Search result for

swine

(52 entries)
(0.04 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swine-, *swine*
English-Thai: Longdo Dictionary
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swine[N] สุกร, See also: หมู, Syn. hog, pig, porker
swine[N] คนตะกละ (คำดูถูก), See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ, Syn. contemptible or disgusting person
swineherd[N] คนเลี้ยงหมู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swine(สไวนฺ) n. หมู,หมูบ้าน,คนสารเลว,คนตะกละและคนหยาบคาย,คนที่น่าดูถูกเหยียดหยาม pl. swine, Syn. hog,pig,wretch

English-Thai: Nontri Dictionary
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ
swineherd(n) คนเลี้ยงหมู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swineสุกร [TU Subject Heading]
Swineskinหนังหมู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dead pigs, swine flu.หมูตาย ไข้หวัดหมู Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
"He hath forbidden you the flesh of swine,"พระองค์ทรงห้ามทานสุกร The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Yeah,the flu. Is this the swine thing?ใช่ เป็นไข้ นี่เป็นไข้หวัดหมูรึเปล่า Bad Seed (2009)
The fever will pass, like swine flu.ฟีเวอร์นี้มันจะผ่านไป เหมือนไข้หวัดหมู Enough About Eve (2009)
You lucky swine.คุณมันโชคดีชะมัด Avatar (2009)
and refined in the bellies of swine.ที่กลั่นได้ในท้องหมู Sherlock Holmes (2009)
Well, swine flu -- it's an epidemic.เอาล่ะ, โรคไข้หวัดหมู - - มันเป็นโรคระบาดที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว The Devil You Know (2010)
A relatively mild case of swine flu here.โรคไข้หวัดหมู อาจจะทำให้เกิดปัญหาเล็กน้อย The Devil You Know (2010)
Whew. Let me guess -- another steaming'-hot pile of swine flu.- พายร้อนๆไส้หวัดหมูอีกแล้วล่ะสิ The Devil You Know (2010)
But why is he dealing them soft serve like swine fluแต่ทำไมมันถึงจัดการพวกเขาด้วย เชื้ออ่อนๆอย่างไข้หวัดหมูหล่ะ The Devil You Know (2010)
The nation... is terrified of swine flu.คนในประเทศ... . กำลังหวาดกลัวไข้หวัดหมู The Devil You Know (2010)
Niveus pharmaceuticals is rushing delivery of its new swine-flu vaccine, to quote, "stem the tide of the unprecedented outbreak."บริษัทเภสัชกรรมนีเวียส กำลังเร่งส่ง วัคซีนแก้ไข้หวัดหมูตัวใหม่ เพื่อ "หยุดการระบาดอันคาดไม่ถึง" Two Minutes to Midnight (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swineCast not pearls before swine.
swineCast pearls before swine.
swineDo not cast pearls before swine.
swineHis great oration was like pearls before swine.
swineIt is like casting pearls before swine.
swineThis is like casting pearls before swine.
swineYour wonderful lecture was pearls before swine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwat yai (nai) sukøn) EN: swine influenza   FR: grippe porcine [f]
สุกร[n.] (sukøn) EN: swine ; pig   FR: pourceau [m] ; porc [m]
สุกรมีชีวิต[n. exp.] (sukøn mī chīwit) EN: live swine   
ตับเหล็ก[n. exp.] (taplek) EN: pig's spleen ; pancreas of a swine   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWINE    S W AY1 N
SWINEY    S W AY1 N IY0
SWINEFORD    S W IH1 N F ER0 D
SWINEHART    S W AY1 N HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swine    (n) (s w ai1 n)
swineherd    (n) (s w ai1 n h @@ d)
swineherds    (n) (s w ai1 n h @@ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweinehund {m}; Schwein {n} | Schweinehunde {pl}; Schweine {pl}swine | swines [Add to Longdo]
Schweinepest {f} [med.]swine fever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豚に真珠[ぶたにしんじゅ, butanishinju] (exp) (cast) pearls before swine [Add to Longdo]
豚インフルエンザ[ぶたインフルエンザ, buta infuruenza] (n) swine influenza [Add to Longdo]
豚コレラ[とんコレラ;ぶたコレラ, ton korera ; buta korera] (n) hog cholera; swine fever [Add to Longdo]
猫に小判[ねこにこばん, nekonikoban] (exp) (to cast) pearls before swine; really big waste of resources [Add to Longdo]
宝の持ち腐れ[たからのもちぐされ, takaranomochigusare] (n) pearls thrown before swine; unused possession; useless possession; waste of talent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] swine [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] swine [Add to Longdo]
猪水泡病[zhū shuǐ pào bìng, ㄓㄨ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] swine vesicular disease (SVD) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swine \Swine\, n. sing. & pl. [OE. swin, AS. sw[imac]n; akin to
   OFries. & OS. swin, D. zwijn, G. schwein, OHG. sw[imac]n,
   Icel. sv[imac]n, Sw. svin, Dan. sviin, Goth. swein;
   originally a diminutive corresponding to E. sow. See {Sow},
   n.] (Zool.)
   Any animal of the hog kind, especially one of the domestical
   species. Swine secrete a large amount of subcutaneous fat,
   which, when extracted, is known as lard. The male is
   specifically called boar, the female, sow, and the young,
   pig. See {Hog}. "A great herd of swine." --Mark v. 11.
   [1913 Webster]
 
   {Swine grass} (Bot.), knotgrass ({Polygonum aviculare}); --
    so called because eaten by swine.
 
   {Swine oat} (Bot.), a kind of oat sometimes grown for swine.
    
 
   {Swine's cress} (Bot.), a species of cress of the genus
    {Senebiera} ({Senebiera Coronopus}).
 
   {Swine's head}, a dolt; a blockhead. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Swine thistle} (Bot.), the sow thistle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swine
   n 1: stout-bodied short-legged omnivorous animals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top