Search result for

ผืนดิน

(26 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผืนดิน-, *ผืนดิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผืนดิน[N] land, See also: ground, terra firma, earth, Syn. แผ่นดิน, Example: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Poor land, now turned into a wasteland.ผืนดินน่าสงสาร ที่ตอนนี้ถูกทิ้งร้าง Night and Fog (1956)
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้ Night and Fog (1956)
But down in the undergroundแต่เบื้องล่างใต้ผืนดิน Labyrinth (1986)
I see it as a prayer made manifest in soil.พ่อมองเห็นเป็นรูปนักสวด สร้างความยิ่งใหญ่ จากผืนดิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด Jumanji (1995)
The world for me started and ended there in that little piece of the landโลกของฉันเริ่ม และจบลงบนผืนดินเล็กนั้น The Legend of 1900 (1998)
In that pure white landscape... you feel like you're on some strange, distant world.ในผืนดินที่ขาวบริสุทธิ์นั้น... เธอจะรู้สึกเหมือนกับว่า อยู่ในโลกที่แสนประหลาด, ห่างไกลออกไป. Millennium Actress (2001)
Im that pure whote lamdscape... you feel loke you"re om some stramge, dostamt world.ในผืนดินที่ขาวบริสุทธิ์... เธอจะรู้สึกเหมือนเธออยู่ใน โลกที่แตกต่างและห่างไกลออกไป. Millennium Actress (2001)
Like the softness of spring soil...เหมือนความนุ่ม\ ของผืนดินช่วงฤดูใบไม้ผลิ Hoshi no koe (2002)
That's right,จะเอากระดูกเหล่านั้น รวมเป็นหนึ่งเดียวกับผืนดินเหรอ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
In African soil, not in bloody concrete.ไว้ในผืนดินของแอฟริกา ไม่ใช่คอนกรีตแข็งๆ นี่ The Constant Gardener (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alluvion[N] ผืนดินที่เกิดจากสิ่งที่น้ำพัดพามาทับถม
demesne[N] ผืนดินที่อยู่ล้อมรอบบ้านหลังใหญ่, See also: ที่ดินส่วนตัว, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, farm, estate
landmass[N] ทวีป, See also: ผืนดินขนาดใหญ่, Syn. continent
lot[N] ที่ดิน, See also: ผืนดิน, แปลงที่ดิน, Syn. piece of land
parcel[N] ผืนดิน, See also: ที่ดินส่วนหนึ่ง, Syn. portion
peneplane[N] ผืนดินถูกชะล้างจนเกือบจะเป็นที่ราบ, Syn. peneplain
terrain[N] ภูมิประเทศ, See also: ผืนดิน, Syn. ground, region, territory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haugh(ฮาฟ) n. ผืนดินของหุบเขาแม่น้ำ,ผืนดินชั้นใต้
lot(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,ชตากรรม,ผืนดิน,ประเภทของคน,ชุด,รุ่น,ภาษี,ทั้งมวล,กอง,ทั้งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ abbr. left occiput transverse, Syn. part,quota
terra firma(เทอ'ระเฟอ'มะ) n. ดินแข็ง,ดินแน่น,ผืนดินที่แห้งterrain (ทะเรน',เทอ'เรน) n. ผืนดิน
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
theatre(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema
tillage(ทิล'ลิจ) n. การเพาะปลูก,การไถนา,ผืนดินที่ไถแล้ว, Syn. practice,tilling land

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top