ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surenes

S UH1 R AH0 N   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surenes-, *surenes*, surene
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา surenes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *surenes*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shinjou Takehiko ~ ~ [I kept pressing the shutter so that I won't forget,] (wasurenai youni muchuu de shattaa kiru)Shinjou Takehiko [ฉันกดชัตเตอร์เพื่อที่ฉันจะไม่ได้ลืม] (wasurenai you ni muchuu de shattaa kiru) Heavenly Forest (2006)
Because, as every housewife knows, the first check you write is for the mortgage but the second is for the insurence.นั้นเพราะอย่างที่แม่บ้านทุกคนต่างรู้กัน เช็คฉบับแรกมีไว้สำหรับค่าจำนองบ้าน แต่ฉบับที่สองไว้สำหรับค่าประกัน The Blind Side (2009)
Well if you hear a scream call the insurence adjustor.งั้นถ้าได้ยินเสียงอะไร ก็เตรียมเรียกประกันได้เลย The Blind Side (2009)
Look, I will sign something that says he lives with us and we'll pay for all the insurence;โอเค ฉันจะทำเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเค้าอยู่กับเรา และเราจะจ่ายค่าประกันต่างๆ หรืออะไรก็ตาม ตกลงมั๊ย The Blind Side (2009)
No idea. I called the insurence. He's fine.ฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันเรียกประกันเเล้ว เค้าไม่เป็นไร ไม่เป็นไร The Blind Side (2009)
You make excuses for Suren,นายแก้ตัวให้ ซูเรน (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
How come you make excuses for Suren and not the child you made?ทำไมนายแก้ตัวแทน ซูเรน และไม่แก้ตัวให้ลูกที่นายทำให้เกิดมา? (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Tired of making excuses for Suren.เหนื่อยในการแก้ตัวแทน ซูเรน (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
I'll talk to Mother about putting you on Suren's detail.ฉันจะไปคุยกับแม่เพิ่มเติมเรื่องนาย ในรายละเอียดของซูเรน (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Suren...ซูเรน (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
I'm tired of fighting, Suren.ฉันเหนื่อยที่จะสู้แล้ว ซูเรน (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
You always said Suren was different.คุณพูดอยู่เสมอว่า ซูเรนนั้นแตกต่าง (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Suren and I would have to disappear.ซูเรนกับฉันต้องหายตัวไป (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Or maybe... you were never thinking about Suren at all.หรือบางที นายไม่ได้คิดเรื่องซูเรนเลย (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Suren?ซูเรน (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Suren is a royal, a very high-strung, very possessive royal!ซูเรนคือเชื้อพระวงศ์ หงุดหงิดง่าย เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ชอบเป็นเจ้าของ Addicted to Love (2012)
But Suren was made almost 700 years ago.แต่ซูเรนถูกสร้างมาเกือบ 700 ปีก่อน Addicted to Love (2012)
It's because of Suren that I spared you.มันเป็นเพราะซูเรน ที่ฉันเก็บไว้ให้นาย Addicted to Love (2012)
Your release was a gift, Suren.การปลดปล่อยของเจ้าคือของขวัญ ซูเรน Addicted to Love (2012)
Tell Suren she's the only one I want.บอกซูเรนทีว่า เธอคือคนเดียวที่ผมต้องการ Addicted to Love (2012)
Whatever it takes to rule side by side with Suren.ไม่ว่าต้องแลกกับอะไร เพื่อปกครองอยู่เคียงข้างกับซูเรน Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Who stabbed you in the back to sleep with Suren, drove her to ground, drove all of us into the shadows.คนที่แทงข้างหลังนาย เพื่อให้ได้นอนกับซูเรน ทำให้เธอต้องถูกฝัง ทำให้เราทุกคน ต้องกลับไปอยู่ในเงามืด Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
- Is it Princess Suren?- ใช่เจ้าหญิงซูเรนรึเปล่า Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Can you tell me Suren's the same vampire who exposed us all?แล้วซูเรนยังเป็นแวมไพร์คนเดิม ที่เปิดเผยตัวตนเราทุกคนรึเปล่า Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
You and Suren--คุณกับซูเรน... Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
You are being evasive. Same as Suren, same as Mother.เจ้าไม่ยอมตอบคำถาม เช่นเดียวกับซูเรนและท่านแม่ The Ties That Blind (2012)
Suren, I really think we need to handle this police situation.ซูเรน ผมว่าเราควรจัดการเรื่องตำรวจ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Aidan, it's Suren.เอเดน นี่ซูเรนนะ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Suren, I'm in the middle of a shift.ซูเรน ผมยังไม่หมดกะ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Suren told me that you're a nurse.ซูเรนบอกว่าคุณเป็นพยาบาล Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Is Suren gonna walk in on us?กลัวซูเรนมาเห็นเข้าเหรอ? Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
