ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tabular

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tabular-, *tabular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabular[ADJ] ซึ่งจัดทำเป็นตาราง, Syn. schematic
tabular[ADJ] เรียบหรือแบนเหมือนโต๊ะ, See also: เป็นแผ่น
tabular[ADJ] ซึ่งคำนวณเป็นตาราง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabular(แทบ'ยะลา) adj. เกี่ยวกับโต๊ะ,เกี่ยวกับตาราง,ราบรื่น,เป็นแผ่น.
constabulary(คันสแทบ'บิวละรี,-ลาร์) adj. เกี่ยวกับตำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
tabular(adj) จัดเป็นตาราง,แบน,ราบ,ราบรื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tabularรูปแบนหนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tabular differenceผลต่างจัดเป็นตาราง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tabular; applanateแบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตาราง[ADJ] tabular, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์นี้สามารถพิมพ์รายงานเป็นตารางต่างๆ ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองกำลังตำรวจ[n. exp.] (køngkamlang tamrūat) EN: constabulary ; police force   FR: forces de police [fpl]
เป็นตาราง[adj.] (pen tārāng) EN: tabular   
ตำรวจนครบาล[n. exp.] (tamrūat nakhønbān) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary   
ตำรวจภูธร[n. exp.] (tamrūat phūthøn) EN: provincial police ; provincial gendarmerie ; provincial policeman ; provincial constabulary   
ตาราง[n.] (tārāng) EN: table ; tabular form ; list   FR: table [f] ; tableau [m] ; grille [f] ; liste [f] ; graphique [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabular (j) tˈæbjulər (t a1 b y u l @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
臼蓋[きゅうがい, kyuugai] (n) acetabular roof [Add to Longdo]
臼蓋形成不全[きゅうがいけいせいふぜん, kyuugaikeiseifuzen] (n) acetabular dysplasia [Add to Longdo]
寛骨臼蓋[かんこつきゅうがい, kankotsukyuugai] (n) acetabular roof [Add to Longdo]
表形式[ひょうけいしき, hyoukeishiki] (adj-no) tabular; tabular form [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tabular \Tab"u*lar\, a. [L. tabularis, fr. tabula a board,
   table. See {Table}.]
   Having the form of, or pertaining to, a table (in any of the
   uses of the word). Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) Having a flat surface; as, a tabular rock.
     [1913 Webster]
   (b) Formed into a succession of flakes; laminated.
     [1913 Webster]
 
        Nodules . . . that are tabular and plated.
                          --Woodward.
     [1913 Webster]
   (c) Set in squares. [R.]
     [1913 Webster]
   (d) Arranged in a schedule; as, tabular statistics.
     [1913 Webster]
   (e) Derived from, or computed by, the use of tables; as,
     tabular right ascension.
     [1913 Webster]
 
   {Tabular difference} (Math.), the difference between two
    consecutive numbers in a table, sometimes printed in its
    proper place in the table.
 
   {Tabular spar} (Min.), wollastonite.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tabular
   adj 1: of or pertaining to or arranged in table form
   2: flat; like a table in form

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top