Search result for

talks

(42 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talks-, *talks*, talk
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Talks like cancer,พูดเหมือนมะเร็ง Not Cancer (2008)
May I recommend that only those who are qualified for these delicate peace talks participate in them.ข้าขอแนะนำว่าพวกเขาเหมาะสมมาก สำหรับการเจรจาสันติที่ละเอียดอ่อนอย่างนี้ Bombad Jedi (2008)
Nobody talks. Heads down.เงียบ แลวกมหัวลง ! Rambo (2008)
Rachel talks about you all the time. You've known her her whole life.ราเชลพูดถึงคุณตลอดเวลา คุณรู้จักเธอมานานแล้วเหรอ The Dark Knight (2008)
This is an audio sample. If he talks within range of any phone in the city you can triangulate his position.นี่คือตัวอย่างเสียง ถ้าเขาพูด ในระยะของโทรศัพท์ในเมือง The Dark Knight (2008)
He turns off the gas, and he talks for two hours about his favorite subject, steel mills.เขาจอดรถ\ แล้วเราก็คุยกันอยู่สองชั่วโมง ในหัวข้อที่เขาชื่นชอบคือ\ เรื่องโรงงานหล่อเหล็ก Frost/Nixon (2008)
It's kind of a sickening moment, when he realizes that all those months of pep talks and the hype, the psyching yourself up, had been delusional all along.ดูเหมือนเขาจังงันไปชั่วขณะ แต่เมื่อเขาเริ่มรู้ตัว ความห้าวหาญที่สะสมกันมาเป็นเดือน ความช่างพูด ภาวะจิตในตัวเขา คงทำให้หลอนอยู่นานทีเดียว Frost/Nixon (2008)
Only talks to her bear. I give up.เธอเอาแต่นั่งพูดกับหมีตัวนั้น ผมยอมแพ้เลย Death Note: L Change the World (2008)
Everyone here talks about you.มีแต่เรา แค่นี้ Gomorrah (2008)
Until she talks.จนกระทั่งเธอพูดออกมาเท่านั้น Eagles and Angels (2008)
I love the way she sometimes licks her lips before she talks.ฉันรักท่าทางเวลาเธอเลียริมฝีปากก่อนที่จะพูดอะไร 500 Days of Summer (2009)
I hate the way she smacks her lips before she talks.เกลียดเวลาเธอทำท่าดูดปากก่อนจะพูดอะไร 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talksA person who is only a pawn in the game often talks big in company.
talksBetty talks as if she knew everything.
talksBob seldom talks with Maria without making her angry.
talksCease-fire talks concluded without progress Thursday.
talksExperience talks in these cases.
talksHe always talks as if he knows everything.
talksHe always talks as though he knows how to handle himself but you never know how he'll act when the chips are down.
talksHe always talks as though he were addressing a public meeting.
talksHe always talks in such high-sounding terms.
talksHe is a nice man, except that he talks too much.
talksHe makes it a point to speak clearly and graphically he always talks turkey about any problem.
talksHer weakness is that she talks too much.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจรจาหกฝ่าย[X] (kān jēnrajā hok fāi) EN: six-party talks   
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum sutyøt) EN: summit ; top level talks   FR: sommet [m] (ellipt.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
โต๊ะกลม[n.] (toklom) EN: round-table talks   FR: table ronde [f] (loc.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TALKS    T AO1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talks    (v) (t oo1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]
伽羅蕗[きゃらぶき, kyarabuki] (n) stalks of butterbur boiled in soy sauce [Add to Longdo]
会商[かいしょう, kaishou] (n,vs) negotiation; talks [Add to Longdo]
金が物を言う;金がものを言う[かねがものをいう, kanegamonowoiu] (exp,v5u) (id) Money talks [Add to Longdo]
軍縮会談[ぐんしゅくかいだん, gunshukukaidan] (n) disarmament conference; disarmament talks; arms reduction talks [Add to Longdo]
口の利き方;口のきき方;口の効き方[くちのききかた, kuchinokikikata] (exp) the way one talks; one's way of speaking [Add to Longdo]
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks) [Add to Longdo]
人間万事金の世の中[にんげんばんじかねのよのなか, ningenbanjikanenoyononaka] (exp) (id) Money talks [Add to Longdo]
卓話会[たくわかい, takuwakai] (n) round table meeting or talks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会谈[huì tán, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, / ] talks; discussions [Add to Longdo]
朝鲜核谈[Cháo xiǎn hé tán, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˊ ㄊㄢˊ, / ] talks on North Korea's nuclear program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 talks
   n 1: a discussion intended to produce an agreement; "the buyout
      negotiation lasted several days"; "they disagreed but kept
      an open dialogue"; "talks between Israelis and
      Palestinians" [syn: {negotiation}, {dialogue}, {talks}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top