.สำหรับพื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้งอย่างนั้น The Great Raid (2005)
It's cut off by these canyons here --Rough terrain, dense forest,ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ป่าทึบ Wendigo (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrainBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
terrainBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.
terrainWhen warm, light, air crosses mountains it rises into the upper atmosphere and does not fall back to the ground. In this, and other, ways wind changes with the terrain.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān wibāk) EN: dirt bike   FR: vélo tout-terrain [m] ; mountainbike [m]
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān feuk prasopkān wichāchīp) EN: field expérience   FR: expérience de terrain [f]
การไล่ออกจากสนาม[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām) FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามแข่งขัน[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām khaengkhan) FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามกีฬา[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām kīlā) FR: expulsion du terrain [f]
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil   FR: terre (agricole) [f] ; champ [m] ; terrain [m]
กองกลาง[n.] (køngklāng) FR: milieu de terrain [m]
ไล่ที่[v.] (lai thī) EN: evict   FR: expulser (qqn) de son terrain
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field   FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRAIN    T ER0 EY1 N
TERRAINS    T ER0 EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrain    (n) (t e1 r ei1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geländemodell {n}terrain model [Add to Longdo]
Terrain {n}; Gelände {n}terrain [Add to Longdo]
Terrain {n} (Grundstück)plot of land [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
バギーカー[, bagi-ka-] (n) all-terrain vehicle; sand buggy [Add to Longdo]
緊要地形[きんようちけい, kinyouchikei] (n) key terrain [Add to Longdo]
地形[ちけい(P);じぎょう, chikei (P); jigyou] (n) terrain; geographical features; topography; (P) [Add to Longdo]
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrain
   n 1: a piece of ground having specific characteristics or
      military potential; "they decided to attack across the
      rocky terrain"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Terrain [tɛrɛ̃] (n) , s.(n )
   terrain
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 terrain [tɛrɛ̃]
   ground; grounds; terrain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top