And what did Princess Suren--แล้วองค์หญิงซูเรน... All Out of Blood (2012)
Princess Suren.องค์หญิงซูเรน All Out of Blood (2012)
Suren.ซูเรน It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
You can't blame Suren if she still can't bear the sight of you.นายจะโทษซูเรนไม่ได้นะ ที่เธอยังไม่อาจทนเห็นสายตาของนายได้ Don't Fear the Scott (2012)
I'll bring Suren.ฉันจะพาซูเรนมา Don't Fear the Scott (2012)
80 years ago, Suren and I, we had something strong.80 ปีก่อน ซูเรนกับฉัน สิ่งที่เรามีมันแข็งแกร่ง Don't Fear the Scott (2012)
Make sure you tell Suren about Julia.และยอมรับข้อตกลงนี้ อย่าลืมบอกซูเรนเรื่องจูเลียล่ะ Don't Fear the Scott (2012)
Josh, this is Suren. Suren, Josh.จอช นี่คือซูเรน ซูเรน นี่จอช Don't Fear the Scott (2012)
Suren, please come inside of my house.ซูเรน โปรดเข้ามาในบ้านของผม Don't Fear the Scott (2012)
Suren, the reward for hard work is usually more hard work, and that is to be the case with you.ซูเรน รางวัลสำหรับการทำงานหนัก โดยปกติแล้ว ก็คืองานที่หนักมากขึ้น และนั่นก็เป็นกรณีของเจ้า Don't Fear the Scott (2012)
And Aidan, you were to help Suren with Boston and I would grant you freedom from our world.ส่วนเอเดน เจ้าได้ช่วยซูเรนดูแลบอสตัน และข้าจะมอบอิสรภาพจากโลกของเราให้เจ้า Don't Fear the Scott (2012)
That's not all. I--I can't see Suren.ไม่ใช่แค่นั้น ฉันเจอซูเรนไม่ได้อีก Don't Fear the Scott (2012)
Suren isn't just some drug buddy, Josh.ซูเรนไม่ใช่แค่เพื่อนเล่นยานะ จอช Don't Fear the Scott (2012)
Suren, no one knows the future that they're supposed to have.ซูเรน ไม่มีใครรู้หรอกว่า ควรจะมีอนาคตอย่างไร Don't Fear the Scott (2012)
I'm gonna enjoy my freedom, and Suren's gonna enjoy it with me.ฉันจะสนุกกับอิสรภาพ และซูเรนจะสนุกไปกับฉันด้วย Don't Fear the Scott (2012)
And I think that... that I can be happy with Suren.และฉันคิดว่า... ฉันสามารถมีความสุขได้กับซูเรน Don't Fear the Scott (2012)
Suren, are you all right?ซูเรน เธอเป็นอะไรไหม Don't Fear the Scott (2012)
Suren's on the warpath.ซูเรนกำลังอารมณ์เสีย I've Got You Under Your Skin (2012)
Suren and I have to hunt down every last one of you.ซูเรนกับฉันต้องตามล่าพวกนายทุกคน I've Got You Under Your Skin (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแน่นอน[N] certainty, See also: certitude, sureness, inevitability, Syn. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Ant. ความผันผวน, ความไขว้เขว, Example: ข้อมูลจากการพิมพ์แป้นพิมพ์จะมีความแน่นอนมากกว่าการที่คนพูดให้คอมพิวเตอร์ฟัง
ความแน่ใจ[N] sureness, See also: certainty, confidence, Syn. ความมั่นใจ, Ant. ความพะวักพะวน, ความลังเล, Example: เขามีความแน่ใจว่าฝ่ายศัตรูจะไม่กลับมาอีก

CMU English Pronouncing Dictionary
SUREN    S UH1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sureness    (n) ʃˈuəʴnəs (sh u@1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍劲[cāng jìn, ㄘㄤ ㄐㄧㄣˋ, / ] bold; upright and strong; vigorous; forceful (brush strokes); sureness of touch, #49,864 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dressur {f} | Dressuren {pl}(animal) training | trainings [Add to Longdo]
Gewissheit {f}; Sicherheit {f}sureness [Add to Longdo]
Glasur {f} | Glasuren {pl}glaze; overglaze | glazes [Add to Longdo]
Glasurenentwicklung {f}glaze formulation [Add to Longdo]
Tonsur {f} | Tonsuren {pl}tonsure | tonsures [Add to Longdo]
Unsicherheit {f}unsureness [Add to Longdo]
zensieren; benoten (Zensuren geben)to mark; to grade [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
アドレスレンジ[, adoresurenji] (n) {comp} address range [Add to Longdo]
ガスレンジ[, gasurenji] (n) gas cooker; gas range [Add to Longdo]
スレンダー[, surenda-] (n) slender; (P) [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
ポーセリン;ポーセレン;ポースレン[, po-serin ; po-seren ; po-suren] (n) porcelain [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P) [Add to Longdo]
食物連鎖[しょくもつれんさ, shokumotsurensa] (n) food chain [Add to Longdo]
忘れな草;勿忘草[わすれなぐさ;ワスレナグサ, wasurenagusa ; wasurenagusa] (n) forget-me-not (esp. the water forget-me-not, Myosotis scorpioides) [Add to Longdo]
忘れん坊[わすれんぼう, wasurenbou] (n) forgetful person [Add to Longdo]
連日連夜[れんじつれんや, renjitsurenya] (n-t) every day and every night [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] unglueckliche_Liebe [Add to Longdo]
成績表[せいせきひょう, seisekihyou] Zensurenliste, Zeugnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top