ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teetotal

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teetotal-, *teetotal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teetotal[ADJ] เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง, Syn. abstain
teetotal[ADJ] อย่างสมบูรณ์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โดยสิ้นเชิง
teetotalism[N] การงดเหล้า, See also: การถือศีลข้อห้า, Syn. abstinence, temperance, sobriety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teetotal(ทีโท'เทิล) adj. เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เด็ดขาด,สมบูรณ์ vi. เลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teetotaler (n) ผู้ที่ถูกห้ามไม่้ให้ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอลฺ์

CMU English Pronouncing Dictionary
TEETOTALER T IY2 T OW2 T EY1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teetotal (j) tˈiːtˈoutl (t ii1 t ou1 t l)
teetotaller (n) tˈiːtˈoutlər (t ii1 t ou1 t l @ r)
teetotallers (n) tˈiːtˈoutləz (t ii1 t ou1 t l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒酒[jiè jiǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, ] teetotal; to give up drinking; a ban on alcohol, #28,216 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休肝日[きゅうかんび, kyuukanbi] (n) teetotal day (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teetotal \Tee*to"tal\, a.
   Entire; total. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teetotal
   adj 1: practicing complete abstinence from alcoholic beverages;
       "he's been dry for ten years"; "no thank you; I happen to
       be teetotal" [syn: {dry}, {teetotal}]
   v 1: practice teetotalism and abstain from the consumption of
      alcoholic beverages

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top